Tettilsluttet rør: Vi ønsker å bruke NoDig metode for rehabilitering av en gammel støpejernsledning (630m). Vi vil bruke tettilsluttet rør med dimensjon 150mm. Hva er maks lengde på ledning som kan innføres uten at det må installeres mellom nedstigningsku

Normalt begrenses installasjonslengde av en kombinasjon av flere faktorer, som bend og avvinklinger på eksisterende ledning, dimensjonsoverganger m.m. F.eks. kan som oftest ett bend på inntil 22 grader passeres under inntrekking, men ikke flere bend etter hverandre. Alle påkoblinger må graves opp. Under ideelle forhold kan man trekke relativt lange strekk. Normalt begrenses imidlertid installasjonslengden også av hvor mye ledning som går på trommelen det skal trekkes fra. For DN150 får man på 600-700 m ledning på en trommel, mens man for f.eks. DN300 får på mellom 300 og 350 m. Teoretisk kan man nok trekke enda lenger, men kortere strekk kan være mer kostnadseffektivt. Det må også settes krav til hvilket trykk det nye røret skal tåle. Standard for tettilsluttet rør er SDR17, men i enkelte dimensjoner kan trolig også SDR13,6 leveres.

Konkurransen kan imidlertid med fordel lyses ut som en entreprise der entreprenørene kan tilby alternative No-Dig løsninger. Byggherren må i så fall informere om relevante tekniske krav til kvalitet på ferdig produkt, og informere om tildelingskriterier. Det må fremlegges ledningskart og informasjon om materialtype, innvendig diameter, bend/avviklinger, evt. tidligere reparasjoner, eksisterende kummer og adkomstforhold, påkoblinger etc. Det kan finnes flere aktuelle No-Dig-metoder som kan egne seg, og hver metode har sine fordeler og begrensninger med hensyn til bl.a. installasjonslengde, bend/avvinklinger, påkoblinger og styrke. Ved en slik utlysning kan byggherren vurderer kostnad vs. kvalitet for flere metoder og produkter. Entreprenørene må i sine tilbud beskrive kvalitet og hvordan de har tenkt å løse oppgaven.

Se for øvrig Norsk Vann rapport 221 om smart ledningsfornyelse og VA/Miljø-blad nr. 90.

Mvh den norske arbeidsgruppen i SSTT