Svenskt Vattens VD tar plats i WaterAid Sveriges styrelse

Publicerad: 22 juni, 2020

Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten, tar plats i WaterAid Sveriges styrelse.

Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten, tar plats i WaterAid Sveriges styrelse.

I början av juni tillträdde Cecilia Hermansson, Sara Haasmark och Pär Dalhielm i WaterAid Sveriges styrelse. De nya ledamöterna bidrar med bred kompetens inom vattensektorn, ekonomi och hållbarhet. Samtliga är invalda på två år.

Pär Dal­hielm är VD på Sven­skt Vat­ten, en bran­sch- och ex­per­tor­gan­i­sa­tion som rep­re­sen­terar alla kom­muner och VA-or­gan­i­sa­tioner i Sverige.

De senaste 16 åren har han äg­nat sig åt olika for­mer av samhälls- och miljöfrå­gor i ledande be­fat­tning. Med bak­grund från såväl statlig, re­gional som lokal nivå är han väl förtro­gen med beslutsfat­tande på olika nivåer, till ex­em­pel som ledamot i Gen­er­alför­sam­lin­gen för de eu­ropeiska vat­tenor­gan­i­sa­tion­erna (Eu­rEau).

– Möj­ligheten att en­gagera mig i Wa­t­erAid är verk­li­gen nå­got jag ser fram emot. Ett oer­hört fint och vik­tigt up­p­drag. Till­sam­mans med styrelsen, medar­betare och part­ners hop­pas jag kunna bidra till en bät­tre värld både för in­di­vider och för samhällen, säger Pär Dal­hielm.

Ce­cilia Her­mans­son är ekonom och forskar inom fastighet och fi­nans på Kung­liga Tekniska Högskolan. Hon är också verk­sam i styrelser så­som Folk­sam Liv, Creades och HUI Re­search. Sara Haas­mark är håll­barhet­sans­varig på ICA Fastigheter och har en bak­grund som VD på Samhälls­byg­garna, och som håll­barhetschef på Fastighet­sä­garna Stock­holm.

Läs mer

Svenskt Vatten/WaterAid Sverige