Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen

Publicerad: 25 september, 2020

Från Svenskt Vattens sida vill vi lyfta upp möjligheten att öka de investeringar och reinvesteringar som är en absolut nödvändighet för att bibehålla och utveckla Sveriges VA-infrastruktur. Vi saknar en tydlig prioritering av vattenfrågornas betydelse för svensk krisberedskap.

Så skriver Svenskt Vatten i sin kommentar till regeringens budgetproposition. Vidare:

Jämfört med annan infrastruktur såsom transporter, elförsörjning och system för digital kommunikation, har regeringen en lägre prioritering av dricksvattenförsörjningens långsiktiga skydd och funktion. Det är visserligen ett kommunalt ansvar, men en i högsta grad nationell angelägenhet. Pandemi och klimatkris skulle få enorma negativa konsekvenser om en del av ryggraden i samhällets basförsörjning av livsmedel och miljöskydd via VA-systemen med vattentäkter, VA-verk och ledningsnät, skulle fallera.

Mot bakgrund av det stora beräknade överskottet i kommunsektorn just nu, finns möjlighet och utrymme att genomföra de struktur- och organisationsförändringar som är nödvändiga för VA-verksamheten, särskilt i de mindre kommunerna. Svenskt Vatten kommer inom kort att presentera en ny rapport över investeringsbehoven i framtiden och de förändringar som är nödvändiga för att klara av dricksvattenförsörjningen även i framtiden. Här vill vi också uppmärksamma möjligheten och betydelsen av att kombinera statliga insatser via skattemedel med de möjligheter som finns i ökat uttag via VA-avgiften. Vi behöver kombinera både nationella och lokala verktyg för att säkerställa vår framtida vattenförsörjning.  Sådana stimulansåtgärder kommer dessutom göra strukturell och direkt nytta i hela landet, i alla kommuner, såväl i offentlig som privatsektor.

Regeringen bedömer att svensk ekonomi har bottnat under våren 2020 och därför väntas återhämta sig under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Samtidigt bedömer regeringen att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över. Sverige har goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen, givet den låga offentliga skuldsättningen, menar regeringen.

Höstbudgeten innebär ökade satsningarna på klimat- och miljöåtgärder. Det totala föreslagna anslaget till utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård, uppgår för 2021 till 16,2 miljarder kronor. Många satsningar får ökade anslag, t ex ”Åtgärder för värdefull natur”, ”Skydd av värdefull natur” och ”Klimatklivet”. Mer problematiskt är att de enda miljöanslagen som minskar är finansiering av klimatanpassning samt anslaget till Kemikalieinspektionen.

Läs mer

Svenskt Vatten