Utblokking og strømperenovering i godt samarbeid

Publicerad: 3 maj, 2024

Fra Aktiv Vegdrift Marianne Kjenås, som er firmaets HMSK leder her sammen med Laila Engebråten, som var prosjekt/HMSK assistent hos Kjeldaas på prosjektet.

Fra Aktiv Vegdrift Marianne Kjenås, som er firmaets HMSK leder her sammen med Laila Engebråten, som var prosjekt/HMSK assistent hos Kjeldaas på prosjektet.

Holmestrand kommune berømmer entreprenørenes innsats og vil gjenta samarbeidsformen. NoDig-biten gikk over all forventning, til tross for at vann- og spillvannsledningene stedvis lå nesten helt i hverandre, og ingen på forhånd kunne garantere for resultatet.

Holmestrand har over tid hatt problemer med gjentatte lekkasjer på en asbest- vannledning, som i tillegg var underdimensjonert for fremtidig brannvanndekning og trykk i soner. Ledningen, som ligger i en busstrasse og over et jorde, er en ren transportledning for vann. Etter 14 ledningsbrudd i rask rekkefølge vedtok kommunen å gjennomføre full sanering og etablere nye vann- og spillvannsledning.

Nå er prosjektet utført, av entreprenørene Aktiv Veidrift AS og Kjeldaas AS. Aktiv Veidrift fungerte som hovedbedrift i prosjektet, hvor de benyttet en prosjektmodell der entreprenørene var prosjekterende og utførende innenfor rammeavtalen «mindre akutte oppdrag». 

Utblokking og strømpekjøring

Holmestrand kommune skal være fremoverlent og innovativ, vektlegge bærekraftige løsninger og sette miljøkrav til alle ledd i prosjektgjennomføring. Kommunen består av tre kommuner, som ble sammenslått i 2020. En av kommunene har lange tradisjoner for bruk av NoDig når det er mest hensiktsmessig.

Fordi Holmestrand har rammeavtale med Aktiv Veidrift AS og Kjeldaas AS, ble disse aktørene valgt til å samarbeide med kommunen for å komme frem til en valgt løsning. Arbeidet startet med et oppstartsmøte hvor kommunen stadfestet viktigheten av å kartlegge eksisterende anlegget og å etablere provann. Prosjektet ble delt i to, med klare grensesnitt og beskrivelser av hvem som skulle utføre hva. Mest mulig grøftefrie løsninger var en selvfølge, også fordi store deler av arbeidet ble gjort i en busstrasse og over LNF-område.

Aktiv Veidrift har hatt hovedansvar for utblokkingen av vannledningene, som ble utført av NoDig Vestfold som UE for Aktiv Veidrift. Kjeldaas har hatt ansvar for å strømpekjøre spillvannsledningene. 

Full fornying 

Totalt har de fornyet en VA-trasse på 1400 meter. Av dette er NoDig-metoder benyttet på 2264 meter med ledning.  300 meter er gjennomført med tradisjonell graving. Det er også benyttet tradisjonell graving for hver av de 7 kumgruppene, samt på noen enkelt strekk. Alle felleskummene fra 1970-tallet er byttet ut, og alle eksisterende kummer over dyrket mark er fjernet.

– Var det aktuelt å renovere noen av kummene? 

– Nei, dette var felleskummer i svært dårlig stand, så disse er vi glade for å ha fått vekk, sier prosjektleder fra Holmestrand kommune, Ronny Jacobsen. 

Høgt tempo 

Oppstartsmøtet var i september 2023. Etter 14 dager var maskinene på plass. Så gikk prosjekteringsfasen parallelt med prosjekteringen, i to måneder. Syv måneder etter oppstartsmøtet er prosjektet i sluttfasen. De siste detaljene kommer på plass i disse dager. Etter det gjenstår bare opprydning og noe reasfaltering.

– Hvorfor slikt tempo? 

– Vi liker jo utfordringer og det er alltid spennende å se hva vi klarer. Dessuten må en jo alltid strekke seg, svarer kommunens prosjektleder med en liten latter.  

I tillegg til dette med utfordringer og å strekke seg, hadde kommunen et definert ønske om å ferdigstille prosjektet før våronna.  

Samarbeid og ros

Undervegs har entreprenørene jobbet «oppå» hverandre i de samme gropene, uten noen form for problem. De har lånt utstyr og mannskap av hverandre, og samarbeidet knyttet til asbestarbeidene, avfallshåndtering, rørleveranser og provann. Som byggherre er Holmestrand kommune fornøyd både med prosessen og resultatet

– Vi er imponert over innsatsen til entreprenørene og kommer nok til å jobbe på denne måten igjen. Det er nok en fordel at entreprenørene holder til nær hverandre rent geografisk, og kjenner hverandre godt. Det øker vel sannsynligheten for at samarbeidet blir en suksess, mener kommunens mann.

Og entreprenørene? Fra Kjeldaas as beskriver Leif-André Hvitsten prosessen som konstruktivt og målrettet, med gode fellesmøter. Også Aktiv Vegdrift er godt fornøyd med prosessen, og et fint samarbeid med en byggherre hvor det har vært kort beslutningsvei. 

Prosjekt som kunnskapsarena

 Og hva tenker dere nå når prosjektet er nesten i mål? 

– Dette har vært moro, og vi er glade for at alt har gått så bra som det har gjort, forklarer Jørgen Nyfløt fra Aktiv Vegdrift.

Holmestrand kommune benyttet anledningen til å involvere en trainee, som kommunen har engasjert via Norsk Vanns traineeVann-ordning, Vilde Bårdsen Hustoft. Hun har fått god erfaring og opplæring gjennom dette konkrete prosjektet, hvor hun har samarbeidet med Ronny Jacobsen. 

Også traineen har satt stor pris på samarbeidet og prosjektet som helhet. Hun har ikke vært involvert i NoDig før. Nå fikk hun brynt seg som både prosjektleder og leder av byggemøtene! Innimellom byggemøtene har deltakerne kommunisert via telefon, Teamshotell og e-post. De har også gjennomført felles befaringer på byggeplassen. 

Trangt i grøfta

NoDig-metodene de benyttet er velkjente for alle, men ingen av dem hadde forsøkt denne samarbeidsmåten før. 

Hovedutfordringen var at ledningene fra ca. 1970-tallet var lagt nifst nær hverandre. I kartleggingsfasen ble alle strekkene kamerakjørt, og entreprenørene uførte prøvegravinger på flere punkt. 

For å unngå skader på den strømperenoverte spillvannsledningen når den gamle vannledningen ble utblokket, økte de styrken på glassfiberstrømpen ved å øke tykkelsen 1 millimeter, sammenlignet med det som vanligvis brukes. Men fabrikken som produserer strømpen kunne ikke gi noen garantier om den ville tåle trykket fra utblokkingen og dimensjonsøkningen på vannledningen. Årsaken var at eksisterende vann- og spillvannsledninger på det trangeste bare lå et par centimeter fra hverandre i fjellgrøft, og det er veldig begrenset erfaringer fra akkurat dette.

Nå er vannledningen blokkert ut fra 150 mm til en PE-ledning på 280 mm, og alt gikk bra. For å kartlegge at det ikke oppsto skader, kjørte entreprenørene kamera i den strømperenoverte spillvannsledningen mens vannledningen ble utblokket.  

Utfordringer og løsninger

Fordi de måtte grave dype groper, oppsto noen potensielt faglige utfordringer knyttet til sikring og HMS. Disse ble løst i prosjektet. I et tilfelle bidro HMS-støttefunksjonen til Aktiv Vegdrift til å løse en konkret utfordring på «området» til Kjeldaas.

Provisorisk vann ble levert med Primus Line Overland fra Kjeldaas, som aktørene omtaler som en kjempeløsning. Dette er en slange i DN150 som rulles inn i en containertrommel, og som kan brukes til både provisorisk vann og midlertidig trykkavløp over lengre avstander.

Når de arbeidet i kjørebanen, etablerte de omkjøringsveger rundt kum-gruppene. De måtte benytte noe lysregulering, men busstraseen har vært åpen for trafikk hele tiden. 

Miljøhensyn

En egen miljøoppfølgingsplan ble laget for prosjektet for å sikre at miljøkrav fastsatt i lover, forskrifter og sentrale retningslinjer ble ivaretatt i prosjekteringsfasen og anleggsperioden.

Med en vannledning av asbest ble det fra oppstart gjennomført koordinerende møter mellom Aktiv veidrift og Kjeldaas for å sikre en god og lik håndtering av materialet. Alt arbeid som er gjennomført i tilknytning til asbest er gjort i henhold til gjeldende lovverk. Det er sendt inn en asbestprøve som viste asbestnivået i rørene. Det ble også gjennomført en risikovurdering og flere tiltak for arbeid med asbest. Entreprenørene har hatt hver sin container for dette, men samkjørt dette med et inngjerdet område for plassering av containere. Det har alltid vært adk-rørleggere som har kurssertifisering for arbeid med asbest.

Minimal avstand: På forhånd hadde ingen fasitsvar for hvordan det strømperenoverte røret ville reagere når vannledningen, som lå klin inntil denne, ble utblokket. Takket være ekstra tykkelse på glassfiberstrømpen, og god innsats fra aktørene, gikk også dette bra.

Minimal avstand: På forhånd hadde ingen fasitsvar for hvordan det strømperenoverte røret ville reagere når vannledningen, som lå klin inntil denne, ble utblokket. Takket være ekstra tykkelse på glassfiberstrømpen, og god innsats fra aktørene, gikk også dette bra.

Tekst: Inger Anita Merkesdal