Exjobb djupdyker i digitaliseringens sårbarheter

Publicerad: 24 februari, 2021

Sarah Bjärkby och Frida Värnlund, KTH.

Sarah Bjärkby och Frida Värnlund, KTH.

En fallstudie på Gotland gav inblick i VA-sektorns utmaningar. Nu gör Frida Värnlund och Sarah Bjärkby sitt examensarbete om digitalisering och säkerhet inom den svenska vattensektorn.

De går båda sista året på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi på KTH och skriver examensarbete tillsammans inom industriell ekonomi, mer specifikt inom technology management.

Examensarbetet Digitalised water and its impact on security and safety är kopplat till Mistra InfraMaints project 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur. Handledare är professor Mats Engwall, KTH, och projektets doktorand Amelie Bennich.

Våren 2020 gjorde Frida Värnlund och Sarah Bjärkby ett mindre arbete med fokus på vattensektorn i en kurs som handlade om technology management.

– Vi gjorde en case studie i Region Gotland om vattenbrist och hur/varför man ska implementera digitala lösningar för att hantera den utmaningen. Det var spännande att få en första inblick i vilka utmaningar VA-sektorn står inför, både globalt och nationellt, berättar de.

Risker och sårbarheter

Arbetet väckte intresset för vattensektorn: Det är en aktuell bransch där det händer mycket som alla inte nödvändigtvis är medvetna om. För Sarah blev utbytesstudier i Perth, Australien, höstterminen 2019 också en väckarklocka: Australien är påverkat av vattenbrist och tillgången på vatten inte alls är lika självklar som i Sverige. (Frida var också på utbyte under höstterminen 2019, men istället i Hong Kong. Det gav andra nyttiga erfarenheter som vana vid distansstudier på grund av det politiska läget).

– När vi blev presenterade en möjlighet att göra vårt examensarbete med en inriktning mot digitalisering, risker och säkerhet upptäckte vi snabbt att många fokuserar på de fördelar som digitalisering innebär, men i mindre grad fokuserar på risker och sårbarheter. Därför tycker vi att det är extra intressant att djupdyka i dessa sårbarheter, berättar de.

Kritisk infrastruktur

– Eftersom vattensektorn är en samhällskritisk infrastruktur så är kraven på att den ska fungera väldigt höga. Det följer med in i en digitaliseringsprocess, det är inte tillräckligt med en förväntad funktionalitet på 98 procent – det måste vara nära 100 procent för att vara bra nog. Det sätter extremt höga krav på alla involverade aktörer, säger Frida och Sarah.

Examensarbetet fokuserar på digitalisering och säkerhet inom den svenska vattensektorn, framförallt kommer vilka risker som uppstår till följd av digitalisering av VA-sektorn och vilka implikationer sådana risker har ur ett säkerhetsperspektiv.

– Det innefattar att titta på vad säkerhet innebär för just VA-sektorn, hur man arbetar med säkerhet idag samt hur man ska arbeta med det framöver för att säkra både tillgång och kvalitet, vilket är huvudmålet.

Börjar med förstudie

Arbetet startar med en förstudie som ska skapa en uppfattning om den empiriska bakgrunden – både generellt i världen men även mer specifikt gällande den svenska VA-sektorn. Det sker genom både litteraturstudier och utforskande intervjuer.

– Vi försöker också ta del av högaktuell information på området genom artiklar, rapporter, studier, webbinarier och liknande. Tanken är att förstudien ska mynna ut i vår frågeställning, och därefter kan vi gå över till datainsamling och utformande av vår rapport. Arbetet är beräknat vara färdigställt i slutet av maj. Vi tror och hoppas att det finns en möjlighet att vårt exjobb belyser några av dessa viktiga och intressanta frågor, säger Frida och Sarah.

Den främsta utmaningen tror de kan vara att det finns så många områden och inriktningar som är intressanta. Säkerhet är ett brett område och i VA-sektorn finns det många aspekter kring risker och säkerhet – det kan göra det svårt att avgränsa arbetet på ett sätt som gör att det bidrar med mest nytta.

Mistra InfraMaint