Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten

Publicerad: 7 september, 2020

SVU-rapport: Typgodkännande av material i kontakt med dricksvatten – hygieniska egenskaper.

I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten. Projektet har som ett första steg tagit fram generella riktlinjer för certifiering av hygieniska egenskaper hos produkter som VA-organisationerna behöver i sina anläggningar. Resultatet presenteras i rapporten.

För att säkerställa en god kvalitet på dricksvattnet är det nödvändigt att begränsa urlakningen från ledningsnätet av oönskade ämnen som till exempel bly och bisfenol A. Innovationsnivån vid tillverkning av nya material och produkter i kontakt med dricksvatten är hög och ständigt når flera nya produkter marknaden. Tester på dessa material och produkter för att bedöma deras lämplighet, beständighet och livslängd är ett område som fått alltmer uppmärksamhet de senaste åren. Hur utvärderas dessa produkter så att dricksvattenproducenter kan känna sig trygga i sina material och produktval? I Sverige är detta för närvarande frivilligt och görs genom ett så kallat typgodkännande. Det finns tydliga behov och ett starkt önskemål om tydligare vägledning och klara riktlinjer inom området. Svenskt Vatten har tillsammans med dricksvattenleverantörer länge arbetat med att få fram riktlinjer gällande material och produkter i kontakt med dricksvatten. Det föreslagna projektet initierades med önskan och målet om att göra typgodkännandesystemet för material och produkter i kontakt med dricksvatten mer tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpbart.

Läs mer

Mylène Trublet, Dinko Lukes, RISE KIMAB