Styrd borrning i berg - projekt Rymdtorget i Bergsjön

Publicerad: 19 februari, 2021

Vi arbetet med nytt kulturhus i Bergsjön användes den schaktfria metoden "styrd borrning i berg".

Styrd borrning i berg är en av de metodbeskrivningar som nu finns på SSTT:s hemsida. Metoden användes exempelvis nyligen i ett projekt där Göteborgs stad bygger ett nytt kulturhus på Rymdtorget i Bergsjön. Metoden var ett självklart val enligt Janne Hammo, byggledare på Kretslopp och vatten.

Göteborg ska alltså få ett nytt kulturhus som ska ligga vid Rymdtorget i Bergsjön. Det ska bli cirka 3.000 kvadratmeter och ska, enligt Göteborgs stad, ”med sitt innehåll och höga arkitektoniska kvalitet vara en målpunkt för hela staden. Byggnaden ska placeras för att stärka torget även rumsligt.”

För byggledaren Janne Hammo från Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, blev uppgiften att göra ledningsflyttar.

- Vi hade varit tvungna att flytta vår pumpstation. Beslut togs att göra en långhålsborrning genom berget och få en självfallsledning.

Och att använda den schaktfria metoden ”styrd borrning i berg” blev ett självklart val.

- Då ledningsläget låg på cirka åtta meter under befintlig markyta och att det var berg på hela sträckan så blev det ett självklart val. För oss blev detta även en ekonomisk vinning då vi blev av med en pumpstation som kräver underhåll.

Vilka var utmaningarna?

- Att det är homogent berg på sträckan som ska borras. Största utmaningen när det gäller att borra en självfallsledning är att träffa rätt i höjd och linje, behålla självfallet och att minimera svackor. Sedan var det att hitta ett en plats där vi kunde etablera och göra en startschakt.

Vad är för- och nackdelar med denna schaktfria metod?

- Jag ser personligen bara fördelar med denna metod. Metoden utvecklas hela tiden och precisionen blir bättre och bättre. Nackdelarna är att det är en dyr metod jämfört med att spränga ledningsschakt på normal djup, men om man ska förlägga ledning på djup så är det ekonomiskt försvarbart anser jag. Man bör ju överväga metoden i tätbebyggt område istället för att spränga.

Är det en schaktfri metod som används allt mer?

- Ja, så upplever jag det. Sedan är det ju svårt att veta om det verkligen är så.

 

Metodbeskrivning

På SSTT:s hemsida, under fliken schaktfri teknik, så finns rubriken "Metodöversikt" som bland annat innehåller ”styrd borrning i berg”.

 

Beskrivning 

Styrd borrning i berg är en schaktfri metod som är speciellt lämpad för alla typer av mindre tryck- och självfallsledningar i homogent berg och med stor precision. 

I bergborrning ingår huvudsakligen två moment, pilotborrning med hög precision samt upprymning. Kännetecknande för bergborrning är att foderrör sällan används eftersom hela borrsträckan utgörs av berg. 

Vid styrd borrningen i berg borras först ett pilothål längs den planerade ledningslinjen. Därefter byts borrhuvudet ut mot en roterande rymmare med uppgift att förstärka borrhålet när den dras tillbaka. När rymmaren dras tillbaka via pilothålet drar den med sig ledningen eller skyddsröret. 

En luftdriven hammare används och i övrigt används samma utrustning som till AT-borrning. Rören består vanligtvis av PE eller stål. Pilothål kan borras från markytan, men oftast förekommer schakt till påslag i berg. 

Metoden är snabbare än AT-borrning i berg och kan kombineras med Raiseborrning för upprymning. 

Användningsområde 

Styrd borrning i berg används för ny- och omläggning av trycksatta ledningar och självfallsledningar, som huvudledning och distributionsledning. Metoden har stor precision och fungerar endast i homogent berg. 

Förläggning av ledningar kan ske med dimension upp till cirka DN300 mm. Längdområdet ligger på upp till cirka 500 meter. 

Materialet består oftast av kontinuerliga rör av PE100 som stumsvetsas till önskad längd på plats. Även stålrör kan användas. Startgrop är inte nödvändig om utgångsläget ligger nära till berget. Styrd borrning i berg sker med borrigg, container för styrning och övervakning, högtryckspumpar och sedimenteringsanläggning. 

Möjligheter och begränsningar 

Etableringsplatsen kräver stora utrymmen. 

Fördelarna med metoden är att den klarar borrning i kurvor och med jämn lutning. Metoden är snabb och ger stor frihet beträffande den geometriska förläggningen av ledning. Den har hög noggrannhet och klarar borrning i homogent berg. 

Nackdelarna är att metoden kräver en utrymmeskrävande etablering. Metoden innebär hög ljudnivå och kräver homogent berg. Mindre sprickzoner kan klaras med injektering. 

Installation 

Rullborrkronan drivs av luft och vatten under mycket högt tryck genom borrstången, alternativt mekaniskt av en axel vid AT-borrning. Pilothålet får en dimension av cirka DN165 mm. 

Borrkaxet transporteras med returvattnet till markytan där det separeras från vatten i en sedimenteringsanläggning. 

Borrkronans position mäts kontinuerligt under borrningen med inklinationsmätare och gyrokompass, alternativt med radiosändare. Data om riktning och position förmedlas till operatören via en radiosändare från styrhuvudet, som styrs av ”sned” hammare. 

Upprymning sker åt motsatt håll via pilothålet med rymmarkrona (rullborrkrona) med mediaröret tillkopplat. Mediaröret kan installeras direkt i borrhålet. Ibland infodras bergshålet med ett inklädnadsrör och mellanrummet injekteras. 

Läs mer om schaktfria metoder och ladda hem pdf:er här

Illustration hämtad från metodbeskrivningen. Illustration Johan Lundberg.

Illustration hämtad från metodbeskrivningen. Illustration Johan Lundberg.

Jan Bjerkesjö