NoDig i tre versjoner i Trondheim

Publicerad: 15 maj, 2019

Store dimensjoner over en av mottaksgropene under E-6 i Trondheim i det store infrastrukturprosjektet som nå pågår i byen.

Store dimensjoner over en av mottaksgropene under E-6 i Trondheim i det store infrastrukturprosjektet som nå pågår i byen.

NoDig-treffet med Trondheimsprosjektet Fredlybekken og Nydalsbrua samlet hele 50 deltakere onsdag. De fikk et spennende innblikk i tunnelering, retningsstyrt boring og pilotrørsboring i et omfattende infrastrukturprosjekt i regi av Trondheim kommune.

Her var det representanter fra kommuner, konsulentselskaper og entreprenører.
Byggherre Trondheim kommune har knyttet til seg Vianova Trondheim for utarbeidelse av totalentreprisen i prosjektet. Totalentreprenør Steg Entreprenør AS i samarbeid med danske Østergaard AS har på sin side knyttet til seg Multiconsult, Asplan Viak, WatnConsult og Niras i sin prosjektering. Prosjektet har en totalramme på 60 millioner kroner, og er en del av et større infrastrukturprosjekt i Trondheim kommune.

Kloakk ut i Nidelva
Prosjektleder Eli Holen i kommunalteknikk, avdeling VA, i Trondheim kommune, er med i sitt første NoDig-prosjekt. Hun har opplevd dette som både spennende og krevende.
Fredlybekken ligger i dag i rør til Nidelva. Røret ble etablert på 50- 60-tallet i det opprinnelige bekkedraget. Kloakk fra området er ført inn i det samme røret slik at både overvann og kloakk føres ut av området i et felles avløpsrør. Når det kommer store mengder regn, har ikke pumpestasjonen ved Nidelva tilstrekkelig kapasitet til å pumpe alt avløpsvannet over i kloakktunnelen. Dermed slippes deler av avløpsvannet rett i Nidelva og er det største utslippet av kloakk til Nidelva fra kommunens avløpsnett.

Her er link til NRK Midtnytt:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/201905/DKTL97052019/avspiller

Satser på bekkeåpning
Trondheim kommune har i flere år arbeidet aktivt med åpning av bekker som tidligere er lagt i rør. Dermed blir vannet en ressurs i bymiljøet, med økt biologisk mangfold og bedre flomsikkerhet. I planene inngår dermed også omfattende arbeider på vann- og avløpsledningsnettet.

Eli Holen fortalte om den lange veien fra første vedtak om åpning av Fredlybekken i 2010, og etter ni års arbeid er det fortsatt flere uavklarte problemstillinger. Her er det mye å ta hensyn til, med alt fra nye reguleringsplaner, etablering av skoler og helsehus, næringsområder og en rekke private interesser.  Statens vegvesen er også en sentral aktør i infrastrukturprosjektet med blant annet etablering av ei ny bru over Nidelva.

Erfaringer så langt
-Jeg har lært at det aldri er for tidlig å ta kontakt med myndigheter som vegholder, fylkesmann og grunneiere i infrastrukturprosjektet. Vi blir aldri flinke nok, men som byggherre har vi vært godt fornøyd med entreprenør, egne konsulenter og byggeledelse. Alle har vist stor kunnskap, velvilje og innsats for å løse utfordringene. Spesielt de geotekniske utfordringene har vært store, noe også geoteknisk ingeniør Mia Bek i Multiconsult kunne bekrefte i sin presentasjon av prosjektet.
-Her må aktørene forholde seg til sensitiv leire og kvikkleire. Norges Geotekniske Institutt har vært inne i prosjektet sammen med Rambøll for å sikre forsvarlig gjennomføring av prosjektet.

De nye VA-ledningene krysser under blant annet E-6 på vei mot Nidelva. Det har blitt spuntet arbeidsgroper, og for stabilisering er det utført kalkstabilisering. Det ble også nødvendig å anlegge en motfylling i elva for stabilisering av skråningen der den nye overvannsledningen tunneleres ut.

Godt grunnlag for totalentreprise
Daglig leder i Steg Entreprenør, Nils Skretteberg, understreket også at grunnforholdene har krevd omfattende arbeider med kalkstabilisering og spunting, og motfyllinga i Nidelva ble et nødvendig tilleggsarbeid fordi grunnforholdene viste seg å være ekstra utfordrende.

-Med en totalentreprise var det viktig for oss å tilegne oss all relevant informasjon. Forutsetningene var godt definert fra Trondheim kommune, og her var det klare og entydige rammer, som også ga oss et godt bilde av hva vi skulle gi pris på. I konkurranse med Olimb var prisdifferansen på 1,3 promille, men med ulike løsninger.
Midtveis i prosjektet har Steg Entreprenør sett at det er en rekke forutsetninger som må legges til grunn for et godt sluttresultat. Skretteberg var åpen på at NoDig-entreprenører må bli flinkere til å samle egen dokumentasjon som de kan ta med seg fra prosjekt til prosjekt.
-Forprosjektet er en viktig del av oppdraget, og det er spesielt viktig å involvere alle aktører i et felles møte. Skretteberg mente også det er viktig å ta i bruk 3D-modellering for å spare tid i prosjekteringen.

Tunnelering «på skinner»
Tunneleringen har så langt gått på skinner, men det er alltid ting som dukker opp underveis.
– Vi benytter oss av åpen front med overtrykk i dette prosjektet, og vi sluser inn massene porsjonsvis etterhvert som borehodet skyves framover. Dette for å unngå at jorda flommer ukontrollert inn i fronten. Grunnens beskaffenhet har vist seg velegnet til tunnelering.
Massene som graves ut blir fraktet på traller ut i pressgropene og heist opp for bortkjøring.
Framføring av avløpsledning under E6 med 2000 mm betongrør krevde god planlegging, og Steg Entreprenør i samarbeid med Østergaard valgte å gå for mikrotunnelering med åpen, trykksatt front. Her er det mulighet for å kjøre både i vertikale og horisontale kurver. I Trondheim gjennomføres det to strekk på henholdsvis 275 meter og 100 meter i hver sin retning, forklarte Poul Erik Christensen i Østergaard under fagtreffet.
I tillegg til tunnelering skal det også gjennomføres retningsstyrt boring av 250 meter spillvannsledning 630 millimeter PE og 170 meter vannledning 250 millimeter PE, samt 100 meter pilotrørsboring for etablering av spillvannsledning i 710 millimeter PE.

Mer NoDig i Norge
SSTT lyktes med dette fagtreffet å formidle aktørenes erfaringer og relevant informasjon om de valgte metodene, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Oppslutningen om fagtreffet viste at interessen for å sette seg inn i mulighetene med gravefrie metoder blir stadig større. Miljøaspektet blir stadig viktigere også i infrastrukturprosjekter og her har NoDig-metoder utvilsomt et fortrinn sammenlignet med konvensjonell graving, mener daglig leder i Steg Entreprenør, Nils Skretteberg. Selskapet opplever en stadig økt interesse for å ta i bruk både styrt boring og pilotrørsboring. Framføring av ledningsnett under jernbanelinjer og store veier er eksempler på prosjekter som kommer i økende grad.  Krevende prosjekter krever også kompetansefornyelse hos entreprenører og rådgivere, og her er det viktig at SSTT fortsatt bidrar, understreker Skretteberg.

Mange involverte i prosjektet med blant annet tunellering under E-6 i Trondheim gjennom ustabile masser. Fra venstre: Stian Berre, Multiconsult, Håvard Narjord, Multiconsult, Mia Bek, Multiconsult, Nils Skretteberg, Steg Entreprenør, Roger Trøsviken, Steg Entreprenør, Karl Falch, Vianova, Gaute Øksne, Steg Entreprenør, Eli Holen, Trondheim kommune, Søren Kjær, Østergaard, Martin Vede, Østergaard, Poul Erik Christensen, Østergaard, Jim Valentin, Østergaard, Ellen Margrethe Jahren Randa, Asplan Viak og SSTT og Andreas Ellingsson, Trondheim kommune.

Mange involverte i prosjektet med blant annet tunellering under E-6 i Trondheim gjennom ustabile masser. Fra venstre: Stian Berre, Multiconsult, Håvard Narjord, Multiconsult, Mia Bek, Multiconsult, Nils Skretteberg, Steg Entreprenør, Roger Trøsviken, Steg Entreprenør, Karl Falch, Vianova, Gaute Øksne, Steg Entreprenør, Eli Holen, Trondheim kommune, Søren Kjær, Østergaard, Martin Vede, Østergaard, Poul Erik Christensen, Østergaard, Jim Valentin, Østergaard, Ellen Margrethe Jahren Randa, Asplan Viak og SSTT og Andreas Ellingsson, Trondheim kommune.

Av Odd Borgestrand