"Ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp"

Publicerad: 13 maj, 2020

Svenskt Vatten vill att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp – för en framtid med god ekonomi och ren miljö.

Det skriver Svenskt Vatten på hemsidan med tanke på ekonomirapporten för maj 2020 från SKR, Sverige kommuner och regioner, där det framgår den omfattande påverkan på de kommunala verksamheterna som coronakrisen skapar.

Svenskt Vatten skriver:

"Den globala världsekonomin kommer med anledning av Coronapandemin se en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Den svenska ekonomin drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Det råder alltjämt stor osäkerhet om hur krisen kommer att utvecklas.

I Ekonomirapporten, maj 2020, från SKR framgår att påverkan på de kommunala verksamheterna är omfattande; extremt tryck och omställningskrav på vården, smittspridning i äldreomsorgen, övergång till distansundervisning i gymnasieskolan, ökat tryck på socialtjänsten och ekonomiskt bistånd, inställda evenemang, minskad kollektivtrafik m.m. Personalen pressas av ökad arbetsbelastning, sjukskrivningar, hög osäkerhet, krav på omställning. SKR har svårt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna.

De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha förväntat lägre skatteintäkter, men ser inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det är oklart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor men klart är att den svenska ekonomin kraftig kommer att krympa.

Sverige har goda förutsättningar att stärka både konkurrenskraft, samhälle, konjunktur och sitt hållbarhetsarbete. En infrastruktur och kompetenssatsning på de kommunala vattentjänsterna är något som gagnar alla dessa perspektiv. Alla behöver rent vatten oavsett om vi verkar i tätorter eller på landsbygd, i tjänstesektor, sjukvård eller varuproduktion. Vi vet sedan länge att det finns omfattande behov gällande investerings- och innovationsförmåga. Vi vet också att branschen står inför stora kompetensförsörjningsbehov. Här kan statlig stimulans slå flera flugor i en smäll – skapa utvecklingsmöjligheter i hela landet, skydda miljö och människors hälsa samt återstarta ekonomin.

När kommunernas VA-verksamheter investerar i vatten och avlopp handlar de upp tjänster för planering, utredningar, teknik, tillståndsansökningar, byggande, service m.m. De skapar efterfrågan på lokala och regionala marknader som påverkats negativt av Coronapandemin. Om investeringarna uteblir är det inte bara marknaden som försvinner utan också den kompetens som är viktig att bevara för utvecklingen som låter hela Sverige leva. Coronakrisen har visat att det finns stor förmåga till anpassning och samverkan i kommunsektorn, inte minst i VA-sektorn där beredskapen normalt är hög. Det går att göra snabba anpassningar till ändrade förutsättningar, framförallt genom dialog och nära samverkan mellan branschen och staten.

Svenskt Vatten vill att regeringen ger ekonomiskt stöd för investeringar i kommunalt vatten och avlopp – för en framtid med god ekonomi och ren miljö. Ett första steg är att ge närmast berörda statliga myndigheter i uppdrag att översiktligt kartlägga behovens omfattning och fördelning i landet i såväl tekniska som ekonomiska termer. Då finns det underlag för att kunna bedöma lämplig stödform och ungefärlig omfattning. Coronakrisen är långsiktig och kommer lämna både den globala och den svenska ekonomin med bestående men. 

De beslut vi fattar idag kommer påverka vårt gemensamma samhälle för en lång tid framöver. Det gäller att vi framgent väljer rätt väg för att stärka vår gemensamma välfärd."

 

Svenskt Vatten