"VA-branschen har fortfarande inte gjort någon färdplan"

Publicerad: 7 oktober, 2019

VA-branschen har fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt, skriver civilekonomen Ulf Svensson på DN Åsikt.

"I den senaste IPCC-rapporten om hav och kryosfären (is och snöbeklädda områden) framkommer ytterst allvarliga fakta om färskvattentillgångarna i världen. En bransch som borde nyktra till i ljuset av dessa nya fakta är VA-branschen. I Sverige är det den bransch som fortfarande inte gjort någon färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vilket är mycket anmärkningsvärt", skriver Ulf Svensson och fortsätter:

"Läckande dricksvattenledningar medför slöseri av livsmedel samt medför risk för att konsumenternas kranvatten förorenas av smittämnen från läckande vatten och avloppsvatten, vars ledningar vanligen ligger i samma schakt som dricksvattenledningarna. 

Inläckage av rent vatten i avloppsledningarna medför även ökade kostnader för hanteringen på reningsverken, som ofta arbetar vid kapacitetsgränsen och ofta släpper ut obehandlat avloppsvatten.

Ledningarna kräver enorma ekonomiska resurser att bygga ut och har visat sig komplicerade och dyra att underhålla. Systemet innebär också stora utsläpp av växthusgaser när det kommer till materialanvändning, transporter, grävarbeten, sprängningar, bygget av pumpstationer och reningsverk i tillägg till utsläppen vid daglig drift. Även det giftiga slammet som produceras i systemet är ett problem som växer för varje dag."

Ulf Svensson nämner ett exempel på en annan utveckling:

"Som en kontrast står Helsingborgs stads initiativ där man i ett nytt, blandat bostads- och kontorskvarter utvecklat ett system med snålspolande vakuumtoaletter, separata ledningar och återvinning av all näring i toalettinnehållet. 

Allt bearbetas och som slutprodukt får man en lukt- och giftfri produkt färdig att spridas på åkermarken. Det vill säga en storskalig systemlösning som är resurseffektiv och minimerar växthusgasutsläppen med 50 procent jämfört konventionella VA-lösningar.

Frågan är varför nästan alla våra politiker och beslutsfattare har lämnat walk over i denna ödesfråga?"

Läs mer