"Det kommunala vattnet är fortfarande för billigt"

Publicerad: 25 juni, 2020

I Sverige har vi vant oss vid världens mest exklusiva lyx, rent kranvatten och fungerande avloppsrening. Förutsättningarna att leverera hållbara vattentjänster över tid ändras dock i takt med att samhället förändras. Den samhällskritiska men osynliga infrastruktur som förser oss med rent dricksvatten och renar vårt avloppsvatten, VA-systemen, behöver uppgraderas och anpassas till bland annat ett förändrat klimat och en ökande befolkning.

Det skriver Svenskt Vatten.

Samtidigt går den kommunala ekonomin in i en tuffare tid. Redan innan Coronakrisen flaggade fler kommuner för att intäkterna blir färre och att kostnaderna ökar. Även den kommunala VA-sektorn står inför viktiga utmaningar.

Svenskt Vatten har sammanställt och analyserat hur avgifterna för vatten och avlopp, VA-taxorna, har utvecklats för år 2020. Ökningen av medelvärdet för brukningsavgiften var 4 procent. Det är en blygsam och otillräcklig ökning som är för låg i förhållande till de verkliga investeringsbehoven i majoriteten av kommunerna. Samtidigt är denna ökningstakt ett svagt trendbrott i rätt riktning eftersom dagens VA-taxor gradvis kommer att behöva fördubblas på 20 års sikt.

- Sveriges VA-organisationer arbetar för att stärka sin förmåga att leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster där vi bidrar både till samhällsplanering och klimatanpassning. Vi ser ett antal utmaningar i detta arbete och menar att det behövs strategiska åtgärder, politiska beslut och omfattande investeringar, säger Mikael Larsson, chef för Svenskt Vattens Vattentjänstenhet. 

- Ett flertal kommuner har i år lämnat taxan oförändrad, vilket i praktiken innebär att intäkterna minskar. Här menar vi att inte minst VA-taxan behöver spegla de behov som faktiskt finns i våra kommuner.

Spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner är stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infrastruktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När investeringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. 

För normalvillan betalar man i medel 7 828 kr per år för sitt vatten, dvs månadskostnaden för ett villahushåll är 652 kr. Medelvärdet för flerfamiljshuset, utslaget på en normallägenhet innebär en månadskostnad på 407 kr. Det är en för låg avgift givet de behov av upprustning våra VA-system behöver.

- Många kommuner har i år höjt taxan men når inte hela vägen fram och får svårt att genomföra planerade investeringar vilket beror på flera faktorer. Likt många andra branscher har VA-sektorn svårt att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare vilket påverkar både planering och genomförande av nödvändiga investeringar.

-Även om vi i framtiden ser stora investeringsbehov vill vi samtidigt framhålla att kommunalt VA fungerar bra idag. För att klara uppdraget på sikt behöver fler kommuner bland annat se över sina VA-taxor, avslutar Mikael Larsson.

Läs mer

Svenskt Vatten