Ny SVU-rapport: Individers uppfattning om risker med dricksvattnet

Publicerad: 3 december, 2019

Dricksvattnet i Sverige håller generellt hög kvalitet. Men det händer varje år att vattnet någonstans i landet blir förorenat av kemiska ämnen eller mikroorganismer, och att konsumenterna därför rekommenderas att koka sitt vatten.

I Sverige har vi de senaste åren haft några fall av större störningar i dricksvattendistributionen, bland annat efter parasitutbrotten i Östersund 2010 och Skellefteå 2011 samt i Uppsala efter förorening av polyfluorerade kolväten (PFAS).

För att öka kunskapen om konsumenternas syn på dricksvattenrisker och behov av information genomfördes en studie vid Mittuniversitetet inom ramen för det Formasfinansierade projektet SafeDrink. Forskargruppen djupintervjuade 26 småbarnsföräldrar, varav 20 i Östersund och 6 i Uppsala.

Av rapporten kan man sammantaget dra slutsatsen att människors upplevelse av risker med dricksvattnet påverkas av sociala och kulturella faktorer. Av tidigare forskning framgår det att vilket kön man tillhör spelar roll för riskuppfattningen, men även faktorer som utbildning, inkomst, etnicitet och föräldraskap. Konsumentens upplevelser av smak, lukt, färg och temperatur är viktiga för bedömningen av vattnets kvalitet. Erfarenheter av att vattnet har varit förorenat gör att människor i högre grad förväntar sig problem även i framtiden, men det kan också ha motsatt effekt. Om tidigare störningar har hanterats på ett bra sätt kan det medföra ökad tillit till att framtida problem också kommer att hanteras korrekt.

Läs mer

Elin Montelius, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet