Skyldiga att rapportera om utläckage av dricksvatten

Publicerad: 12 november, 2020

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv antogs av rådet i oktober 2020 och bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning.

På sin hemsida skriver Svenskt Vatten om de viktigaste förändringarna i det nya direktivet och har skapat en särskild webbplats för det. Det är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstater kan besluta om egna skarpare eller mer långtgående krav.

Medlemsstaterna kommer att bli skyldiga att rapportera till EU-kommissionen om utläckage av dricksvatten och kan bli ålagda att ta fram en åtgärdsplan om det anses för högt (art. 4).

Kraven på riskbedömning och riskhantering utvidgas och blir obligatoriska. Det kommer att beröra både tillrinningsområden, vattentäkter, vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna (art. 8, 9, 10).

Det nya direktivet föreskriver gemensamma minimikrav på material som kommer i kontakt med dricksvatten såväl som metoder för testning och godkännande (art. 11).

Antalet ämnen som ska övervakas utökas och vilka metoder som ska användas och vägledande värden beskrivs (art. 13). Här kan särskilt nämnas PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen och bisfenol och selen. Valet av nya ämnen utgår från WHO:s rekommendationer.

Läs mer

Jan Bjerkesjö/Svenskt Vatten