"Min vardag" - Sjukgymnasten som blev försäljningschef för Inpipe

Publicerad: 27 januari, 2020

Jan Lindström har gått vägen från sjukgymnastik via mikrobiologilaboratorier till rollen som försäljningschef för Inpipe Sweden hemmahörande i Vilhelmina..

Jan Lindström har gått vägen från sjukgymnastik via mikrobiologilaboratorier till rollen som försäljningschef för Inpipe Sweden hemmahörande i Vilhelmina..

Jan Lindström är Sales Manager på Inpipe Sweden AB och medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT. Han säger själv att han har en brokig bakgrund och hade egentligen ingen koppling till branschen innan han började på Inpipe. 

- Jag har jobbat med försäljning och marknadsföring under lång tid, både som säljare och försäljningschef där produkterna bestod av avancerade laboratorietester till sjukvårdens alla laboratorier. Från snabbtester för bruk på vårdcentraler till pcr-analyser av DNA för mikrobiologilaboratorier. Under de 12 åren jobbade jag i princip uteslutande mot offentliga upphandlingar så den typen av verksamhet anser jag mig ha väldigt bra kunskap om som leverantör.

Jan Lindström har läst både kemi och biologi på universitet, men märkligast av allt med tanke på vad han jobbar med idag är att han är utbildad sjukgymnast och även hunnit arbeta med det under ett antal år.

- Noll koppling till spillvattenledningar om vi säger så. Nu undrar du förstås hur i hela friden jag kunnat hamna i den schaktfria branschen, jag borde inte kunna något om det med tanke på vad jag gjort innan. Helt rätt, jag kom in i branschen som ett blankt papper och har varit tvungen att lära mig allt från grunden. Det som var min starka sida när jag började här var försäljning, försäljningsorganisationer, marknadsföring och sist men inte minst upphandlingar och regelverket kring det. Det har naturligtvis tagit mig tid och energi att bli varm i kläderna men jag känner att jag börjar närma mig en ganska bra nivå. Mitt mål är att vara generalist, kunna lite om mycket för när det behövs speciella kunskaper finns back-up inom Inpipe, hos våra leverantörer men också väldigt mycket kunskap ute hos våra kunder, konsulter, branschorganisationer och hos alla ledningsägare!

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Inpipe Sweden AB tillverkar som ni kanske vet liners för schaktfri renovering av framför allt spillvatten och dagvattenledningar. Vi utvecklar, producerar och säljer också tillhörande utrustning för att installera våra liners. Ofta startar dagen som för så många andra med att kolla mail. Vi har kunder utspridda över världen och en del finns i andra tidszoner så de jobbar när jag sover och vi tar ofta supportfrågor via mail så det är viktigt att ge dem snabbt stöd. Jag försöker sköta så många kundkontakter som möjligt via telefon och Skype, Teams eller liknande. Det är oftast snabbast, miljövänligt och väldigt effektivt.

- Jag spenderar ganska mycket tid med att hjälpa våra kunder med olika frågeställningar i upphandlingar. Allt från att ställa frågor, säkerställa att rätt dokumentation finns tillgänglig och att rätt produkter offereras till de olika projekten i förhållande till vad som efterfrågas i underlaget. I vissa tillfällen har jag även gett stöd i situationer när vår kund har behövt gå hela vägen till att överpröva en upphandling. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att den grundläggande intentionen med lagarna kring offentlig upphandling är att skydda leverantörerna, det vill säga säkerställa att inköp görs på ett korrekt sätt ifråga om icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande ur ett leverantörsperspektiv. Mycket av det ansvaret ligger hos de upphandlande myndigheterna.

- Vissa dagar spenderas så klart ute i verkligheten, det vill säga på plats hos kunder, leverantörer och ledningsägare. Den delen av mitt arbete är också den jag tycker är mest givande, där får vi utbyta kunskaper, tankar, idéer och erfarenheter som sammantaget kan leda till att vi får bättre produkter, effektivare utförda jobba, miljövänligare produkter, tydliga upphandlingar och därmed också i slutänden kan få mer renoverade ledningar för våra skattepengar.

 

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- För ögonblicket har jag några stora saker som jag tar upp mycket av mitt arbete. Vi driver flera betydelsefulla utvecklingsprojekt som kräver input från kunder och marknaden och där är jag den länken som för deras talan in mot Inpipes utvecklingsavdelning. Jag är involverad för att säkerställa att vi uppnår de krav och önskemål som marknaden har men jag planerar också för vilka aktiviteter som ska göras när projekten är klara, ifråga om marknadasförings- och försäljningsaktiviteter.

- Andra saker som tar mycket tid för ögonblicket är att vi ska byta ut företagets ERP-system. Detta är ett enormt arbete som kanske inte kunderna märker av så mycket inledningsvis men på sikt ska det leda till en rad förbättringar ifråga om flöden, effektivitet och så vidare runt bland annat orderhantering, fakturering, leveranser och så vidare. Det kommer också att påverka våra interna rutiner. Vi kommer bland annat att kunna snäppa upp vår kvalitetskontroll i hela värdekedjan ytterligare något steg vilket på sikt kommer att gagna kunder och ledningsägare på olika sätt.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Jag tycker att vi står mitt i en oerhört intressant utveckling där schaktfria tekniker och relining av våra avlopps- och dagvattensystem har fått en allt mer betydelsefull roll. Inledningsvis lyfter vi ofta fram ekonomiska och tidsmässiga faktorer som en stor fördel för relining jämfört med schaktning vilket naturligtvis är viktigt då ledningsägarna ofta har begränsade resurser. Minst lika viktigt och inspirerade för mig är också att miljöfaktorer blir allt viktigare. Till exempel de stora fördelar relining ger i fråga om minskade koldioxidutsläpp jämfört med traditionell schaktning. Men det är också spännande och allt mer viktigt att produkten i sig är så miljövänlig som möjligt. 

- Inpipe har nått en bra nivå gällande våra nuvarande produkter som i kombination med installationstekniker men det som är inspirerande är att det faktiskt finns en del kvar att göra även där. Vi jobbar med plast och glasfiber och i dagens debatt anser många att plast är skadligt för miljön. Man bör komma ihåg att rätt använd är plast ofta på grund av sina egenskaper till exempel formbarhet, styrka och vikt det miljövänligaste alternativet jämfört med andra material om man gör noggranna livscykelanalyser.

 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

- Jag ser det inte riktigt som något är extra viktigt just nu. Jag ser det som att SSTT har en viktigt kontinuerlig roll. Eftersom SSTT är en förening som består av både produktleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer och ledningsägare med flera tycker jag att SSTT har en viktigt roll som sammanhållande faktor inom den schaktfria branschen. Kom ihåg att schaktfri teknik inte bara handlar om lösningar för nybyggande och renovering av VA-system utan faktiskt en rad andra typer av underjordisk infrastruktur. Det innebär ett stort och delvis kanske svårt ansvar då det är många viljor och inriktningar inblandade i föreningen. I min värld så ska SSTT som branschorganisation kunna bidra med plattformar och forum för att främja öppenhet, möten, samtal och diskussioner mellan alla intressenter i branschen. Man bör kunna visa vägar till expertkunskap när någon har specifika frågor men också aktivt kunna bidra med kunskapsspridning och nyhetsspridning. Jag tycker också att man ska kunna bidra i fråga om utveckling av ny kunskap, till exempel som part i forsknings- och utvecklingsprojekt.

- Allt detta är en utmaning och ställer stora krav på SSTT, till exempel hur ska ny kunskap värderas och valideras innan SSTT delger den? I sammanhanget ska vi komma ihåg att majoriteten av oss som har aktiva uppgifter inom SSTT faktisk har ett annat heltidsjobb där vår huvudarbetsgivare tillåter att vi på arbetstid engagerar oss i SSTT och därigenom också i utvecklingen av schaktfria tekniker vilket förhoppningsvis ska leda till en nytta för oss alla och för samhället i stort.

- Sammantaget känner jag att SSTT är på rätt väg men vi får på intet sätt luta oss tillbaka, utan kontinuerligt finnas där för att ytterligare stärka de schaktfria teknikerna som en viktig del av lösningen på många olika utmaningar som samhället ställs inför i fråga om nybyggnad och renovering av VA-system men också annan underjordisk infrastruktur.

Jan Bjerkesjö