Avloppstunnel under Malmö möter utmaningar

Publicerad: 9 mars, 2021

Karta över sträckningen för Malmö avloppstunnel.

Karta över sträckningen för Malmö avloppstunnel.

VA SYD planerar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna Malmö stad står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar. Tunneln bidrar till ett säkrare och effektivare avloppssystem.

Ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar kräver ett helt nytt avloppssystem i Malmö.

Hur den framtida transporten av avloppsvatten ska se ut från Tekniska museet till Sjölunda avloppsreningsverk har utretts i omgångar. Slutsatsen är att en avloppstunnel är det alternativ som ger mest positiva samhällseffekter och därför blir mest lönsam. I november 2019 fattade Malmö kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att bygga Malmö avloppstunnel.

En avloppstunnel ger positiva effekter för Malmö
Två alternativ har studerats oberoende av varandra. Ett nytt tryckavloppssystem (som idag, där pumpstationer pumpar vidare vattnet) eller lösningen med en avloppstunnel under Malmö. Provborrningar som vi genomfört visar att möjligheterna för en tunnel är goda. De två alternativen har analyserats utifrån byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen.

Med en oberoende analys har alternativen ställts emot varandra för att värdera vilka positiva samhällseffekter Malmö stad kan få. Jämförelsen visar att en tunnel ger flera positiva effekter, som alternativet med pumpstationer inte kan ge i samma utsträckning.

Samhällsvinster med en tunnel:

  • Ett robust avloppssystem som håller i 100 år och möter befolkningsökningen.
  • Mycket mindre trafikstörningar vid byggnation och framtida underhåll.
  • Kraftigt minskad miljöbelastning.
  • Bättre förutsättningar för stadsutveckling eftersom tunneln byggs på ett stort djup.
  • Minskad risk för källaröversvämningar lokalt, främst nära Malmös kanaler.
  • Minskade kostnader för ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda. Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar reningsverket.

Bakgrund till utredningen
Malmös nuvarande system började byggas för 100 år sedan. 90 procent av Malmös avloppsvatten sammanförs på denna sträcka. Systemet kom från början till för att pumpa bort avloppsvatten från staden, utan rening. Sedan dess har systemet byggts ut i omgångar under lång tid. Systemet varierar i ålder, funktion och kvalitet och har flera brister, bland annat bräddas föroreningar ut i kanalerna, det finns risk för lokala källaröversvämningar, tidvis ineffektiv rening och trafikstörningar vid drift och underhåll. Det är inte heller anpassat efter Malmös starka befolkningstillväxt eller de hårdare miljökrav som kommer från myndigheter. 2016 fick VA SYD uppdraget att fördjupa utredningen och att titta på ett alternativ till en tunnel samt göra en samhällsekonomisk analys.

Tar sju år att bygga
Tunneln kommer att ta ca sju år att bygga. Tunneln blir en förlängd del av det nya Sjölunda avloppsreningsverk. Ett önskat läge vore att tunneln blir klar före ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk som planeras vara klar till 2030. Men för att kunna genomföra dessa stora arbeten så är en alternativ lösning för att sprida ut kostnaderna att tunnelbygget påbörjas senare och avslutas 2035. Det slutliga beslutet när tunneln kan stå klar beror på beslutande politiker i Malmö. I november 2019 fattade Malmö kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att tunneln ska byggas.

Läs mer

 

VA SYD