Sweco: ”Ett utmanande och lärorikt år”

Publicerad: 31 mars, 2021

Åsa Bergman, VD och koncernchef. Foto Tobias Regell

Åsa Bergman, VD och koncernchef. Foto Tobias Regell

Omsättningen för Sweco 2020 uppgick till 20,8 miljarder kronor, en ökning med en procent jämfört med 2019. ”För Sweco har 2020 varit ett både utmanande och lärorikt år. Liksom resten av samhället har vi påverkats av Covid-19-pandemin”, skriver Åsa Bergman, VD och koncernchef, i års- och hållbarhetsredovisningen.

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Koncernen har nu 17.500 medarbetare. År 2040 ska Swecokoncernen vara klimatneutral, skriver bolaget. 

Koncernen har påverkats av coronapandemin som många andra stora bolag.

”Detta till trots har vi återigen visat att vi står starka även i svåra tider, och vi ser att de underliggande trender som driver vår affär – urbanisering, digitalisering och hållbarhet – fortsatt har präglat samhällsutvecklingen” skriver Åsa Bergman.

Av års- och hållbarhetsredovisningen framgår att koncernen visar ökad lönsamhet på sju av åtta marknaden. Omsättningen ökade alltså med en procent jämfört med året innan. EBITA minskade till 1,8 miljarder kronor (1,9), och marginalen uppgick till 8,5 procent (9,1). 

”Rörelseresultatet påverkas av den nedskrivning i Tyskland på 290 miljoner kronor som vi genomförde i det fjärde kvartalet. Rensat för jämförelsestörande poster förbättrades resultatet till 2,0 miljarder kronor och marginalen till 9,7 procent. Under året har sju av åtta affärsområden förbättrat lönsamheten och två av dem, Sverige och Finland, överträffat vårt marginalmål på 12 procent”, skriver Åsa Bergman.

 

Beprövad modell för tillväxt

Antalet anställda ökade från 16.412 anställda 2019 till 17.328 år 2020.

”Vår strategi bygger på organisk och förvärvad tillväxt. Vi har en beprövad operativ modell, Sweco-modellen, och en omfattande erfarenhet med över 130 genomförda förvärv under de senaste 20 åren. Under 2020 genomförde vi totalt tio förvärv. Talboom Group, A-RES, Temco och SGI Ingénieurs i Belgien, KANT Arkitekter i Danmark, Optiplan och Saraco i Finland, har alla bidragit till att ytterligare stärka våra positioner på dessa marknader. 

Förvärvet av norska TAG Arkitekter med närmare 100 anställda var en viktig pusselbit på den norska marknaden. Att kombinera ingenjörs- och arkitektexpertis är en av de saker som gör Sweco unika och något som vi vill kunna erbjuda på alla våra marknader. För att sätta vår arkitektverksamhet i perspektiv kan sägas att Sweco med 1 300 arkitekter och landskapsarkitekter idag är en av världens fem största arkitektbyråer”, skriver Åsa Bergman.

 

Framtidssäkrar med klimatomställning

Under rubriken ”Hållbart - Vatten, energi och industri” skriver Sweco kortfattat:

”Vårt klimat är under stor förändring. Framtiden kommer både bli varmare och blötare, med högre risk för översvämningar och stor nederbörd, samtidigt som lokal vattenbrist och torka blir vanligare under sommarhalvåret. Tillsammans med våra kunder framtidssäkrar Swecos experter inom klimatomställning städer och samhällen för att möta dessa nya förutsättningar.”

Och vidare:

”I en Urban Insight-rapport från Sweco (november 2020) konstateras att enbart en fjärdedel av Europas städer har handlingsplaner för att hantera klimatförändringar. På Sweco arbetar konsulter med att hjälpa städer och samhällen att bli mer motståndskraftiga och hantera de förändringar som förväntas ske. Vi genomför allt från stora stadsplaneringsprojekt till lokala klimatanpassningsprojekt. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en sammanhängande och långsiktig stadsplanering som ser till helheten och samtidigt tar höjd för framtidens komplexitet.”

 

Sverige och Norge

När det gäller verksamhet i Sverige och Norge beskrivs den enligt följande i redovisningen:

Sverige: Marginalen översteg det finansiella målet 

Efterfrågan på den svenska marknaden var förhållandevis god, med vissa variationer mellan olika segment. Omsättningen var på samma nivå som föregående år, medan lönsamheten förbättrades. Förbättringen var främst hänförlig till högre arvoden, en positiv kalendereffekt och lägre omkostnader. Trots en negativ organisk tillväxt, justerat för kalendereffekter, hade Sverige en positiv utveckling av EBITA-marginalen. Hållbarhet är viktigt för allt fler kunder och Sweco har under året arbetet med att stärka erbjudandet inom hållbarhet och digitalisering. Under året vann Sweco bland annat projektet att utveckla en ny internationell teknikpark och innovationshub i Hainan, Kina, och uppdraget att ta fram en färdplan för att elektrifiera vägen mellan Stockholm och Nynäshamn.

Norge: Förbättrad prissättning och nya stora projekt säkrade 

Under första halvåret 2020 var efterfrågan stabil inom samtliga sektorer, med kommersiella fastigheter som undantag. Under andra halvåret syntes dock en försvagning i hela marknaden, som främst kan relateras till effekter av pandemin, förseningar i vissa offentliga uppdrag och budgetbegräsningar. På helåret påverkades nettoomsättningen och EBITA svagt negativt av en försvagad norsk krona. Den negativa tillväxten påverkades främst av lägre intäkter från underleverantörer och ökade projektnedskrivningar, medan ett ökat antal anställda bidrog positivt. Sweco Norge vann flera stora kontrakt under 2020. Bland annat arbete med Aker sjukhus, ett stort ramavtal för kraftföretaget Statnett, motorvägsprojekten E39 Mandal till Lyngdal øst och E39 Lyngdal till Flekkefjord för uppdragsgivaren Nye Veier.

 

Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen här

Jan Bjerkesjö