-Kan ikke overlate regningen til barn og barnebarn

Publicerad: 7 mars, 2016

Hvis vi ikke satser nå, overlater vi problemene og regningen til barn og barnebarn.  Det er viktig at nødvendig fornyelse av vann- og avløpsnettet i årene fremover gjøres på en innovativ, bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

 Manuell rørinspeksjon

Bildet: Manuell rørinspeksjon i Tinn kommune avdekket ledningsbrudd. Foto: Ringerike Septikservice AS.

Det sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen foran årets store skandinaviske vannbransje-konferanse i Oslo 19.-20.mai.
Ledende aktører fra norske og svenske myndigheter, kommuner, rådgivende ingeniører, entreprenører, leverandører og organisasjoner er enig om at tiden virkelig er inne for gode løsninger og handling for et VA-nett i forfall.  å håndtere utfordringene ved å fornye VA-nettet.

200 deltakere

-Derfor er årets vannbransje-konferanse i regi av Scandinavian Socicety for Trenchless Technology, SSTT, så viktig, sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og prosjektleder i Svensk Vatten, Anne Adrup.  Det er ventet i overkant av 200 deltakere til årets konferanse.
Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann forteller at ledningsnettet for vann og avløp i Norge er på svimlende 280.000 km – tilsvarende sju ganger lengden rundt jorden ved ekvator. 100.000 km er offentlig eid, og 180.000 km er eid av huseierne.

-Det har gjennom lang tid vært store investeringer i nye ledningsanlegg for å forsyne en stadig voksende befolkning med vann- og avløpstjenester. Denne satsingen har delvis skjedd på bekostning av å fornye det eksisterende vann- og avløpsnettet, mener Hofshagen.

Utfordringer og løsninger

Utfordringer med høye lekkasjer fra vannledningsnettet og overbelastede avløpsledninger som følge av mer ekstremnedbør, gjør det nødvendig med et nasjonalt krafttak for å øke fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet, ifølge direktøren i Norsk Vann.

 -Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse» anbefaler en årlig fornyelsestakt på nasjonalt nivå frem til 2040 på 1,2 prosent for vannledninger og 1,0 prosent for avløpsledninger. Dette er en dobling i forhold til dagens fornyelsestakt og vil kreve store ressurser. Men hvis vi ikke satser nå, overlater vi problemene og regningen til barn og barnebarn, understreker Hofshagen.
 -Det er viktig at nødvendig fornyelse av vann- og avløpsnettet i årene fremover gjøres på en innovativ, bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Bruk av gravefrie løsninger der de egner seg, er en viktig del av verktøykassen, mener Hofshagen.

Ønsker bedre oversikt i Sverige

I Sverige er det store individuelle forskjeller mellom kommunene, sier prosjektleder i Svensk Vatten, Anne Adrup. Hun sitter i komiteen for rørnett og klima i Svensk Vatten, og arbeider med ledningsnettfornyelse til daglig.
-Mange kommuner er virkelig dyktige innen ledningsfornyelse, men vi har dessverre også kommuner som ikke foretar seg noe som helst. Det er grunn til bekymring når vi via vårt «hHållbarhetsindex» ser at en lang rekke kommuner ikke har utarbeidet langsiktige planer for sitt ledningsnett, sier Adrup.  Svensk Vattens budskap er at kommunene må sørge for oversikt i egen kommune. Uten oversikt har heller ikke kommunen noen mulighet til å foreta de rette prioriteringene og hva som er den rette fornyelsestakten lokalt. Svensk Vatten vil derfor i løpet av inneværende år arbeide videre med strategier for fornyelsesplanlegging.

-Vi har en mistanke om at fornyelsestakten i de fleste kommuner er for lav. Likevel kan vi ikke hevde at ledningsnettet er i ferd med å kollapse i Sverige. Driftsforstyrrelser i form av vannlekkasjer og avløps-stopp har holdt seg på et stabilt nivå de siste årene.

Svensk Vatten arbeider denne våren også med å få oppdatert opplysninger om aldersfordeling på det svenske ledningsnettet og hvilke metoder som hovedsakelig benyttes for ledningsfornyelse i Sverige. Adrup håper derfor å kunne legge fram helt ferske oversikter under konferansen i Oslo.