Totalåtagande vid VA-renovering spar pengar och skonar miljön

Publicerad: 16 september, 2020

Så här smala är merparten av gatorna i Hästhagen.

Så här smala är merparten av gatorna i Hästhagen.

Hästhagen är ett klassiskt villaområde i Nacka kommun, och gränsar i söder till Nackareservatet. Redan 2003 renoverades spillvattenledningarna med schaktfri teknik, och under 2018-2019 var det dags för vatten-, självfall- och tryckavloppsledningarna. Dagvattennätet kommer också att renoveras, men när detta ska ske är inte bestämt. 

- Egentligen är Hästhagen ett avsteg från vår långsiktiga strategi, säger Miroslav Bayer, projektledare på Nacka Vatten och Avfall AB. Vi försöker alltid arbeta områdesvis med våra förnyelseinsatser, men ibland blir läget så kritiskt att vi inte kan vänta. Så var det här - VA-ledningarna i området drabbades av nya läckor hela tiden. Men när arbetet är klart om några år kommer vi att ha ett ledningsnät som klarar sig minst 50 år framåt; förmodligen längre. 

 

Mindre störning 

Hästhagen har många smala gator, vilket hade stor betydelse för valet att använda schaktfri teknik. Att använda traditionell schaktning hade blivit avsevärt dyrare, och dessutom medfört omfattande kringarbeten med uppläggning och transport av schaktmassor. För att inte tala om problemen för de boende i området.  

- Vi är mycket medvetna om fördelarna med schaktfri teknik, fortsätter Miroslav Bayer. Dels blir det avsevärt billigare än att schakta, men i det här fallet var det framför allt risken för störningar för de boende som vägde tyngst. 

 

Dagligt pusslande 

Trots att schaktfri teknik användes genomgående så krävdes dagligt pusslande för att de boende skulle kunna ta sig till sina bostäder. Längs områdets största gata går dessutom en busslinje, vilket krävde noggrann planering för att tidtabellen skulle hålla. 

- Jag har väldigt svårt att se det varit möjligt att använda schaktning för hela projektet, säger Börje Karlsson, projektledare på Svatek. Redan de små schakt vi behöver för att komma åt knutpunkter i nätet krävde minutiös planering för att de boende i området inte skulle drabbas. 

Alla ledningar som hittills åtgärdats - vattenledningar, självfallsledningar och en sträcka med tryckavlopp - förnyades med fabrikstillverkade formpassade rör U-liner SDR 17-26. 

 

Befintligt ramavtal 

Nacka Vatten och Avfall AB utnyttjade det ramavtal som ett antal kommuner i Stockholmsområdet har med Svatek. För Hästhagen handlade renoveringsbehovet 2018-2019 om knappt 3000 m ledning - mestadels gråjärn och gjutjärn - med tre olika dimensioner. Byggledaren Pär Eriksson berättar: 

– Nacka kommun har lång erfarenhet av de schaktfria förnyelsemetoder som Svatek använder och vet att Svatek alltid tar ansvar långt utöver vad som sägs i ramavtalet. Ett ramavtal är trots allt bara en ram och varje projekt kräver individuell anpassning. 

 

Bra samarbete 

– När en och samma entreprenör tar hela ansvaret i blir samordningen mycket enklare för alla parter. Entreprenören löser de problem som uppstår och får även ta ansvar för de beslut som behöver tas under arbetets gång. Här är Svatek väldigt lösningsorienterade och bidrar med många goda idéer och förslag. Korta beslutsvägar gör också att antalet byggmöten blir färre, vilket betyder att alla sparar pengar.  

– Svatek vet vilka krav kommunen har, och har en förmåga att förutse, och förebygga, de praktiska problem som alltid uppstår i ett projekt av den här storleksordningen. Beställaren är mycket nöjd, avslutar Pär Eriksson. 

Omfattningen av den senaste renoveringsomgången.

Omfattningen av den senaste renoveringsomgången.

Svatek