Datadriven asset management för VA-infrastruktur

Publicerad: 2 oktober, 2019

Emmanuel Okworis forskning vid Luleå tekniska universitet fokuserar på datahantering och förbättring av datadriven asset management och underhållsstrategier för VA-ledningar. Emmanuels pågående forskningsarbete är uppdelat i två delprojekt.

Driftstörningar och åldrande av VA-ledningar likväl som exempelvis urbanisering är anledningar till varför det finns behov av att utveckla arbetssätt för en effektiv asset management för VA-systemet. En annan anledning är teknikutvecklingen som bl a går mot nya metoder för mera hållbar ledningsläggning och förnyelse samt nya strategier för att bedöma ledningars kondition. Dessa nya strategier, som t ex kan baseras på AI, behöver optimeras för att man ska kunna erhålla önskad servicenivå till lägsta kostnad.

Asset management inkluderar datainsamling och lagringssystem för att kunna registrera relevant data som är i enlighet med de syften VA-organisationen har för managementsystemet. Vidare finns behov av att utveckla metoder för att underlätta användningen av existerande data för att förbättra arbetet med asset management. Emmanuels pågående forskningsarbete är uppdelat i två delprojekt.

Det första delprojektet handlar om datakvalitet och -hantering för att effektivt kunna koordinera åtgärder på ledningssystemet för VA. Denna studie inkluderar en utvärdering av förekommande rutiner för att samla in, lagra och underhålla data, för att kunna göra beräkningar för förnyelsebehov och underlätta planer för koordinering. Utifrån detta kommer lösningar och rekommendationer att ges för att exempelvis kunna förbättra datahanteringen och underlätta datautbytet mellan olika avdelningar på kommunen för att på så sätt underlätta planeringen av förnyelse och underhåll av kommunal VA-infrastruktur.

I det andra pågående delprojektet görs en studie om avloppsstopp i spillvattennätet. Inledningsvis har Svenskt Vattens VASS-data utvärderats för att få en överblick över vilka övergripande trender som finns rörande avloppsstopp. På kommunnivå kommer avloppsstoppen att analyseras på spatialt för att se vilka mönster som finns i relation till olika faktorer för att förbättra förståelse för de mekanismer som ger mer slumpmässiga stopp. Vidare syftar projektet till att bidra med kunskap för att förbättra de proaktiva underhållsåtgärderna på spillvattennätet.

FOTNOT: Asset management är ett engelskt uttryck som även används i det svenska språket och står för förvaltning av tillgångar. I detta specifika fall avses VA-infrastruktur, främst på ledningsnätssidan.

Luleå Tekniska Universitet