Är det något du saknar i vår schaktfria ordlista?

Publicerad: 9 februari, 2021

Under fliken ”Schaktfri teknik” på hemsidan finns det även underrubriken ”Schaktfri ordlista”. Där har vi samlat ord och begrepp inom den schaktfria branschen och som är bra att ha som ”uppslagsverk” om det är något man undrar över. Nu vill vi gärna ha din hjälp att se om det är något vi behöver komplettera med.

Läs därför gärna igenom vår schaktfria ordlista och se om det är något ord eller begrepp som du saknar. I så fall vill gärna svenska arbetsgruppen ha dina bidrag angående kompletterande ord (skickas till kansliet på mail kontakt@sstt.se).

Här nedan följer några exempel på listan med vanliga ord, termer och begrepp som används i vår bransch – schaktfri ledningsförnyelse eller renovering av tryckledningar. Det är både svenska och en engelska termer som vi förklarar. Listan kommer att byggas på successivt.

Bentonit

Lera av vulkaniskt ursprung som har tixotropiska egenskaper som används vid schaktfria metoder som tätnings- och smörjmedel.

E-modul

Beskriver med ett siffervärde ett materials hållfasthet vid olika typer av tester. Desto högre E-modul ett material har desto starkare kan man anse det vara. Omsatt till praktik för flexibla foder så blir material med hög E-modul tunnare vid en given SN-klass än material med lägre E-modul.

Grouting

Används för att fylla håligheter och eller för att förbättra egenskaperna i marken, tex bärighet. Materialet som används kan vara cementblandningar eller andra kemiska blandningar. Se även kemisk fyllning.

Krypfaktor

Ett numeriskt värde framtaget genom långtidstester. Krypfaktorn beskriver förenklat ett materials försvagning över tid vid konstant belastning. Olika material har olika krypfaktor. För flexibla foder betyder förenklat att ett foder med hög krypfaktor förlorar mer hållfasthet över tid och således måste ha en högre ringstyvhet(vara tjockare) vid installation än ett flexibelt foder med låg krypfaktor.

Lokaliserare

Ett elektroniskt instrument som används för att lokalisera läge och styrka på elektromagnetiska signaler utsända från en sändarsond i pilotborrhuvudet, på ett markförträngningsverktyg eller från existerande, underjordiska servicepunkter som har aktiverats. Kallas också för walkover.

Ovalitet

Skillnaden mellan maximum och minimum diameter delad med den genomsnittliga diametern på vilket rörtvärsnitt som helst, generellt uttryckt i procent. Rörledningar lagda i mark ovaliseras oftast på grund av yttre laster. Hur stor ovalitet en ledning har påverkar dimensioneringen och valet av ringstyvhet för ett flexibelt foder då formen verkar försvagande. Ovalitet beskrivs förenklat som ihoptryckning i % av ledningens diameter. Om ledningens ovalitet överskrider 10% bör den dimensioners utifrån andra parametrar än vad som används för ringstyvhet.

PEM/PEH

Sista bokstaven M och H står för densitet på material. M står för mellan och H för hög.

SN-klass

Beskriver alltid vilka yttre korttidsbelastningar ett cirkulärt rör klarar av utan att ovaliseras, bucklas eller kollapsa. Till exempel betyder SN2 att röret klarar en kort yttre belastning av 2000N/m2 eller 2kN/m2. Korttidsbelastning är momentana laster, t.ex. trafiklast och förekommer oftast i kombination av jordlast och grundvattentryck.

Överrymning

Utrymmet som uppstår mellan den installerade ledningen i marken och det borrade hålet.

Jan Bjerkesjö