Henrik är Stockholm stads första skyfallsstrateg

Publicerad: 17 mars, 2021

Henrik Bodin-Sköld, Stockholm stads första skyfallsstrateg.

Henrik Bodin-Sköld, Stockholm stads första skyfallsstrateg.

Stockholms stad har anställt sin första skyfallsstrateg. Det blir Henrik Bodin-Skölds uppgift att planera för hur klimatförändringarna med fler och kraftiga regnväder ska hanteras.

- Som skyfallsstrateg arbetar jag främst med övergripande, strategiska frågor kopplat till skyfallshantering inom kommunen. Detta innefattar samordning mellan stadens olika aktörer, framtagande av strategiska dokument, arbete med långsiktiga skyfallsplaner, samverkan med grannkommuner etc. I tjänsten ingår även att använda skyfallsmodeller och andra analysverktyg för att identifiera riskområden och åtgärdspotential inom staden.

Henriks bakgrund är studier på Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet 2007-2010. 

- Därefter arbetade jag som konsult och uppdragsledare inom klimatanpassning och översvämningsfrågor fram till 2020. Under konsultkarriären låg stort fokus på skyfallsplanering där jag arbetade med bland annat skyfallsplaner i Göteborg. I oktober 2020 anställdes jag som skyfallsstrateg inom Stockholms stad på Trafikkontoret.

Det är klimatförändringarnas extrema mängder regn, som kan ge upphov till naturkatastrofer, som ligger i fokus för Henrik. 

- Inom den närmaste horisonten ligger att göra fördjupade analyser av skyfallsåtgärder inom ett pilotområde i Östermalm. Främst undersöker vi åtgärdspotentialen vid Jarlaplan, Humlegården och Valhallavägen. Delar av Östermalm är extra känsliga för översvämningar, varför åtgärder är extra prioriterade i området. 

 

Fördröja vattnets väg

För att förhindra det ska trafikkontoret nu utreda olika sätt att fördröja vattenflöden för att minska översvämningsrisken nedströms längs Birger Jarlsgatan, Stureplan och Norrmalmstorg/Berzelii park.

Utifrån ett utredningsbeslut som nyligen beslutats i trafiknämnden, är planen att utreda och projektera skyfallsåtgärder vid Jarlaplan/Valhallavägen under 2021-2022 och förhoppningsvis kan några av åtgärderna finnas på plats 2023. 

- I övrigt arbetar jag en hel del  med samordningsfrågan då stadens förvaltningar behöver stärka sin samverkan med bland annat stadsdelarna, Trafikförvaltningen, fastighetsbolag och räddningstjänsten för att tillsammans kunna åtgärda översvämningsrisker för känsliga objekt i staden.

 

Handlingsplan för skyfall

Stockholms stad arbetar under våren fram en handlingsplan för skyfall, kopplad till Stockholms Miljöprogram 2020-2023. Handlingsplanen kommer innehålla åtgärder som erfordras för att stärka stadens förmåga att hantera skyfall. 

- Utifrån handlingsplanen är därefter målet att ta fram bland annat skadekostnadskarteringar, åtgärdsplaner för skyfall i stadens mest känsliga områden samt påbörja åtgärdsarbetet inom prioriterade riskområden. Det blir även viktigt att genom kommunikationsinsatser förmedla stadens skyfallsarbete till medborgare och politiker.

 På kort sikt ligger fokus främst på att konkretisera skyfallsåtgärder inom pilotområdet Östermalm samt att arbeta med att höja medvetenheten om skyfallshantering bland stadens aktörer och projektledare. 

- Fram tills att övergripande skyfallsplaner finns på plats är det viktigt att ”passa på” att främja skyfallshantering i stadens pågående projekt, säger Henrik Bodin-Sköld, Stockholm stads första skyfallsstrateg.

 

Lyssna på radioinslag här

Jan Bjerkesjö