”Schaktfritt har mest fördelar för ledningsbyggande”

Publicerad: 26 augusti, 2020

Efter att ha studerat olika rörläggningsmetoder och jämfört schaktfritt med schaktning konkluderas att den metod som har mest fördelar är schaktfritt ledningsbyggande. Det skriver Elin Bergström i sitt examensarbete som avslutade hennes studier till VA-projektör på Yrkeshögskoleutbildningen vid Folkuniversitet i Gävle.

I Elins examensarbete har tre olika VA-projekt jämförts och i samtliga fall handlade det om nyanläggningar. I Uppsala kommun handlade det om ett projekt med en utbyggnad av ett nytt industriområde. I Botkyrkas kommun var det ett projekt som ska byggas ut med hjälp av styrd borrning. Och i Sandvikens kommun handlade det om ett projekt där VA-ledningar lagades upp och brunnar byttes inför en strumpinfodring. 

”Efter att ha studerat olika rörläggningsmetoder och jämfört schaktfritt med schaktning konkluderas att den metod som har mest fördelar är schaktfritt ledningsbyggande. Alla förutsättningar, krav och projekt är olika. I vissa fall är omgivningsförutsättningarna sådana att metoden inte är möjlig att utföra på grund av korsande ledningar. Det finns också vissa tekniska aspekter som kan vara begränsade. Det är oftast platsens specifika förutsättningar som styr vilken metod som är bäst. Schaktfritt är dock en metod som alltid bör övervägas. 

Det betyder inte att vi alltid klarar oss utan traditionell schakt. Det kommer behövas schaktgropar för startgropar och för renovering. En skicklig grävmaskinist är A och O för en lyckad schakt”, skriver Elin Bergström i sin sammanfattning.

 

Utmaning hitta rätt metod

Elins intresse för schaktfria metoder väcktes i samband med ett LIA-projekt, Lärande i Arbete, som utfördes på Sandviken Energi. 

- Det satsas både på underhåll, förnyelse och nybyggnad av ledningsnätet men inte i den omfattning som skulle behövas därför vill jag ta reda på om detta underhåll kan bli bättre, effektivare, ge mindre miljöpåverkan och även kostar mindre? 

- Branschen idag har ett brett utbud av schaktfria metoder för ledningsbyggande. För projektörer är det en utmaning att hitta rätt metod, detta beror till stor del på okunskap och rädsla att stöta på problem. Syftet med examensarbetet var att komma fram till vilken som är den bästa metoden för rörläggning. Det här är en guide för ett bättre beslutsunderlag och val av metod.

 

Jämförde schakt och schaktfritt

Syftet med examensarbetet var att undersöka och motivera val till metod för schaktfritt eller schakt vid rörläggning. Intentionen var också att besvara frågan varför många inte väljer schaktfritt när det finns ett brett utbud. Både för- och nackdelar med de olika metoderna togs upp i arbetet, utifrån aspekterna miljö, omgivningspåverkan och ekonomi. 

I och med Coronapandemin så begränsades möjligheten för platsstudier och som komplettering gjorde Elin Bergström istället intervjuer med David Jacobson, konsult vid Johan Lundberg om schaktfria metoder, och med Nils Knutson, platschef vid PEAB om schakt.

De schaktfria metoder som Elin beskriver i sitt examensarbete är styrd borrning, hammarborrning, betongrörstryckning, mikrotunnelborrning, rörramning och jordraket, samtliga i samband med nybyggnad av ledning.

 

Använd mer schaktfritt

”Efter att ha studerat olika rörläggningsmetoder och jämfört schaktfritt med schaktning har jag i detta arbete kommit fram till att den metod som har mest fördelar är schaktfritt ledningsbyggande”, skriver Elin.

”Alla förutsättningar, krav och projekt är olika. I vissa fall är omgivningsförutsättningarna sådana att metoden inte är möjlig att utföra, om det t.ex. finns många korsande ledningar. Det finns också vissa tekniska aspekter som kan vara begränsande. Oftast är det platsens specifika förutsättningar som styr vilken metod som är bäst. Schaktfritt är dock en metod som alltid bör övervägas. 

Min slutsats är att man bör börja använda ännu mer schaktfria metoder för att förebygga, renovera och även vid nyläggning. 

Schaktfritt kostar nästan alltid betydligt mindre, går på en tiondel av tiden då omgivningspåverkan är minimal och orsakar alltid mindre skadliga utsläpp.”

Har du för avsikt att arbeta inom VA-branchen framöver?
- Ja absolut. Det är mitt mål att bli anställd och göra något viktigt och samhällsnyttigt. Just nu söker jag jobb för fullt.  Under sommaren har jag arbetat som rörnätstekniker ute på fältet för att få mer erfarenhet. Jag har under utbildningen till VA-projektör blivit mycket intresserad av branschen och jag känner att jag valt rätt.

Jan Bjerkesjö