Viktig forskning om vattenförsörjning och vattentillgång

Publicerad: 2 mars, 2021

Karin Sjöstrand, RISE

Karin Sjöstrand, RISE

Tillgång till vatten av god kvalitet, och i tillräcklig mängd, är grundläggande för människors hälsa och ett funktionellt samhälle. Det driver Karin Sjöstrand, forskare inom Mistra InfraMaint.

Människans beroende av vatten skapar också utmaningar, konstaterar Karin Sjöstrand.

– En minskad tillgång på färskvatten klassas numera som en av de största globala samhällsriskerna, med både kortvariga och långsiktiga effekter på människor, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och de ekonomiska sektorer som är beroende av en tillförlitlig vattentillgång, säger hon.

Utvecklar beslutsstöd

Hösten 2020 disputerade hon med avhandlingen Decision support for sustainable water security. Avhandlingen handlar i stora drag om hur man kan gå tillväga för att avgöra vilken som är den bästa vägen framåt när man vill säkerställa en långsiktigt säker och hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning.

– Jag har fokuserat på att utveckla olika former av beslutsstöd för beslutsfattare inom såväl kommunal dricksvattenförsörjning som för verksamhetsutövare som är beroende av vatten. Med bra beslutsunderlag skapas förståelse för vilka avvägningar som krävs och vilka åtgärder som är ekonomiskt fördelaktiga och socialt och miljömässigt hållbara, säger Karin Sjöstrand.

Två projekt

Karin Sjöstrand verkar inom två projekt inom Mistra InfraMaint, 1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd och 1.12 Hållbar analys för smart underhåll.

– Inom 1.10 har jag lett en studie där vi (RISE och VTI) har undersökt hur svenska företag drabbas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen. 1 405 företag från hela Sverige och i princip alla näringsgrenar svarade på en enkät med frågor kring deras vattenförsörjning och vattenanvändning. Syftet var bland annat att ta fram underlag kring de samhällsekonomiska kostnader som uppstår vid leveransavbrott.

Kostnaderna för vattenavbrott kan sedan ställas i relation till kostnaden för olika typer av motåtgärder för att förhindra framtida störningar i vattenförsörjningen, vilket hjälper beslutsfattare (inom både vattensektorn och näringslivet) att prioritera mellan åtgärder.

Verktyg identifierar åtgärder

Inom projekt 1.12 arbetar Karin Sjöstrand under 2021 tillsammans med Chalmers och VTI med att vidareutveckla beslutsstödsverktyget WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) för dricksvattensektorn.

– WISER är ett Excel-baserat verktyg som möjliggör en strukturerad och transparent utvärdering och jämförelse av alternativa dricksvattenåtgärders sociala, miljömässiga, ekonomiska och tekniska effekter. Verktyget kan därmed användas för att avgöra vilka åtgärder som är bäst ur till exempel ett hållbarhetsperspektiv.

Mistra InfraMaint