Tre NoDig- metoder i samme gate i Drammen

Publicerad: 5 juli, 2020

Nye vannrør og spillvannsledning klar for installering i Drammen sentrum. Anleggsleder Sondre Dammen har kontroll over framdriften.  Foto: Odd Borgestrand

Nye vannrør og spillvannsledning klar for installering i Drammen sentrum. Anleggsleder Sondre Dammen har kontroll over framdriften. Foto: Odd Borgestrand

Sentrum av Drammen kunne vært et eneste stort anleggsområde når kommunen nå har satt inn store ressurser på fornyelse av vann og avløp. Takket være ulike NoDig-metoder går livet tilnærmet normalt i byen, selv om enkelte gater blir stengt over kortere perioder.

Det gjelder ikke minst Hauges gate, som er en av gjennomfartsårene i Drammen. I perioden 15.juni til 12.august er strekningen fra Gamle kirkeplass til Amtmand Bangs gate ved Drammen Park stengt av.
Vannledningen i Hauges gate i Drammen er 120 år, og i sommer har Steg Entreprenør AS fått jobben med å sikre vannforsyningen i deler av Drammen sentrum. Tidligere gikk avløp og overvann i samme ledning, men nå separeres ledningene for et bedre miljø, skriver kommunen på et stort banner der veien er stengt for en periode. Kommunen forklarer sine innbyggere at de benytter ulike metoder som krever mindre graving for å spare både tid og miljø, og som skal berøre hverdagen til alle som ferdes i området i minst mulig grad.

Utblokking, styrt boring og strømperenovering

De aktuelle strekkene i Hauges gate oppgraderes med utblokking av eksisterende vannledning og inntrekking av ny vannledning. Videre utføres styrt boring av spillvannsledning og strømperenovering av eksisterende fellesledning som gjøres om til ny overvannsledning. Det er nødvendig med noe graving i forbindelse med utskifting av kummer. Stikkledninger i området blir også oppgradert.

Folk følger med

Sondre Dammen er Steg Entreprenørs anleggsleder på prosjektet i Drammen, og han registrerer at mange følger med på framdriften i Hauges gate.  Her ligger hundrevis av meter med ferdig sveisede PE-rør klare for inntrekking. Når jobben er utført i Hauges gate flyttes utstyr over til Amtmand Bangs gate, for separering av avløp og overvann. Hele prosjektet blir så avsluttet med omkobling v eksisterende og nye ledninger på Gamle Kirkeplass. Da vil overvannet renne ut i Drammenselva, mens avløpet går til rensing.

Utgått på dato

Sondre Dammen nøler ikke med å karakterisere de 120 år gamle vannledningene i Hauges gate som «utgått på dato». Ved hjelp av utblokking blir de gamle rørene erstattet med nye PE-rør i samme trasè. Med utblokkingsmetoden kan også dimensjonen på vannledningene økes. I dette tilfellet fra 150 mm og opp til 355 mm. Det betyr en solid økning i kapasitet, noe som også er nødvendig på grunn av befolkningsveksten i byen.

Med utblokking blir det minimalt med oppgraving. Det blir også svært liten grad av masseforflytning og anleggsperioden reduseres ofte til en tredel av tiden sammenlignet med om gravemaskinene og tunge lastebiler skulle dominert bybildet, mener Sondre Dammen.

Samarbeid med tre entreprenører

Selv om Steg Entreprenør AS har totalentreprisen på det store fornyingsprosjektet i Drammen, er flere aktører involvert som underentreprenører. Tidligere i sommer ble Olimb Rørfornying AS engasjert til ledningsfornyelse med strømpeforing av den eksisterende felles avløpsledningen. Denne ledningen får nå en ny rolle som overvannsledning. 

Parallelt med den nye overvannsledningen skal Steg Entreprenør etablere en ny spillvannsledning, og her kommer den tredje NoDig-metoden til anvendelse, nemlig styrt boring.

Den nye spillvannsledningen er også i PE-materiale, som betegnes som det mest fleksible rørmaterialet for vann- og avløp. Det blir også gjennomført styrt boring for fornyelse av flere stikkledninger inn til boliger i området, forklarer Dammen.

Godt samarbeid

Anleggsleder Dammen er begeistret over at Drammen kommune tar i bruk store deler av verktøykassa innen NoDig. I tillegg er han godt fornøyd med det tette samarbeidet mellom fire ulike entreprenørselskaper. -Her jobbet vi godt sammen med Olimb Rørfornying, Isachsen NoDig og danske Østergaard, og alle parter har et felles mål om å framsnakke NoDig som fornyingsmetode på vann og avløp og samtidig levere et best mulig sluttresultat, uavhengig av hvem som er hovedentreprenør og underentreprenør, forteller han. Neste gang kan en av våre konkurrenter vinne entreprisen, og da stiller vi andre opp som underentreprenører når vi blir bedt om det, sier Dammen videre.

Rådgiverne inn i anleggsfasen

Dette prosjektet har vært ekstra morsomt for oss i Asplan Viak, sier sivilkingeniør Borghild T. Folkedal.

-Det har vært flere begrensende faktorer som har påvirket metodevalg og gjennomføringsplan. Det er morsomt å jobbe for Drammen kommune. De er fremoverlente og har fokus på kvalitet. Jeg syns det er veldig positivt at de valgte å ta inn oss rådgivere i anleggsfasen, gjennom deltakelse på byggemøtene. Da får vi muligheten til å forklare hvorfor det er prosjektert som det er, og det er nyttig informasjon for entreprenøren. I tillegg kan entreprenøren foreslå endringer som kan være nyttige. Det er bra for prosjektet, og lærerikt for oss. Når anlegget nærmest er rett på utsiden av kontordøra, gir det oss en gyllen mulighet til å følge med i anleggsfasen, sier Borghild.  

-Vi har hengt mye på gjerdet i Hauges gate i sommer, og har lært mye av det.  Jeg må også berømme Steg Entreprenør for måten de utfører prosjektet på. Vi har god dialog, de er løsningsorienterte og effektive, har god struktur og kontroll på fremdriften. Selv om de har hatt et sterkt tidspress på dette prosjektet, møter de oss alltid med et smil og forklarer gjerne når nysgjerrige rådgivere tropper opp i gul vest og hjelm.

Kort tidsfrist for viktig prosjekt

Den største utfordringen i dette prosjektet er tidsrommet som er satt fra 15.juni til 12.august. Dersom Steg blir forsinket vil det påløpe kraftige dagbøter fra Drammen kommune. Det krever at alt går på skinner, men anleggslederen mener de ligger godt an, og noen dagbøter er ikke aktuell problemstilling for oss. Vi skal være klar til åpning av Haugesgate innen fristen 12.august, slår han fast.
Det er ingen tvil om at dette er et viktig prosjekt for å sikre VA-strukturen for Drammen kommune. -Mer rent vann i nye rør og en miljømessig gevinst ved at renseanlegget på Solrumstrand får økt kapasitet, slår prosjektleder Stein Mathisen i Drammen kommunes Utbygging og infrastruktur fast.
– Etter Hauges gate blir det nye vann- og avløpsledninger og oppgradering av overflaten i Amtmand Bangs gate opp til krysset Andreas Thunes gate, som ligger nedenfor sykehuset. Når prosjektet i Hauges gate er ferdig 12. august, vil det meste ligge “usynlig” under jorda med unntak av kummer og ny asfalt, forteller han.
-I Capjons gate blir det lagt rør noen meter inn i gata i forbindelse med arbeidene i Hauges gate. Disse blir påkoblet eksisterende rørledninger. Dette arbeidet blir ferdig i desember, sier byggeleder Runar Strand i Utbygging og Infrastruktur.

Vitek vant rammeavtale

Det er ikke bare i Hauges gate det skjer utbedring av vann- og avløpsledningene i Drammen.
I løpet av 2020 skal det rehabiliteres omlag 5000 meter avløpsledninger med strømperenovering. Vitek AS vant rammeavtalen med Drammen kommune. Drammen kommune skriver på sine nettsider at installasjonene i de fleste tilfeller vil skje fra eksisterende kummer, og dermed blir det kort anleggsperiode og minimalt med graving på de ulike strekkene. Få timer etter at strømpen er installert blir tilkoblingene til hus gjenåpnet.
Det er ingen tvil om at Drammen er blitt en av de fremste NoDig kommunene i landet med sin store satsing på grøftefrie metoder.

 Se video her

 

Bildet: Den nye PE-vannledningen er sveiset sammen i en hel lengde, og dermed er faren for lekkasjer redusert til et minimum. Foto: Borghild T. Folkedal

Bildet: Den nye PE-vannledningen er sveiset sammen i en hel lengde, og dermed er faren for lekkasjer redusert til et minimum. Foto: Borghild T. Folkedal

Odd Borgestrand