Del 7: Vattentunnel intill begravningsplats och Ostkustbanan

Publicerad: 31 augusti, 2020

Silverdalskapellet. Foto Camilla Belusa

Silverdalskapellet. Foto Camilla Belusa

I vår serie om detaljplaneärendet ”kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan” ska vi denna gång i sjunde delen utveckla det som gör planeringen speciell, nämligen att en vattentunnel kommer att ledas under jord intill begravningsplatsen vid Silverdalskapellet och längs Ostkustbanan.

Vattentunneln är en del av det mer omfattande arbetet att leda om vatten i Sollentuna kommun. Tunneln kommer att bli cirka 700 meter lång och gå längs Ostkustbanan, förbi Silverdalskapellets begravningsplats och till en fördämning i Silverdal. Där ska vattnet mynna ut i Edsviken.

Från början fanns det tre förslag på hur och var tunneln skulle korsa Ostkustbanan. Vilket alltså innehåller ett känsligt område som tillhör Svenska kyrkan.

Den lösning som valdes innebär en mikrotunnel med DN1600 med flera omtagspunkter. 

- Just för att klara variationer i markförhållandena. Vi har inte ett läge där vi skulle kunna ha valt en schaktad ledning i området, dels beroende på vissa platser som ska passeras och dels på den kuperade marken, sa Angela Grenmyr från Johan Lundberg i andra delen av denna serie.

 

Schaktfritt en förutsättning

Mikrotunneln kommer att gå djupt beroende på att man vill ha en självfallsledning så långt det är möjligt.

- Schaktfritt är en förutsättning för att kunna ligga på stora djup, vilket hade varit svårt med schaktad ledning. Plus att vi klarar att ha en stor dimension med de geotekniska förutsättningarna. Vi har en större flexibilitet, sa Angela Grenmyr.

För att passera Ostkustbanan var schaktfritt den enda tänkbara lösningen.

- Vi påverkar inte heller lika mycket när vi arbetar inne på Svenska kyrkans mark. Med vissa accesspunkter, sänkbrunnar, så tar vi oss fram och stör förvånansvärt lite.

- Jag tror aldrig att vi hade kommit överens med markägaren om vi valt schaktad lösning. Det hade krävt enorma investeringar till enorma risker och osäkerhet om det skulle gå att genomföra, sa Ola Larsson i denna series andra del, som då arbetade som projektledare på Sollentuna kommun.

I Sollentuna kommun pågår flera projekt för att reglera och rena dagvatten, förutom regn så även det vatten som samlas på gator och torg och som behöver renas för att sedan rinna ut i naturliga områden utanför bebyggelsen, som i Edsviken i detta fallet.

 

Med säkert avstånd

Tunneln vid begravningsplatsen kommer att dras mellan sju och elva meter under jord, vilket är ett ”säkert” avstånd till gravarna.

– Vi har haft bra diskussioner med kyrkan och begravningsutskottet, för att göra det här med all respekt vid platsen. Frågorna har gällt hur och vilken sträckning den här tunneln ska läggas och så att det inte blir någon etisk konflikt, säger Ola Larsson i en artikel i SollentunaDirekt.

I höst är planen att de första provborrningarna ska ske. Arbetet med tunneln planeras starta under hösten 2021.

 

Jan Bjerkesjö