RÖK: Världens bästa stad när det regnar

Publicerad: 28 mars, 2019

Vatten har formen av is, flytande och ånga, men även i fallande former av regn, snö och hagel. Foto Wikimedia Commons

Vatten har formen av is, flytande och ånga, men även i fallande former av regn, snö och hagel. Foto Wikimedia Commons

Göteborg firar 400-årsjubileum om två år, 2021, och nu pågår arbetet och planeringen för att göra staden berömd som ”världens bästa stad när det regnar”. Det var ett av inslagen på Rörnät och Klimatkonferensens andra dag då vatten i nästan alla dess former stod som teman. Ibland i dess oönskade former.

Första dagens tema på RÖK hade fokus på ”Förnyelse och underhåll”. Andra dagens två teman var ”Skyfallshantering/Dagvatten/Tillskottsvatten” samt ”Dricksvattenförsörjning – kvantitetoch kvalitet”.

Först ut var Svenskt vattens projektledare Hans Bäckman och Magnus Bäckström, med information om aktuella frågor. Här var förstås de fyra publikationerna i centrum, P114 och P115 dricksvattendistribution som går ut på remissturné i sommar, samt P113 och P116 underhåll och förnyelse som läggs ut i april på svenskt vattens hemsida. Sommarens remissturné går ut på sex olika platser, ännu inte bestämda.

Förutom dessa publikationer arbetas det med en revidering av P93 och P103 samt delar av P91. Och dessutom pågår arbete med P78 och P79 om täthetsprovning.

Bäst när det regnar
Hur Göteborg ska bli världens bästa stad när det regnar berättade Glen Nivert, men framför allt Jens Thoms Ivarsson från Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Jens är designer som har jobbat flera år på ishotellelt i Jukkasjärvi bland annat och som nu ingår i det team som ska lyfta Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg och definitivt handlar det inte om skyfall varje gång, men i och med klimatförändringarna så kommer skyfallen att öka i antal. Nu tänker dock Göteborg vända problemet till något positivt genom att göra staden till världens bästa när det regnar lagom jubileet. Det blir en kombination med att hylla vattnet med åtgärder som löser problemen med översvämningar.

Lars Westholm och Patrik Jansson från länsstyrelsen Västra Götaland informerade om de nya rekommendationer som man tagit fram tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm när det gäller hanteringen av översvämningar som en följd av skyfall och vilka stöd som behövs i fysisk planering. Kommunen är ansvarig för detta som regleras i PBL och stöd kan även fås genom publikationer från MSB och Boverket.

Ett samarbete har startats mellan Svenskt vatten och SMHI som kommer att presenteras på Vattenstämman i maj.

Konkreta exempel
Annelie Svensson och Magnus Lidberg från Kungälvs kommun gav konkreta exempel på hur man lyckats minska höga flöden av tillskottsvatten genom olika åtgärder. Framför allt har man skapat dialoger med privata fastighetsägare och koncentrerat sina åtgärder genom att välja ut ett område åt gången. Genom att kommunen gör sina åtgärder först framstår man som ett gott exempel och kan därför få med sig fastighetsägarna. Resultatet har blivit att man gått från 100 liter ned till 25 liter per sekund och inte haft problem med breddningar och översvämningar.

Kristina Hall och Nina Steiner från VA SYD berättade sedan hur man lyckats öka klimatanpassningsåtgärderna med 1.670 procent i Malmö. Grunden i arbetet har varit att skapa plats för vattnet och ta hand om det hållbart genom ett positivt förhållningssätt och genom att ge inspiration till invånarna. Enkelheten är viktig i kommunikationen. Genom att informera om hur man enkelt kan kapa ett stuprör och ta hand om regnvattnet till sin trädgård lyckades man öka antalet ansökningar med 1.670 procent. För varje stuprör som kopplas bort från dagvattennätet får nämligen fastighetsägaren 2.500 kr. Hur man arbetar kan man läsa via Plats för vattnet.

Annika Wenzel och Anders Nielsen, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad samt Åke Lindgren och Peter Thelander, Folksam berättade om projektet att dela information mellan försäkringsbolag och VA-huvudman när det gäller översvämningsdrabbade. Erfarenheterna är mycket goda efter utredningstiderna har förkortats och har även lett till att åtgärder kan förebygga framtida källaröversvämningar. Samarbetet kommer därför att spridas och utökas.

Eftermiddagens tema sista konferensdagen var ”Dricksvattenförsörjning” där Jörgen Johansson, Sydvatten, berättade om historien bakom Bolmentunneln som förser Skåne med vatten. Krister Törneke, Tyréns, informerade om P114 om ”Distribution av dricksvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät.

Vad är rimliga nivåer på vattenförluster i dricksvattennät? Det var temat för Linnea Axell, RISE och Gilbert Svensson, Vattenforum, föredrag och hur man kan reducera mängden odebiterat dricksvatten ned till åtta procent berättade Anna Lövsén, Tekniska verken, Linköping.

SSTT kommer under nästa vecka att publicera artiklar från olika föredrag.

Jan Bjerkesjö