Høringsrunde om krav til NoDig-metoder

Publicerad: 26 november, 2019

Krav til styrt boring i løsmasser er en av metodene som nå skal inn i det nye fellesproduktet VA-norm og VA/Miljø-blad. Her er Olimb på oppdrag med sin borerigg. Illustrasjonsfoto.

Krav til styrt boring i løsmasser er en av metodene som nå skal inn i det nye fellesproduktet VA-norm og VA/Miljø-blad. Her er Olimb på oppdrag med sin borerigg. Illustrasjonsfoto.

Norsk Vann ønsker nå innspill i en åpen høring med forslag til krav for NoDig-metoder. I første omgang er det fem metoder det ønskes innspill til. Det er strømpeforinger for vann og avløp, styrt boring i løsmasser, horisontalboring i fjell og kombinasjonsmasser og rørpressing i løsmasser. Frist for å levere innspill er satt til 20.januar 2020.

Norsk Vann og rådet for VA-norm arbeider nå med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett helhetlig produkt. Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-blader har til nå vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Nå jobbes det med ny organisering og drift, slik at innholdet fra normen og VA/Miljø-bladene skal forvaltes som ett produkt. Dette vil gi bedre synergi mellom det nye produktet og andre utgivelser og arbeid som foregår hos Norsk Vann.

Et helhetlig produkt
Målet med det nye helhetlige produktet er å bidra til etablering av vann og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid. Dessuten er det et uttalt mål at det nye produktet skal bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører. Det skal ikke være til hinder for innovasjon, men et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål.

Her skal det være tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg, og alle krav og veiledning skal samles på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i.
Det er også et mål at produktet skal bidra til kompetanseheving for vannbransjen og være et verktøy i utdanningssystemet og i stor grad skal kunne benyttes av samtlige målgrupper.

Produktbeskrivelse
Det nye, helhetlige produktet skal bestå av en dynamisk nettside hvor alle krav til forvaltning, etablering og drift av vann- og avløpsanlegg er samlet. Produktet skal også bestå av beskrivelser av beste praksis for hvordan kravene som er beskrevet kan innfris, eller hvordan en oppgave kan utføres på en god måte. 
Det nye produktet skal være et foretrukket verktøy hos kommunene og må derfor ha høy kvalitet. Kommunen skal kunne bruke «VA-norm» slik det foreligger på nettsiden, som er under utvikling. Det er likevel mulig for kommunen å legge inn egne, lokale bestemmelser, som erstatter eller supplerer kravene i «VA-norm».

Det er kommunen, både som myndighet og ledningseier, som er avsender av kravene, som vil rettes til ulike målgrupper for det nye produktet. Utvikling av innholdet fra den eksisterende VA-normen med tilhørende VA/Miljø-blader prioriteres først. Det vil si krav fra kommunen som eier av det kommunale hovedledningsnettet. Denne høringen gjelder slike krav, se figur nedenfor. Etter hvert skal vi arbeide med de øvrige VA/Miljø-bladene og nytt fagstoff.

Gjennomføring
Alt som legges inn i det nye produktet skal kvalitetssikres og settes sammen i et mer digitalt og fremtidsrettet oppsett, for å passe inn på den nye hjemmesiden. Denne høringen er et ledd i kvalitetssikringen. Nedenfor er en illustrasjon som strukturerer krav til vann- og avløpsanlegg fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet i et nytt produkt:

Krav til fem NoDig-metoder
Forslag til krav for NoDig-metoder er utarbeidet av rådgiver Sweco Norge AS i samarbeid med Norsk Vann. Prosjektleder i Sweco har vært Hilde Lill Nyskog Aas. Kravene vises i vedlagte pdf´er av excel-diagram: 

Strømpeforing vann
Strømpeforing avløp
Styrt boring i løsmasser
Horisontalboring i fjell og kombinasjonsmasser
Rørpressing i løsmasser, pilotrørsboring

Forklaring til excel-arkene
Funksjonskravene gjelder overordnede formål og oppgaver.
Kravene er fra kommunen som eier av det kommunale ledningsnettet.
Kravene skal være tydelige og bestemte. Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan-krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.
Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, slik at vi sammen former de riktige kravene for fremtiden. 
Innspill sendes til Astri Fagerhaug innen mandag 20. januar 2020. 
(Kilde Norsk Vann)

NoDig entreprenører arbeider kontinuerlig med utvidelse av sin verktøy- og produktkasse. Her fra SSTT-treff i Oslo, der Kjeldaas AS viste fram nye produkter for fornyelse av vannledninger. Illustrasjonsfoto

NoDig entreprenører arbeider kontinuerlig med utvidelse av sin verktøy- og produktkasse. Her fra SSTT-treff i Oslo, der Kjeldaas AS viste fram nye produkter for fornyelse av vannledninger. Illustrasjonsfoto

Odd Borgestrand/ Norsk Vann