Lillestrøm utreder trykkavløp i byen

Publicerad: 13 februari, 2019

Ved å etablere et trykkavløpssystem kan nye Lillestrøm kommunen spare 40 prosent, inkludert overvannshåndtering, sammenlignet med dagens metode for separering av offentlig ledningsnett. I dag koster det 20.000 kroner for hver eneste meter med separering, og dette er en så stor sum at byens ingeniører nå innser at de må tenke nytt.
 

Bildet: Seksjonsleder Odd Ivar Opheimsbakken i Skedsmo kommune er sammen med sine kolleger i gang med å planlegge framtidens ledningsnett i nye Lillestrøm kommune. 

Det var under Rørdagene 2019, i regi av Pipelife Norge, seksjonsleder Odd Ivar Opheimsbakken i kommunalteknisk avdeling i Skedsmo kommune, presenterte visjoner for morgendagens vann- og avløpsanlegg i Lillestrøm.  Noen av disse planene er allerede lagt inn i kommunens hovedplaner for vann og avløp.

Hva er trykkavløp?
«Paddeflate» Lillestrøm kan egne seg godt for etablering av trykkavløp. Dette er et avløpssystem som benytter seg av små pumper hos hver abonnent, eller mindre pumpestasjoner for flere abonnenter. Avløpsvannet pumpes inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til en felles pumpestasjon, et renseanlegg eller et selvfallssystem. Små ledningsdimensjoner forutsetter normalt at avløpsvannet kvernes før pumping.

For Lillestrøm er det en fordele med redusert grøftedybde på grunn av de vanskelige grunnforholdene i byen. Andre fordeler er lave energikostnader til pumping og reduserte ledningsdimensjoner.
Opheimsbakken innså at det vil bli utfordrende å informere byens befolkning om denne omleggingen, og at de også skal ta sin del av kostnadene med et delvis nytt system som de ikke ser behovet av.  I tillegg til nye løsninger, mener Opheimsbakken det er viktig og riktig å benytte dagens nett i tillegg til etablering av ulike fordrøyningsløninger, slik Oslo kommune har gjort.

– Det er utarbeidet en kalkyle for kostnadene for VA-tekniske løsninger i et nytt utviklingsområde i Lillestrøm sentrum. Innen vannforsyningen er det tenkt utblokking av eksisterende ledningsnett og etablering av nye kummer. Dette har en kostnadsramme på 47 millioner kroner. Spillvannsløsningen vil kreve en investering på 67 millioner kroner. Det vil gi et nytt trykkavløpssystem, nye pumpestasjoner, utbedring av kummer og nye ledningsstrekk med styrt boring, sier han.

– Nye overvannsløsninger vil koste aller mest. Foreløpig prognose lyder på 146 millioner kroner. Dette beløpet skal benyttes til strømperenovering av eksisterende AF-ledninger, renovering av kummer, rennesystemer, sluk, sandfang, drensledninger og utjevningsbassenger.
Dermed blir totalsummen på drøyt 260 millioner kroner, pluss merverdi, anslår Opheimsbakken.

Flere løsninger for overvann
– De fleste innbyggerne er godt fornøyd med dagens situasjon, med unntak av de dagene enorme nedbørsmengder trenger inn i kjellere. Derfor er overvannshåndtering er en viktig del av de nye tankene. I Lillestrøm er det nødvendig med et utjevningsvolum på 20 kubikk pr dekar, basert på rørkapasitet, og med et gjentakelsesintervall for nedbør på 25 år. Åpne flomveier må også dimensjoneres for 200 års flommer, understreket Opheimsmoen.

For å håndtere store nedbørsmengder vil Opheimsbakken gjerne også etablere takvannsløsninger når nye boligprosjekter og næringsbygg etableres. Vannbassenger i 10 cm dybde kan bety en stor forskjell når regnet strømmer ned. I noen boliger kan disse bassengene også bli flotte vannspeil dersom man ønsker å utnytte arealet med innbydende takterrasser og blågrønne løsninger.

Utbygging av nye områder og fortetting av eksisterende områder vil ved fortsatt bruk av tradisjonelle overvannsløsninger gi økt overflateavrenning og økt hastighet på vannet frem til utslippspunktet. Dette vil mange steder kunne føre til overbelastning av overvannssystemer og vassdrag som kan forårsake oversvømmelser, flom, erosjon og lignende. I tillegg øker fare for setningsskader, vegetasjonsuttørking og økt utslipp av forurensing i vassdrag. Som et ledd i arbeidet med en mer bærekraftig overvannsdisponering har kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen utarbeidet egne retningslinjer for overvannshåndtering.

Seksjonsleder Odd Ivar Opheimsbakken understreker at det blir en både lang og spennende vei å gå for å fornye og etablere et nytt ledningsnett for framtidens løsninger i en ny kommune. Skedsmo kommune blir fra neste år en del av nye Lillestrøm kommune sammen med Fet og Sørum. Nye Lillestrøm blir dermed en by på 87.500 innbyggere.