Skräddarsydd ledningsförnyelse av självfallsledning

Publicerad: 19 mars, 2021

Foto Svatek.

FORMPASSADE RÖR: Att använda materialet PVC i spillvattenledningar är inget nytt. När det gäller schaktfri ledningsrenovering har materialet stora fördelar. En PVC-renoverad ledning har samma egenskaper, samma livslängd och samma hållfasthet som en helt ny. Installationen går snabbt och när materialet någon gång i framtiden är uttjänt går ledningen att återvinna. 

– Formpassade rör i PVC är skräddarsytt för ledningsförnyelse av självfallsledningar, berättar Rune Johansson, Svatek AB.

Formpassade rör i PVC finns från 150 till 400 mm i diameter och går att få i ringstyvhetsklass SN4 eller SN8. Det formpassade röret kan installeras genom befintliga nedstigningsbrunnar, klarar upp till fyrtiofemgradiga vinkelavvikelser och finns  längder upp till 300 meter per delinstallation

”Problem i minst 30 år”
Söder om Växjö, vid Torsjön, ligger den lilla tätorten Ingelstad. Cirka 3,5 meter under den smala villagatan Torsjövägen finns en 700 meter lång betongledning, diameter 225 mm, som gett VA-kontoret gråa hår under lång tid. Ledningen byggdes 1961 och orsakar stora mängder tillskottsvatten.

– Olika lösningar har diskuterats under många år, säger Karoline Wiklund, enhetschef på den avdelning som ansvarar för kommunens ledningsnät. 

Men på grund av ledningsdjupet, den smala gatan och närheten till Torsjön har man inte hittat någon bra lösning. Dessutom saknar gatan dagvattenledning, vilket var angeläget att åtgärda.

Två entreprenörer
– Vi bestämde oss för att dela på entreprenaden, fortsätter Karoline Wiklund. Den djupt förlagda betongledningen skulle renoveras med formpassade rör och eftersom vi har ramavtal med Svatek krävdes bara ett enkelt avrop.

– Hela renoveringsjobbet gick verkligen undan, säger Esbjörn Blomfeldt, byggledare på Växjö kommun. Förberedelser och filmning tog faktiskt längre tid än själva indragningen. 

Svatek har specialbyggt en smart arbetsvagn som innehåller allt som behövs för att värma upp det hopvikta röret till i rätt temperatur innan det ska dras in. Vagnen levererar även ånga som expanderar och fixerar det formpassade röret mot det befintliga. 

– Det formpassade röret kommer färdigt från fabrik och dras in i röret som ska renoveras. Tillverkningen sker enligt rätt kvalitetsnormer och processen är helt spårbar - från granulat till installerat rör. Det känns tryggt, avslutar Esbjörn Blomfeldt.

 

Metodbeskrivning

På SSTT:s hemsida, under fliken schaktfri teknik, så finns rubriken "Metodöversikt" som bland annat innehåller ”Formpassade rör”, som nedladdningsbar pdf.

 

Beskrivning 

Den schaktfria metoden med formpassade rör används vid renovering av både vatten- och avloppsledningar. Det finns material som är livsmedelsgodkänt för vattenledningar. 

Rören tillverkas av HD-polyetylen, PE, med samma ytterdiameter som det gamla rörets innerdiameter. Formpassade rör kan delas upp i fabriksvikta och platsreducerade. Rören består normalt av PE100/PE100 RC. SDR-tal varierar mellan 33-13.6. Rör levereras som kontinuerliga rör på rulle eller stumsvetsas ihop. Både standardiserad ytterdiameter eller specialanpassad ytterdiameter kan användas. 

Den vanligaste metoden är att röret viks till en U-profil för att kunna dras in och den mindre tvärsnittsarean underlättar indragningen. När röret är indraget behandlas det med vatten/ånga och återtar då sin runda form. 

 

Användningsområde 

Formpassade rör används framför allt vid renovering av tryckledningar – huvudledning eller servisledning, samt renovering av självfallsledningar med minsta innerdiameter om 90 mm. Det är ett kontinuerligt rör med tillfälligt reducerad tvärsnittsareal. Rören återgår efter installation till ett runt rör. 

Det kan förekomma en mindre spalt mellan befintlig ledning samt nytt mediarör. På formpassat rörsystem och flexibla foder fylls normalt inte hålrum mellan nytt rör och befintligt rör, förutom i brunnar på avlopp, för att inte få inläckage av grundvatten i avloppsnätet på trycksidan där man gå ur befintligt rör. 

Dimensionsområde och längd beror på produkt samt ledningsdimension. Infodring av ledningar sker mellan dimension DN100-DN1000 mm. Längden varierar, men upp till 1000 meter är möjligt. 

Dimensionering är lämplig enligt P101. Rören kan vara självbärande eller inte. Dimensionerande last: jord, trafik, grundvatten och/eller invändigt tryck. Markförhållanden och jordmån är avgörande för dimensioneringen. Vanligast är att installera självbärande SDR17 för tryckledningar samt SDR26 för självfallsledningar.

 

Möjligheter och begränsningar 

Fördelarna med formpassade rör är skarvlösa ledningar mellan schakter, vilket begränsar användningen av schakt och att befintlig ledning finns kvar som skyddsledning. Vid installation från rulle krävs ingen uppläggning av rör. Behovet av kontroll av korsande och längsgående ledningar är mindre än vid rörspräckning. Projektering och dimensionering blir väldigt förenklad tack vare att man använder ett befintligt ledningsläge samt att invändigt tryck oftast är dimensionerande. 

Begränsningarna innebär att specialutrustning krävs, ofta provisorisk matning/avledning och att rören är känsliga för dimensions- och riktningsavvikelser. Begränsningarna innebär också areaminskning och att de formpassade rören kräver god kännedom om befintligt ledningsmaterial och dimension (relationsritningar). 

Förankring mot befintlig ledning kan behöva göras om anslutande ledning inte är axiellt förankrad. 

 

Installation 

Det finns flera olika sätt att infodra ledningar med formpassat rör, men gemensamt är att ett rör har omformats så att det har en mindre dimension och lättare kan dras in i befintlig ledning. 

När formpassade rör installeras behöver ofta provisorisk pumpning utföras innan installationen. För självfallsledningar gäller uppställning av utrustning vid nedstigningsbrunn. För tryckledningar gäller uppställning vid start och slutgrop. Eventuella större brytningspunkter kräver schakt och bortkapning av befintlig ledning, men det formpassade röret kan oftast dras igenom brytpunkten. 

De förberedande arbetena utgörs av rengöring och filmning. Fräsning av instickande föremål sker, typ serviser. Röret dras in med vinsch. 

Formpassade rör återgår till sin form genom trycksättning med vatten/ånga. Anslutning av serviser sker med schaktgropar på tryckledning, eller utförs med robotar på självfallsledning.

 

Läs mer och ladda ned pdf

Illustration Johan Lundberg.

Illustration Johan Lundberg.

Svatek/Jan Bjerkesjö