Byggesøknad klar for hovedbygg ved det norske vannsenteret

Publicerad: 26 maj, 2021

Hovedbygget ved det norske vannsenteret skal føres opp i massivtre og blir tilrettelagt for at biler kan kjøre inn i bygget for demonstrasjoner og testing

Hovedbygget ved det norske vannsenteret skal føres opp i massivtre og blir tilrettelagt for at biler kan kjøre inn i bygget for demonstrasjoner og testing

Realiseringen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås kommer stadig nærmere. I forlengelsen av det digitale årsmøtet i SSTT onsdag orienterte senterets daglige leder, Sjur Tveite, om framdriften. Denne uken sendes byggesøknad for et hovedbygg på 800 kvadratmeter.

-Det er et ubestridt faktum at det er et stort etterslep på VA-infrastruktur både i Norge og Sverige

med store arealer som skal benyttes inn mot det VA-faglige området. Senteret blir et viktig kompetansesenter for å utvikle kunnskap og løsninger innen VA-faget. Med SSTT på eiersiden vil senteret også bli til nytte for svenske interesser, mente Sjur Tveite.
-Det er avgjørende å koble sammen teoretisk og praktisk opplæring, og senteret på Ås sør for Oslo skal være en møteplass for hele verdikjeden. Her er målsettingen at brukerne skal komme for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.  Dermed blir det en kobling mellom det teoretiske og det praktiske, og det er unikt ved dette senteret.
Det blir lokalisert ved et universitet med tilgang på fasiliteter som er tilgjengelig for studenter samtidig som senteret også skal være praktikernes arena, sa Tveite.

Må øke fornyelsestakten

-Vi har et tydelig ønske om å øke fornyelsestakten på en kostnadseffektiv måte, og senteret vil bli målt nettopp på det. Lykkes vi her betyr det også redusert gebyrvekst over tid, som igjen betyr fornøyde ledningseiere og innbyggere.  Det kan vi klare ved å utdanne flere og dyktige folk ut i bransjen, som alle kan bidra til utvikling av løsningene. Dette vil også ha stor verdi for produsenter og leverandører som i enda større grad enn i dag kan få et betydelig tilfang på prosjekter.
Senteret skal også bidra til å synliggjøre den viktige rollen vannbransjen har. Her handler det også om omdømmebygging. De gravefrie metodene vil være en sentral del av dette. Det er jo derfor SSTT sammen med Rørinspeksjon Norge har engasjert seg så sterkt i dette, understreket Tveite.

13 dekar tomt

Tomta på Ås er på totalt 13 dekar med gangavstand til NMBU, inkludert en campus med mye VA-infrastruktur som vil bli benyttet i kurs, undervisning og forskning. Noen få kilometer fra senteret er det også et eget anlegg som tilhører Ås kommune, og som vil bli stilt til disposisjon. Dette er allerede blitt benyttet av Oslo kommune VAV i forbindelse med sitt NoDig Challenge-prosjekt.

Når senteret nå sender sin byggesøknad til Ås kommune gjelder dette i første omgang hovedbygget på 800 kvadratmeter med tilhørende infrastruktur. Hovedbygget blir et kombinert bygg med et demonstrasjonsareal og administrative kontorer og gjestekontorer. En totalentreprise for bygg og utomhusanlegg blir kunngjort i løpet av juni måned.
I neste omgang kommer en ny entreprise med de utendørs arealene som skal benyttes inn mot det VA-faglige området.
En prosjekteringsgruppe skal gå inn i detaljene for ulike felter for testing og demonstrasjoner, blant annet et lekkasjesøk-felt. Her skal det bygges opp et anlegg som treffer på behovene i bransjen, men med fleksible løsninger i tillegg til faste installasjoner. Det er kommet en rekke innspill og ønsker for dette feltet, opplyste Tveite.

Finansiering

Senterutvikling og etablering av bygg og infrastruktur er nå 80 prosent finansiert, og det arbeides fortsatt med fullfinansiering, opplyste Sjur Tveite.  Styret har stor tro på at man skal finne gode løsninger, og mener det er realistisk med byggestart i løpet av inneværende høst og åpning av senteret høsten 2022. Fullfinansiering betyr at det fortsatt må hentes inn 10-12 millioner kroner.
Ved å dele prosjektet i to hovedprosesser oppnås økt frihetsgrad med tanke på utforming, framdrift, økonomi og eventuelle ønsker om fremtidige realiseringer.
-Med en samlet verdikjede som følger framdriften tett på tror jeg alle ønsker å bidra til at dette blir det senteret så mange har ønsket seg, konkluderte han i møtet med SSTT-entusiastene.

Oppsummert skal senteret

  • Svare på det samlede nasjonale behovet for kompetanse og håndtering av nåværende og fremtidige utfordringer for eiere av vann- og avløpsledninger og tilhørende infrastruktur.
  • Bidra til å utdanne en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører med god teoretisk og praktisk innsikt
  • Bidra til økt kvalitet og effektivitet i alle ledd av VA-bransjen gjennom utdanning, erfaringsutveksling, forskning og teknologiutvikling
  • Være en pådriver for samarbeid, verdiskaping og det grønne skiftet.

Sterkt eierforhold

Styreleder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine, lyttet også med stor interesse til orienteringen som ble gitt. Sjur Tveite har nylig også orientert styret i RIN om framdriften. RIN har et sterkt eierforhold til hele prosjektet, siden det var denne organisasjonen som jobbet fram de første visjonene om et øvingssenter for praktikerne i norsk vannbransje.

-Vi i RIN er selvsagt glade for at prosjektet har kommet videre og at man nå nærmer seg bygging av et hovedbygg. Samtidig er vi i RIN veldig opptatt av at også del to av prosjektet, nemlig etableringen av testfeltet blir en realitet så fort som mulig, da det jo i grunnen er dette som hele tiden har vært det viktigste fra RIN sitt ståsted, sier Kveine i en kommentar.

Odd Borgestrand