På vei mot norsk doktorgrad i NoDig

Publicerad: 4 juni, 2019

Møte i referansegruppa for doktorgrad i NoDig. Fra venstre Peer Christian Nordby fra Olimb, RIN og SSTT,Reidar Kveine fra Bærum kommune, RIN og SSTT, Eivind Åsnes fra Oslo VAV, Bjørn Solnes Skaar, NMBU, Karin Ryssdalsnes, Asker kommune og Tor Kristian Stevik, NMBU

Møte i referansegruppa for doktorgrad i NoDig. Fra venstre Peer Christian Nordby fra Olimb, RIN og SSTT,Reidar Kveine fra Bærum kommune, RIN og SSTT, Eivind Åsnes fra Oslo VAV, Bjørn Solnes Skaar, NMBU, Karin Ryssdalsnes, Asker kommune og Tor Kristian Stevik, NMBU

Stipendiat ved NMBU på Ås, Bjørn Solnes Skaar, er godt i gang med sin doktorgrad. NMBU har innvilget et treårig PhD-stipend med tittelen "Utvikling av beslutningsmodell for NoDig-metoder. Verifisere og kvantifisere kriterier for metodevalg​".

Bjørn Solnes Skaar hadde nylig sitt første møte med referansegruppa i forbindelse med sin doktorgrad. Medlemmene i referansegruppa er tilknyttet Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT og Rørinspeksjon Norge, RIN i tillegg til   flere av de store norske NoDig-kommunene deltar også.

-Dette ble et godt og informativt møte 
med god presentasjon av arbeidet så langt. Stipendiaten kom også med spennende  tanker om fortsettelsen av sitt doktorgradsarbeid, og han fikk flere gode innspill fra ulike ståsteder i bransjen. Bjørn har et spennende og viktig arbeid foran seg, sier leder av Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby og leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, som begge er med i referansegruppa.  Under møtet ble det en god diskusjon rundt hvordan beslutningsverktøyet som doktorgraden skal lede til, også skal være tilpasset de mindre kommunene som har begrensede ressurser og kunnskap om NoDig.

I tillegg til diskusjoner rundt arbeidet
med doktorgraden, kunne Bjørn Solnes Skaar fortelle at 5 av 25 studenter ved studiet for Industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås ønsker å skrive om NoDig denne høsten. I mange år har overvannshåndtering vært et populært mastergradstema. Det kan nå se ut til at NoDig i ferd med å seile opp som en ny trendsetter i tillegg til overvannshåndteringen og bli en sentral del av temaer relatert til det grønne skiftet.
Borghild T. Folkedal sier at SSTT i tillegg til å støtte doktorgradsarbeidet, ønsker å gå i dialog med universitetet for å se om SSTT kan støtte opp om studentene for å ytterligere kunne spre og øke kunnskapen om NoDig i hele VA-bransjen i årene som kommer.

Bjørn Solnes Skaar skrev i 2013 masteroppgave
ved NMBU under temaet «Fornyingsstrategi for vann- og avløpsnett og bærekraftanalyse for rehabilitering av vannledninger.» Her slo han fast at det i Norge er et stort behov for utskifting av vann- og avløpsledninger. Fornyingstakten har flere steder vært, og er, så lav at endel rør når sin maksimale tekniske levetid før de blir byttet ut.
Det er stor variasjon i kvaliteten på rørledninger og utførelse av grøftearbeidet. Derfor vil det værebehov for å bytte noen rørledninger før de er forventet å nå sin tekniske levealder. Andre ledninger har god kvalitet og god funksjonsevne også etter forventet levealder. For å optimalisere fornyingen av vann- og avløpsledninger er det viktig å legge en strategi for hvilke ledninger og ledningsstrekk som bør prioriteres.

Skaar mener det er tre nivåer av fornyingsstrategier
Det er strategisk, taktisk og operasjonell. Strategisk planlegging har et langtidsperspektiv på 20 – 100 år og gjelder strategi for hele nettet. Taktisk planlegging har en tidshorisont på 3 – 5 år og omfatter taktiske vurderinger for deler av nettet. Operasjonell planlegging omfatter tekniske planer for ett eller flere prosjekter, med en tidshorisont på 1 – 2 år.
Rehabilitering kan ofte gjøres uten å grave opp rørene. Dette kalles NoDig, eller grøftefrie metoder. Grøftefrie metoder deles inn i tre grader av rehabilitering. Ikke-strukturelle metoder bidrar ikke til den strukturelle styrken av det rehabiliterte røret. Semistrukturelle gir et delvis bidrag til styrken til røret. De strukturelle metodene gir røret full strukturell styrke og kan fungere uavhengig av det eksisterende røret.
Grøftefrie metoder er viktig for å få fornyingstakten til et akseptabelt nivå.   Du kan lese mer her: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/189065