Nynäshamns kommun arbetar aktivt med schaktfritt

Publicerad: 9 oktober, 2020

VA-avdelningen i Nynäshamns kommun har relativt nyligen startat upp ett förebyggande arbete med schaktfria metoder istället för enbart reparation när det gäller ledningsnätet.

- I praktiken är det under de två senaste åren som vi har aktivt arbetat med schaktfria metoder. Schaktfritt är nu alltid utgångspunkten när det förebyggande arbetet påbörjats. Det är inte en fråga om vi ska arbeta schaktfritt utan mer vilken schaktfri metod som ger lägst behov av ”stödschakt”. Schaktning är nu en stödfunktion, säger projektledaren VA Carl-Fredrik Rydholm projektledare VA och ledningsnätchef Pernilla Höglund.

Det som fick Nynäshamns kommun att uppmärksamma schaktfria metoder och tekniker i högre grad var en större organisation, som gav möjlighet att pröva ”nytt”.

- Den tidigare mindre organisationen hade inte möjlighet att ta tag i och förnya arbetssätt. 

Dessutom utbildades personalen i vilka olika schaktfria metoder och möjligheter som finns på marknaden.

- Pilotprojekt genomdrevs i egen regi med mycket lyckat resultat som stärkte tron på att tekniken är rätt och den väg man måste gå i framtiden för att ha ekonomiska förutsättningar att genomföra förebyggande renovering.

 

30 miljoner öronmärkta för förnyelsearbete

Nynäshamns kommun har öronmärkt 30 miljoner till sitt förnyelsearbete. Hur har dessa pengar använts och vad står närmast på listan?

- Hitintills har vi i huvudsak åtgärdat ledningar för spill- och dricksvatten. Cirka en kilometer av av gamla betongledningar har tätats i ett område där det var mycket stora problem med inläckage. Nästan omgående efter genomfört arbete märktes väldigt stor skillnad i inkommande flöde till reningsverket. Driftpersonalen har även sett stora förbättringar i minskat slitage på bland annat pumpar, rörgalleri och betongkonstruktioner då det nu bara kommer ”vatten”, tidigare var det mycket grus, betongbitar med mera i inkommande flöde. Minskat ovidkommande vatten ger mindre mängd pumpat flöde vilket i sin tur medför vinning både för miljö och ekonomi. Ledningarna ligger generellt mycket djupt på cirka tre kilometer vilket innebär att schaktning endast hade kunnat åtgärda en bråkdel ledning för samma peng.

Pengarna har också använts till cirka 1,9 kilometer spillvattenledning i Nynäshamn av ledningar med olika typer av problem, vissa slitna, vissa med inläckage. Cirka en kilometer av alla ledningsslag har fått medel jämnt fördelat mellan vatten, spill- och dagvatten. Dricksvattenledning rörspräcktes och självfall infodrades med glasfiberarmerat flexibelt foder.

Vidare har cirka 250 meter dricksvattenledning renoverats i industriområde som görs om till bostadsområde. Pengar har avsatts till cirka 350 meter dricksvattenleding som utgör matning till vattentorn. 

- Genomfördes med rörspräckning, stor dimensionsökning från 250 ggj till 355 PE. En bypassledning 160 PE var hela tiden aktiv förbi aktuellt sträcka då matning till vattentorn inte räckte till annars. Övriga ledningsnät hade inte kapacitet att få fram tillräckligt med vatten för att hålla nivå i torn.

Pengar har även använts till Stora Vika dricksvatten och åtgärdande av kända problemstråk cirka 500 meter.

När det gäller kommande arbeten ser listan ut enligt följande: 

· Fortsättning av Stora Vika dricksvatten, ytterligare ca 900 m. Pågår och kommer avslutas runt mitten av 2021.

· Renovering av huvudstråk spillvatten ca 1,5 km

· Renovering av uppströms ledningar ”nära” central pumpstation, förmodligen några hundra meter.

· Tätning av ledningar med kända inläckage.

 

Undersöker systematiskt områden

Hur pass omfattande är ert arbete med att förnya ledningar och hur mycket utgörs av schaktfria tekniker?

- Vi börjar med att systematiskt undersöka olika områden för att bestämma status och funktion, självfallsledningar filmas, trycksatta ledningar bedöms erfarenhetsmässigt utifrån ålder och antal historiska insatser. Sen gör vi en första bedömning om schaktfri teknik är möjlig och vilken metod som troligen kommer att användas. 

När det är genomfört gås materialet igenom tillsammans med ramavtalsentreprenör,.

- Avtalet möjliggör olika tekniker vilket medför att rätt metod används till rätt insats. Till exempel sliplining istället för rörspräckning osv. Trycksatt ledning alltid en kombination av punktschakter och schaktfritt, totalt sätt reduceras dock schakten kraftigt. Självfall kräver ibland punktschakter pga ledningsnätets utformning eller ledningarnas skick, fogförskjutning, ras etc.

 

Förnyelsetakten har ökat

Nynäshamns kommun arbetat ständigt med miljömål där schaktfria tekniker uppfyller flera av dessa. Det innebär färre transporter, minskad mängd massor, mindre energiåtgång av exempelvis drivmedel för att nu nämna några.

Har ni redan märkt effekter av ert sätt att använda schaktfritt?

- Ökad förnyelsetakt. Historiskt har den legat på mindre än 0,5 procent på årsbasis över alla ledningsslag. På spillvatten bör vi landa runt 2 procent och dricksvatten knappt 1 procent för  2020. Talen beror lite på hur många projekt som hinner avslutas. 

- Schaktfria metoder ger en kortare genomförandetid i entreprenadskedet vilket medför färre och kortare störningar för kommuninvånare. Schaktfria möjliggör mer renovering som man annars inte hade haft råd med, säger Carl-Fredrik Rydholm och Pernilla Höglund.

 

Jan Bjerkesjö