Detaljplaneärendet del 6: I planeringsfasen

Publicerad: 27 augusti, 2020

Så här är det tänkt att se ut år 2023, men vägen dit är komplicerad. Illustration Sweco 2017.

Så här är det tänkt att se ut år 2023, men vägen dit är komplicerad. Illustration Sweco 2017.

På SSTTs hemsida publicerar vi löpande artiklar om schaktfria lösningar och metoder. Det är den sista länken i en rad planer och processer som vi sällan tar upp. För att spegla hela kedjan av händelser har vi valt att följa detaljplaneärenden i Sollentuna kommun - ”Detaljplan för kvarteret Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund” - där ett område ska klimatsäkra och där en schaktfri lösning kommer att vara en del i det slutliga arbetet.

Den första delen publicerade vi den 3 september 2019 med en intervju med David Saveros, planarkitekt vid Sollentuna kommun, Ola Larsson, projektchef och Angela Gremyr, konsult hos Johan Lundberg, i kommunhuset vid Turebergs torg. Anledningen var att vi vill göra en intervju som speglar kommunens arbete, från planeringsstadiet till färdigt projekt och processen kring att klimatsäkra ett område med bland annat schaktfri lösning.

- Det finns egentligen ingen specifik och tydlig början på ett sådant här detaljplaneärenden, säger David. I just detta fall handlar det om utvecklingen av en stadsdel där det funnits idéer under lång tid. Normalt i ett projekt är att startpunkten blir när vi får ett planuppdrag av politikerna.

När det gäller denna detaljplan kom ett sådant beslut 2012, men David säger att bandet kan backas ända till början av 2000-talet och det handlar om den löpande utvecklingen av en kommun. Uppdraget här var utvecklingen av stationsområdet vid pendeltågsstationen med stadsmässig bebyggelse.

- Det är startskottet. Man vill utveckla ett område och sedan framgår det av processen om det behövs infrastruktur och andra faktorer som gör att vi landar i en helhetslösning, som i detta fall. Här handlade det alltså inte om att bygga en dagvattenledning, även om det ingår som en del i själva lösningen.

 

Dagvattenhantering och detaljplan

Den 9e september publicerade vi del 2 med fokus på både dagvattenhanteringen och detaljplanen, som går hand i hand, och den lösning på hur sträckningen ska se ut.

- Vid förra årsskiftet stod vi vid ett vägskäl då vi var tvungna att välja väg med hänsyn till alla förutsättningar och vilken tidsplan som ska gälla. Det var många faktorer att ta hänsyn till, men årsskiftet var ett stort avstamp när vi valde väg, säger Ola Larsson.

Det fanns tre förslag på hur och var man skulle korsa Ostkustbanan, kontakt med markägare och i det här fallet det känsliga området med Svenska kyrkan.

- Allt detta har gjort att vi fått göra omtag och finna nya lösningar. Nu har vi fattat beslut om vägen framåt som vi tror på.

Den 18e september publicerade vi del 3 sedan Trafikverket den 9 juli överklagat kommunfullmäktige i Sollentuna kommuns beslut angående detaljplanen för kvarteret Hoppet. Själva grunderna för överklagandet fick Trafikverket anstånd till att lämna till den 31 augusti. Då framkom att Trafikverket yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut och detaljplanens syfte att skapa förutsättningar att utveckla ”en urban plats med ett nytt torg med stadsmässig bebyggelse med blandade funktioner och lokaler i bottenvåningar”. 

Knäckfrågan var att detaljplanen möjliggjorde ett cykelgarage 10-12 meter från Ostkustbanans yttersta spårmitt, med en byggnadshöjd på åtta meter.

 

Cykelgaraget togs bort

Den 14e november publicerade vi del 4 sedan länsstyrelsen i Stockholm skickat en underrättelse till Sollentuna kommun: ”Delbeslutet grundades på att Länsstyrelsen befarade att antagandebeslutet kan innebära att detaljplanen kan antas innebära att riksintresse för kommunikationer, Ostkustbanan, enligt 3 kap 8 § miljöbalken inte tillgodoses. Om Länsstyrelsen vid sin överprövning finner att antagandet ska upphävas har Länsstyrelsen enligt 11 kap. 11 § PBL möjlighet att upphäva kommunens beslut i dess helhet. Beslutet får dock enligt samma lagrum upphävas i en viss del om kommunen medgett det. Kommunen skulle kunna framföra önskemål om att område närmast järnvägsspåren, reglerat som allmän plats, anlagd park (park2) samt kvartersmark, trafikändamål (T1) cykelparkering undantas från antagandet.”

Den 11 november fattade kommunstyrelsen i Sollentuna beslut i ärendet.

”Kommunen anser att den avvägning som gjorts mellan de allmänna intressena att å ena sidan på ett effektivt sätt kunna driva järnvägsanläggningen (Ostkustbanan) och å andra sidan ge människor möjlighet till en så bekväm resa som möjligt på en central plats i den regionala stadskärnan Kista - Häggvik är rimlig med hänsyn till den långa tidsrymd det handlar om innan järnvägen byggs ut med fler spår. 

Den 7e april i år publicerade vi del 5 och att det planerade cykelgarage då tagits bort för att ”tillgodose riksintresset för framtida utbyggnad av järnvägsspår på Ostkustbanan”.

- Vi har varit medvetna om att Trafikverket och Länsstyrelsen ser nya byggnationer intill spåret som en skada för riksintresset för spåranläggning, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. Men vi menar att cykelparkeringen borde kunna ses som en del av stationsanläggningen och att det är en viktig tillgång för de resande.

Sollentuna kommun har studerat flera alternativ och har även försökt göra de anpassningar som efterfrågats av Trafikverket, men dessa har i slutändan, av Trafikverket, inte bedömts som tillräckliga.

- Vi har inte ändrat oss i sak. Samtidigt ställs detta mot att äventyra tidplanen för hela tvärbaneprojektet eftersom slutstation Helenelund är beroende av den här detaljplanen, säger Henrik Thunes.

 

Del 6: I planeringsfasen

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft med undantag av cykelgaraget som alltså utgått. Under sommaren har även tillståndet för vattenverkesamhet vunnit laga kraft. Projekteringen för utförandet pågår.

Projektledare för dagvattentunneln är Thomas Persson.

Ni är nu i planeringsfas, hur ser den processen ut? Vad konkret gör ni/du just nu, vad har du gjort och vad kommer du att göra?

- Vi gör diverse undersökningar och utredningar. I delar finns olika alternativ etc.

Tar ni extern hjälp under planeringsfasen eller är det redan gjort?

- Kommunen och SEOM har detta som ett gemensamt projekt, vi tar hjälp av olika tekniska konsulter.

Vad händer efter planeringsfasen? Kommer ni upphandla tjänsterna eller är det redan gjort?

- Efter planeringsfasen kommer det att handlas upp entreprenörer.

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur lång tid får planeringsfasen och finns det en deadline?

- Projektet är komplicerat och det finns flera delar i det som ska passa ihop. När det gäller delen med borrning/tunnel för dagvatten så gör vi provborrningar i vinter och entreprenadstart blir i andra halvan nästa år.

 

Fotnot: I slutet av 2023 ska enligt tidsplanen tvärbanan till Helenelunds station vara igång.

 

Jan Bjerkesjö