Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

Publicerad: 6 april, 2020

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.

Resultaten speglar väl de utmaningar som landets VA-organisationer står inför. HBI utgår från hårda krav och höga ambitioner. Resultaten visar således inte enbart hur situationen ser ut idag utan de avspeglar också ambitiösa målsättningar och tuffa krav, främst när det gäller långsiktig planering.

Fungerande vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner. Leveranssäkerheten är viktig. I normallägen är driftssäkerheten hög, men den långsiktiga beredskapen när det tex gäller nödvattenplanering har allvarliga brister i 24 procent av kommunerna. Problemen är störst i de mindre kommunerna.

- Av årets Hållbarhetsindex framgår mycket tydligt behovet av ökad samverkan. Vi behöver kraftfullare och större VA-organisationer som orkar planera för framtiden och som kan klara av alla nödvändiga investeringarsäger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Resultaten kan sammanfattas som följer:

  • I ett kortare perspektiv visar VA-organisationerna överlag god operativ förmåga att leverera grundläggande VA-tjänster som bra dricksvatten och fungerande avloppshantering.
  • Den allra största utmaningen ligger i att upprätthålla och förbättra anläggningarnas status. Det krävs alltså mer pengar och ekonomisk framförhållning och planering för underhåll av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer.
  • Det saknas ofta resurser för den långsiktiga planeringen som således brister när det gäller övergripande VA-planering, åtgärds- och förnyelse- och investeringsplaner.
  • Knappt var femte kommun klarar HBIs krav på personal och kompetens. Många kommuner kämpar med stora svårigheter att rekrytera nyckelpersoner som processtekniker och systemtekniker samt med att klara stora pensionsavgångar.
  • Stora kommuner klarar sig mycket bättre än små. Det kommer att krävas mycket mer samverkan mellan landets VA-organisationer i framtiden. De mindre kommunerna med VA i egen regi har stora problem med inte minst planering, upphandling, projektledning och rekrytering av personal.
  • Kundnöjdheten är idag överlag mycket god.

- Bilden är jättetydlig. Vår klart största utmaning handlar om att klara av upprustningar och investeringar. Och för det krävs mer pengar och mycket bättre ekonomisk framförhållning och planeringsäger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten