”Schaktfria lösningar har en självklar plats som dellösning”

Publicerad: 21 januari, 2020

Som hållbarhetschef för Göteborg Energi har Eric Zinn en nyckelroll. Men i sina svar nämner han ingenting om den miljömässiga vinst som schackfria lösningar har när det gäller bland annat koldioxidutsläpp. Foto Göteborg Energi

Som hållbarhetschef för Göteborg Energi har Eric Zinn en nyckelroll. Men i sina svar nämner han ingenting om den miljömässiga vinst som schackfria lösningar har när det gäller bland annat koldioxidutsläpp. Foto Göteborg Energi

Göteborgsregionen växer så det knakar och i den miljön har Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi, en viktig roll. Bland de viktigaste frågorna inom hållbarhetsområdet är frågor kring utsläpp och klimatpåverkan, om investeringar i infrastruktur och arbetsmiljöarbete. I det arbetet borde schaktfria lösningar vara prioriterade kan man tycka. Men på frågan hur man jobbar med schaktfria tekniker och metoder svarar Eric Zinn:

- Styrd borrning brukar vi välja när det av någon anledning är svårt eller nästan omöjligt att förlägga ledningarna med schakt. Till exempel under vattendrag eller någon stor trafikplats. En förutsättning är också att vi är helt säkra att vi inte ska ansluta några kunder på just den ledningen. Det blir ju en matarledning.

Det pågår flera stora projekt i Göteborgsområdet och av dessa är Västlänken den mest omskrivna. Västlänken är en åtta kilometer lång järnväg varav sex kilometer i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer för genomgående pendel- och regiontågrafik. Kostnaden beräknades från början till 20 miljarder, men siffran som nämnts nu är den dubbla eller ännu större.

Göteborg Energi har en mängd projekt på gång och dit kom Eric Zinn för tio år sedan efter att ha jobbat med olika biograsprojekt. Som hållbarhetschef har han en nyckelroll för hållbarhetsarbetet inom bolaget.

Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med inom hållbarhetsområdet?
– Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi gjort en så kallad intressentdialog. Vi har helt enkelt frågat våra kunder, andra externa intressenter och våra medarbetare vad de tycker är viktigt att vi jobbar med. Detta i kombination med omvärldsanalys och de uppdrag och mål vi har från Göteborgs Stad ger oss ett bra underlag för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Frågorna handlar bland annat om våra utsläpp och vår klimatpåverkan, om investeringar i infrastruktur och vårt arbetsmiljöarbete.

– Göteborg växer så det knakar och det är vårt uppdrag att tillhandahålla den infrastruktur inom energiområdet som behövs för att säkra en hållbar stadsutveckling. Till exempel behöver vi göra stora investeringar i elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber till de nya stadsdelar som byggs i centrala Göteborg och senast år 2030 ska all vår fjärrvärme komma från återvunna och förnybara energikällor.

Hur är din inställning till schaktfria lösningar?

- När förutsättningarna är de rätta och turen är på vår sida innebär schaktfria lösningar mindre miljöpåverkan, mindre störningar i staden och minskade kostnader.

Hur arbetar ni med schaktfria tekniker och metoder?

- Styrd borrning brukar vi välja när det av någon anledning är svårt eller nästan omöjligt att förlägga ledningarna med schakt. Tex under vattendrag eller någon stor trafikplats. En förutsättning är också att vi är helt säkra att vi inte ska ansluta några kunder på just den ledningen. Det blir ju en matarledning.

Är schaktfria tekniker prioriterade idag eller kan de bli så i framtiden?

- Schaktfria tekniker är något vi tillämpar när vi anser det lämpligt.

Vilka är fördelarna med dessa tekniker och metoder?

- Vid styrd borrning minskar mängden massor som man kör bort. Man slipper ju också att köra dit nya för fylle. Det är ju en stor fördel! Det som är negativt är att det krävs mycket vatten för att blanda ut med bentonit för att få borrningen att gå igenom och röret ”glida”. Om det är stora dimensioner är det en stor fråga att ta hand om vattnet. Många spolbilar krävs för att köra undan det. Vi har försökt med en återvinningsanläggning men det gick inget vidare. Vi testar därför nu att lägga upp slammet för dunstning innan vi kör resterna på deponi.

- Den största fördelen är ju att man inte stör tredje man på samma sätt som när man har stora schakter uppe under lång tid. En klurig aspekt är att om det är långa borrningar behöver man ha en plats att kunna lägga upp rören innan borrningen för att svetsa dem och provtrycka.

- Om den styrda borrningen fungerar bra blir det mindre kostsamt än schakt. Men då risken att man stöter på hinder är större kan det också bli det omvända.

Hur ser du på framtida projekt i Göteborg med hänsyn till schaktfritt?

- Schaktfria lösningar har en självklar plats som en dellösning i våra framtida projekt.

 

Jan Bjerkesjö