Drammen vil grave minst mulig

Publicerad: 5 oktober, 2018

Drammen kommune er godt i gang med prosjekt «Strømpepakke 2018», som består av 15 ulike delstrekk, med utfordrende fornying av avløpsledninger ved strømperenovering. Her skal det tas hånd om overvann og spillvann, både selvfallsledninger og pumpeledninger.

Bildet: Byggeleder i Drammen kommune, Svein Erik Kjeksrud, fulgte nøye med da Olimb Rørfornying fornyet et ledningsstrekk i svært ulendt terreng i Fosseveien i Drammen.

Felles for mange av strekkene er utfordringer som vanskelig tilkomst, beliggenhet gjennom private hager eller i trafikkert areal, og generelt dårlig tilstand på ledningene.

-Vi har en målsetting om å begrense omfanget av graving og derfor har vi på disse strekkene valgt rørfornying med strømpe, forteller byggeleder Svein Erik Kjeksrud. En rekke private beboere ville blitt berørt i uforholdsmessig stor grad, og når NoDig-metoder både er miljøvennlig og konkurransedyktig på pris, er det ingen tvil om at vi velger gravefritt, sier Kjeksrud videre.

Virksomhetsleder for VA i Drammen kommune, Live Johannessen, sier at som ledningseiere ønsker vi å prioritere «No-Dig» løsninger der det er mulig, samtidig som det skal være sammenfallende med langtidsplanene våre for VA-transportnett og andre utbygginger. Det er for eksempel ingen grunn til å strømpe en ledning vi om kort tid vet vi må grave opp på grunn av separering eller andre nødvendige gravearbeider, sier hun.

Starter med rørinspeksjon

I planleggingen av et prosjekt er rørinspeksjon et viktig hjelpemiddel for å stille rørets diagnose og vurdere videre tiltak i ledningen. Rørinspeksjoner er imidlertid ferskvare og når ledningene er skadet og i dårlig stand, kan rørtilstanden raskt forverres på kort tid. Dette har nok vært tilfelle i dette aktuelle prosjektet, mener anleggsleder Terje Wold hos Olimb Rørfornying AS.

Han forteller at det har vært krevende å gjennomføre forkontroll med spyling og rørinspeksjon av ledningene, da disse var i dårlig forfatning. Dette har medført at det vil bli noe større graveomfang enn det som opprinnelig var planlagt. Likevel vil graveomfanget være vesentlig redusert sett i forhold til om hele strekket skulle graves opp.

Minst mulig graving

Byggeleder Svein Erik Kjeksrud forteller at Drammen kommune ønsker å strekke seg langt for å redusere graveomfanget og ønsker å installere strømpe også på utfordrende strekk. Kjeksrud forteller om et tidligere prosjekt med en kollapset ledning som lå under et bolighus. Her valgte Drammen kommune og strømpeinstallatøren NCC aktivt å fjerne steiner og løsmasser ut fra røret, for deretter å installere korte strømper fortløpende for å sikre røret og utstyret underveis. Røret ble fornyet med strømpe uten at husets tilbygg ble berørt. Kjeksrud sier at det er ganske utrolig hvilken tilstand et rør kan være i, men at resultatet til slutt kan bli veldig bra.

Effektiv prosess

Installasjonen tar også svært kort tid sett opp mot konvensjonell utførelse med graving. I prosjektet i Fosseveien vil beboerne i løpet av en kort uke ha fått fornyet ledningene beliggende gjennom private hager, uten et eneste gravehull. Tidsmessig går det med en dag eller to til forundersøkelser, hvor aktuell ledning spyles og rørinspiseres. Deretter rigges strømpeinstallasjonsbilen til og teamet bruker om lag èn dag på å føre strømpa inn i røret, herde med damp og dermed etablere et nytt rør med minimal graving. På slutten av dagen freses tilkoblede stikkledninger opp.

Vi fikk være med under installasjon av strømpe i DN300 betong overvannsledning beliggende i bratt terreng. Installasjonen skjedde fra kum beliggende et godt stykke unna vei og der installasjonsbilen var plassert. Strekket ble avsluttet med blindende nedstrøms, i materialovergang fra betong til PVC. Det vil si at strømpen ble avsluttet inne i røret og ikke avsluttet i en kum. Installasjonen fortsatte med strømperenovering av en nærliggende DN225 spillvannsledning.

 

Langt strekk fra installasjonsbil til kum, men nå er ny ledning på plass.

Langt strekk fra installasjonsbil til kum, men nå er ny ledning på plass.

Av Martina B. Svedahl (tekst og foto)