Utan samverkan är kommunernas vattentjänster inte långsiktigt hållbara

Publicerad: 28 februari, 2019

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Foto Svenskt Vatten.

Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Foto Svenskt Vatten.

Svenskt Vattens hållbarhetsindex (HBI), i kombination med tidigare gjorda Investeringsrapport och kompetensanalyser talar sitt tydliga språk. För att klara uppdraget både på kort och lång sikt behöver VA-organisationerna bli större och starkare. Ett kundunderlag runt 50.000 personer är en bra måttstock.

- HBI är viktigt för att kunna driva effektiviseringsarbetet framåt, lära av varandra och tydliggöra sina egna och branschens gemensamma utmaningar. VA-organisationerna måste bli bättre på jämförelse och styrning. Det är därför angeläget att alla VA-organisationer i Sverige deltar i HBI, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Undersökningen genomfördes för femte året i rad och 161 kommuner deltog. Precis som tidigare år visar resultatet att Sveriges kommuner klarar att sköta den dagliga driften, men att man många gånger saknar kapacitet till långsiktig planering och genomförande av nödvändiga investeringar. Utmaningarna är särskilt stora i små kommuner som bedriver VA i egen organisation. VA-verksamheter i små kommuner är även betydligt känsligare för förändringar som personalomsättning.

Samtidigt står svensk VA inför ökande utmaningar, inte minst vad gäller investeringsbehov. För de flesta kommuner kommer någon form av samverkan krävas inte bara för att utveckla och förbättra verksamheten utan även för att på sikt upprätthålla vatten- och avloppstjänsterna på samma nivå som idag.

HBI resultaten visar återigen att vårt gemensamma VA står inför stora utmaningar.

Läs rapporten

Svenskt Vatten