Rörnät och klimat i ny webinarkostym

Publicerad: 28 april, 2020

Svenskt vattens stora konferens Rörnät och klimat blev som bekant inställd i mars på grund av Coronaviruset. Men på tisdagen 28 mars arrangerades ett webinar i ämnet uppdelat i två block och med fyra olika programpunkter. ”Historiskt” kallade Pär Dalhielm och Magnus Bäckström arrangemanget som kanske är en inblick i hur delar av framtiden kan se ut.

Webinaret inleddes med att Svenskt vattens vd Pär Dalheilm gav en inblick i hur organisationen arbetar med olika frågor på både kort och lång sikt. Aktuellt just nu är bland annat etableringen av ett ”minikansli” i Bryssel, utredningar och utbildningar, medan man på längre sikt arbetar med en målbild riktat emot år 2026 med fem förnyelseområden.

 

Del 1 Regn och Dagvatten

Första blocket på webinaret på temat regn och dagvatten inleddes av Gilbert Svensson, GS Vattenforum, och Jonas Olsson från SMHI under rubriken ”Framtida nederbörd och nationell regnstatistik”. Statistiken är ett samarbetsprojekt mellan Svenskt vatten och SMHI som initierades av Hans Bäckman i syfte om att rikta fokus på klimatförändringarna och vad det har för effekt på bland annat skyfallsproblematiken.

Resultatet används bland annat till P110 och bygger på många års statistik från både lokal och nationell nivå. Men Jonas Olsson efterfrågade mer data från Sveriges alla olika hörn för att göra statistikberäkningarna ännu mer tillförlitliga.

”Dagvatten och miljökvalitetsnormer – vad är rimliga krav och vad görs för åtgärder idag?” var rubriken på nästa programpunkt där Peter Sörngård, Svenskt Vatten och Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall AB riktade fokus på olika miljökrav och hur dessa driver åtgärder inom VA-området. Bland annat när det gäller MKN, miljökvalitetsnormen, så har reglerna skärpts betydligt under senare år som en följd av en dom. Nu är det inte tillåtet att göra någon åtgärd som riskerar att försämra värden eller kvalitet, även om andra värden ökar. 

- Det är något som måste leda till eftertanke och kunskap, menade Peter Sörngård.

 

Del 2 Planera och Förvalta 

Efter en kortare paus inledde Magnus Bäckström det andra blocket genom att berätta om bland annat de publikationer som Svenskt Vatten arbetar med och nyligen publicerat. Han nämnde också arbetat som pågår inom Nordic Poly Mark där de nordiska länderna samarbetar kring frågan vad som är kvalitet kring plaströr. Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder, men de nordiska länderna har en liknande byggtradition och därför enats om att introducera det gemensamma kvalitetsmärket för plaströrsprodukter - Nordic Poly Mark.

Det andra blocket inleddes under rubriken ”Future City Flow för prioritering och planering av kostnadseffektiva åtgärder och hållbara VA-lösningar – exempel Trollhättan” och med Susanna Håkansson, Trollhättan Energi AB och Emelie Alenius, DHI, som fördragande. 

Future City Flow är ett projekt med stöd från Vinnova och med flera intressenter och som arbetar med att utveckla två pilotprojekt - ett beslutsstödsystem och styrstrategier för avloppsledningsnätet.. Projektet löper mellan 2019-2021.

Pilotprojektet arbetar med utveckling och test av automatiska beräkningsrutiner för nyckeltal som visar avloppsnätets tillstånd, samt utveckling och anpassning av en snabb simulator där olika typer av åtgärder och förändringar kan testas interaktivt i en webbmiljö. I simulatormiljön utvecklas och testas även beräkningsrutiner för värderingstal kopplade till åtgärder. Dessa värderingstal visar olika åtgärders kostnadseffektivitet och utgör grund för prioritering av åtgärder och förändringar.

Susanna Håkansson kunde visa på konkreta åtgärder hämtade från Trollhättan och som lett fram till att man nu både har en tioårsbudget och handlingsprogram för framtiden där.

Diego Klappenbach från UMS Group Scandinavia avslutade webinaret med sin programpunkt ”Strategisk tillgångsförvaltning (Asset Management) – vad kan vi lära av andra?” Strategisk tillgångsförvaltning ingår som en del i arbetet med att få en bild av nuläget och vilka framtida åtgärder som behövs på ett brett plan inom en verksamhet. Diego är medlem av svenska kommittén för ISO55000 och berättade om det omfattande arbetet som ligger bakom en certifiering. Han redogjorde detaljerat för Asset Managementprocessen när det gäller beslutsunderlagen. Rent konkret har exempelvis VAKIN i Umeå använt sig av processen i sitt utvecklingsarbete.

 

Över 100 deltagare

Totalt var det över 100 deltagare under webinaret på tisdagen och Magnus Bäckström var mycket nöjd med resultatet.

- Mycket spännande och lärande att se hur detta ska funka – vi tror på denna form av kunskapsspridning och möjliggöra viss interaktivitet via publikfrågor mm.

- En stor fördel är ju att alla kan vara med från norr till söder. Men våra stora konferenser kommer fortsatt vara viktiga mötesplatser. RÖK i mars 2021 är redan bokad i Stockholm.

Magnus Bäckström flaggar också för att det kommer fler spännande webinarer till hösten. Redan 13 maj arrangeras Vattenstämman som ett webinar. Mer info finns på Svenskt vatten under konferenser och seminarier.

Jan Bjerkesjö