Dom anser att allmän VA-anläggning minskar risken för miljöpåverkan

Publicerad: 8 april, 2021

I en konflikt mellan Botkyrka kommun och en samfällighet, där samfälligheten ville ha en allmän VA-anläggning, bedömde Mark- och miljööverdomstolen till samfällighetens fördel. De ansåg att en allmän VA-anläggning skulle ge minskade negativa effekter för människor och miljö.

Det skriver Svenskt vatten på sin hemsida.

- Rättsfallet är intressant eftersom det är ett exempel på där både villkoren för människors hälsa och miljöskyddet aktualiseras, säger Aurora Svallbring, miljöjurist hos Svenskt Vatten.  Det verkar vara så att Mark- och miljööverdomstolen med detta anser att en allmän va-anläggning i området inte bara skulle ta hänsyn till hälsoaspekterna, utan även skulle förhindra eller motverka negativa konsekvenser för miljön. Detta eftersom vattenområdena hade problem med övergödning, som skulle kunna påverkas negativt från enskilda avlopp.

Vad gäller tvisten?

Samfälligheten ville att kommunen skulle göra en allmän va-lösning för dem, eftersom de ansåg att området hade dålig grundvattentillgång, att det fanns risk för saltvatteninträngningar samt ett behov av gemensam fungerande avloppsanläggning. De hävdade att det var kommunens ansvar enligt sjätte paragrafen i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Kommunen ansåg att de inte hade något ansvar. Provtagning visade att vattnet var tjänligt och en rapport från SGU från 1991 visade den att mängden grundvatten räckte till det antal permanentbostäder och fritidshus som fanns i området. Kommunen ansåg därför att det inte var att ekonomiskt försvarbart att bygga ut en kommunal va-anläggning i området.

För att få stöd begärde kommunen att Länsstyrelsen skulle utöva tillsyn över kommunens ansvar att ordna verksamhetsområde enligt LAV:s sjätte paragraf. Länsstyrelsen bedömde att det var dålig grundvattentillgång, att vattnet dessutom var av bristande kvalitet och att det trängde in saltvatten i brunnarna. Länsstyrelsen ansåg också att det var dåliga förhållanden för enskilda avloppsanläggningar och avloppslösningar. Bland annat kunde den täta bebyggelsen innebära svårigheter att hålla säkerhetsavstånd till närliggande brunnar och riskera ökad övergödning i två närliggande vattendrag. Länsstyrelsen ansåg att en allmän va-anläggning skulle ge bättre förutsättningar för att nå upp till miljökvalitetsnormen god ekologisk status i närliggande vattendrag.

Kommunen bestred att det skulle finnas behov av en samlad va-lösning av de skäl som länsstyrelsen angav. Man menade bland annat att svårigheter att anlägga enskilda avlopp inte i sig utgör skäl för att kommunen behöver ordna en allmän avloppsanläggning.

Slutgiltig dom

Mark- och miljööverdomstolen beslutade att miljö- och hälsoriskerna var sådana att kommunen behövde ordna allmän anläggning. Därför upphävde Mark- och miljööverdomstolen domen från mark- och miljödomstolens och fastställde länsstyrelsens beslut, endast med en förskjutning av tidsplanen.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att kommunen var skyldig att ordna vattenförsörjning på grund av olägenheterna för människors hälsa. Domstolen delade även länsstyrelsens bedömningar att det även av miljöskäl fanns behov av en allmän va-anläggning i området. De ansåg att miljöskälet uppfylldes i och med övergödningen i de två vattendragen, och att det fanns risk för påverkan från enskilda avlopp.

Läs mer

Svenskt Vatten