Ett av landets största och mest komplexa ledningsförnyelseprojekt

Publicerad: 25 februari, 2020

Bilder tagna av fotograf Anders Ristenstrand om projektet i Norrköping med ledningsförnyelse.

Aarsleff Rörteknik tillsammans med Nodra i Norrköping genomför nu ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnyelseprojektet som utförts med flexibelt foder i Sverige. Norrköpings största avloppsledning ska få sig ett rejält lyft med hjälp schaktfri ledningsförnyelse och med metoden kan koldioxidutsläppen hållas nere. När ledningen är förnyad förväntas den hålla i ytterligare 100 år för Norrköpings invånare. 

Totalt ska hela tre kilometer avloppsledning renoveras. Projektet är unikt då en ovanligt stor avloppsledning omfattas av renoveringen, en ledning som är förlagd 3-4 meter under asfaltsytan och som har dimensionen 1,3-1,6 m. 

- Detta är ett av de hittills största och mest komplexa projekt som har utförts med flexibelt foder i Sverige. Genom Aarsleffs kunskap och erfarenhet om den schaktfria teknikens användbarhet har vi gjort det fullt möjligt att tänka större och hitta smarta lösningar på stora problem. Nodra är väl bekanta med den kapacitet som finns att tillgå och deras medarbetare är erfarna. Det känns fantastiskt meningsfullt för oss på Aarsleff att tillsammans med Nodra få vara med och leverera en unik och hållbar lösning till Norrköpings invånare, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik.

Schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att man vränger in ett nytt foder inuti det gamla röret och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt rör som sedan får en förväntad livslängd på cirka 100 år. En noggrann detaljplanering har resulterat i lämpligaste val – flera typer av flexibla foder och installationstekniker används i projektet för att säkerställa den efterfrågade nya funktionen.

Arbetet startade nu i februari 2020 och slutförs i juli 2020.

Vi ställde några frågor till Magnus Ålstam på Nodra angående projektet.

När inleddes projektet och när räknar ni med att vara klara?

- Ursprunget är en undersökning som gjordes 2014-2015 på ledningarna då man tog ut borrkärnor på betongen . Då gavs de en återstående livslängd på 5-10 år. 2016 gjordes sedan en utredning på åtgärdsval för ledningen, dvs en jämförelse mellan olika renoveringsmetoder. 2018 genomfördes en relining av en 1400-ledning som en förberedelse inför bygget av Inre Hamnen. Denna gav oss en ”försmak” av vad som väntade i detta projekt. 2018 beslutades att vi skulle upphandla detta projekt som en totalentreprenad och arbetena inleddes med att ta fram underlag för upphandlingen. Projektet upphandlades sedan under våren/sommaren 2019.

- Starten för de förberedande arbetena/projektering/förinspektioner med dykare gjordes i september/oktober 2019. Vid årsskiftet startade byggandet av förbipumpningsledningarna, som avslutades v. 7. Provpumpning startade v. 8. Denna vecka påbörjas sen överpumpning i skarpt läge och rengöringen av ledningarna. Foderinstallationer och brunnsrenoveringar sker mellan vecka 11-15. Avetablering av Norra Promenaden v.16, då börjar man med installationerna vid Trafikplats Ljura. Allt klart vecka 18-19.

Vilka är de största utmaningarna?

- Det är många utmaningar! De största har varit att hitta en lämplig/acceptabel väg för förbipumpningsledningen, då den passerar genom väldigt publika områden i centrala Norrköping. Dels utmed Motala ström där det rör sig mycket folk, förbi en stor park - Carl Johans Park - samt utmed de kulturminnesskyddade alléerna i Norra Promenaden. Passagen genom det gamla hamnområdet i Norrköping har fått ändras och anpassas flera gånger, dels pga. att det idag är en byggarbetsplats för nya bostäder - Inre Hamnen, dels då den gamla kajen inte visade sig hålla för de belastningar/vibrationer som kan uppstå i entreprenaden då den riskerar att ge vika. 

- Att bestycka överpumpningen med tillräcklig kapacitet för att klara stora flödesvariationer har också varit en utmaning, bl a pga. anslutande ledningar där vi saknar flödesmätning. Norra Promenaden är dessutom ganska hårt trafikerad tidvis på dygnet och det är den enda passagen som kan hantera stora, skrymmande transporter till hamnen. Siemens transporterar stora gasturbiner från fabriken i Finspång denna väg för utskeppning, detta har varit en faktor som påverkat tidplanen. I Inre Hamnen ska man under våren börja sponta för en ny kaj och detta har också pressat ihop tidplanen.

Varför har ni "löst" problem på det sättet ni nu genomför projektet - dvs, vilka val gjorde ni för att komma fram till nuvarande lösning?

- Att vi skulle genomföra detta projekt med hjälp av schaktfria metoder har stått klart ganska länge, då konsekvenserna för ett schaktalternativ skulle bli enorma – dels för trafiksituationen, dels för läget på ledningen i den K-märkta allén, dels för att vi bedömer att miljöpåverkan blir lägst genom detta alternativ och del med avseende på tidsåtgången.

Har några "oväntade" saker dykt upp som ni behövt lösa genom att planera nytt?

- Så här långt i projektet har överpumpningen vållat mest ändringar, exempelvis det som inträffade för två veckor sedan då vi hastigt fick byta väg från att ligga på kajen till att lägga om ledningen en ny väg, ca 300-400 m 630-ledning och två stora portaler fick flyttas. Vibrationsmätningar visade att kajen hade tendenser att börja röra på sig i sidled.

- Sista biten in till reningsverkets huvudpumpstation har vid höstens dykarinspektionen visat sig vara i så dåligt skick att vi fått spärra av området ovanför för trafik. Normalt står spolbilarna här och tömmer sitt externslam men de har fått flytta på sig en bit.

- På flera ställen passerar andra ledningar genom avloppsledningen, bl a gamla stadsgasledningar. Dessa kommer till största delen att tas bort. Men på ett ställe passerar en 300mm huvudvattenledning (!) delvis genom hjässan på ledningen. Där kommer vi att relina förbi och låta vattenledningen ligga kvar.

- Under Trafikplats Ljura hade S1000-ledningen satt sig så mycket att ledningen står helt dämd. En stor fettpropp hade bildats på bara 5-6 år sedan senaste spolningen, den var dykarna tvungna att hacka bort manuellt.

Vilka reaktioner har ni fått från invånare - om ni nu har fått några?

- Än så länge har det varit ganska lugnt, säkert en och annan kommentar inne i bilarna som passerar arbetsområdena. Men vi har genom våra informationskanaler informerat allmänheten om vad som är på gång sedan en tid tillbaka och kommer att hålla mer riktade informationskampanjer nu när vi närmar oss slutfasen av projektet, dvs själva reliningen och dess kringarbeten.

- Man måste ha i åtanke att vi gör detta preventivt. Vi vill inte riskera att ledningen rasar, för då kan konsekvenserna bli enorma för väldigt många och på många olika sätt.

Foto Magnus Ålstam

Foto Magnus Ålstam

Jan Bjerkesjö