Dagvattenbrunnars funktion inom hållbar dagvattenhantering

Publicerad: 29 december, 2019

Prioriteringarna för våra städer och recipienter har genom åren förändrats. När våra städer nu utvecklas för att uppnå hållbarhet måste vi få en bättre förståelse för dagvattensystemens olika komponenter. Ett led i detta är funktionen av dagvattenbrunnar för att säkerställa att deras roll inom bredare hållbara dagvattenstrategier är kunskapsbaseradför att säkerställa att deras roll inom bredare hållbara dagvattenstrategier är kunskapsbaserad. 

Haoyu Wei ska utvärdera dagvattenbrunnars förmåga att avskilja sediment under olika framtida klimatscenarier såväl som under dagens klimatförhållanden. Resultaten kommer på kort sikt att kunna användas för säkrare drift och därtill stödja framtida diskussioner om dagvattenbrunnars funktion - inom ramen för hållbar dagvattenstrategi.

Hur väl och hur säkert sandfång i dagvattenbrunnar avskiljer sand och grus har länge ifrågasatts, trots att dagvattenbrunnar används i stor utsträckning. Stora variationer i reningsgrad har rapporterats, vilket ifrågasätter förmåga och tillförlitlighet i funktionen. Vissa fältstudier indikerar att sandfång maximalt endast avskiljer 30% av inflödande Dagvattenbrunnars funktion inom hållbar dagvattenhantering N Y H E T S B R E V 24 december 2019 ges ut av Dag&Nät Utblick haoyu.wei@ltu.se sediment. Denna låga siffra hävdas bero på otillräckliga underhålls/tömningsrutiner av dagvattenbrunnar och/eller ökande extrema regn som orsakar återsuspension av redan avsatt sediment.

Om så är fallet ställs städernas ledningsnätspersonal inför stora utmaningar när det gäller att hitta rätt frekvens av brunnstömning - med en begränsad budget. Eftersom dagvattenbrunnar ofta är placerade i högtrafikerade miljöer är tömning och liknande brunnsarbeten dessutom numera förknippade med omfattande säkerhetsåtgärder, som kräver noggrann planering och välmotiverad insatsfrekvens. Måhända som en följd av detta töms endast 5 % av dagvattenbrunnarna årligen i Oslo – jämfört med den äldre svenska tumregeln att tömma flertalet gånger årligen. Ökande frekvens av kraftiga regnhändelser inverkar dessutom högst sannolikt negativt på dagvattenbrunnars sandfång och i slutänden hela dagvattensystemet.

Med detta i bakhuvudet modellerades återsuspensionen av tidigare avsatta sediment i dagvattenbrunnar under olika väderförhållanden och med olika underhållsfrekvenser (se figur) vilket har presenterats i en nyligen färdigställd artikel. Resultaten pekar mot ett behov av ökad förståelse för vad som styr sedimenteringseffektivitet och återsuspensionen i dagvattenbrunnar, därmed också brunnarnas potentiella roll som (extra) föroreningskälla under extrema regnhändelser. Dessa resultat bedöms vara av intresse för de som arbetar inom planering och underhåll av dagvattenbrunnar, övergripande kopplat till de åtgärder som bidrar till att uppfylla recipientkraven i EU:s Vattendirektiv.

Dag&När nyhetsbrev