Nytt SSTT Webinar om resurseffektiv hantering av ledningsnät

Publicerad: 25 mars, 2024

Den 25 april kommer SSTT i ett öppet webinar att informera om schaktfria tekniker och det man vinner både ekonomiskt och miljömässigt med dem. Då det enligt Svenskt Vatten kommer krävas reinvesteringar på 540 miljarder kronor fram till år 2040 för att säkra ledningarnas kvalitet och man med schaktfria metoder kan renovera dubbelt så mycket ledningar hoppas vi på ett stort intresse.

Webinariet vänder sig till kommuner och VA-bolag som är de som har ansvaret för den viktiga uppgiften att underhålla och nyanlägga Sveriges alla ledningsnät. Det är en stor utmaning, inte minst med tanke på den underhållsskuld som behöver hanteras. Genom webinariet vill SSTT bidra med den kunskap och erfarenhet som samlats inom organisationen för att sänka kostnaderna för medborgarna

Schaktfria metoder är en beteckning för markarbeten som genomförs utan eller med begränsad användning av schaktning. Schaktfria metoder används för byggande och renoveringar av ledningsnät för VA, fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas eller bredband.

Metoder för både nyanläggning och renovering

Att gräva, schakta, upp stora hål i marken tar längre tid och orsakar stora utsläpp av koldioxid. Dessutom orsakar det stora störningar på allt från infrastruktur och samhällsservice till natur och handel. Sammantaget gör det att man kan spara mycket på både ekonomin och miljön genom att använda schaktfria metoder.

Under webinariet kommer olika schaktfria metoder att beskrivas, både de som passar vid nyanläggning av ledningar och de som med fördel kan användas vid underhåll och renoveringar. Ett väl genomfört förarbete är grunden till ett lyckat resultat med schaktfria metoder. När metodval är aktuellt är det viktigt att man har en projektledare/projektör som behärskar både traditionell schakt och schaktfritt för att skapa ett bra metodval.

Studier visar på höga samhällskostnader

VA SYD har i studier visat på att de totala samhällskostnaderna vida överstiger projektkostnaderna vid VA-projekt, bland annat beroende på hur länge en vägsträcka behöver vara avstängd. Med schaktfria metoder kan den tiden minskas betydligt jämfört med om schaktning används. I samband med sina studier hade VA SYD kontakt med kollegor i andra kommuner som visade att det stora flertalet inte förstått hur stora samhällskostnaderna faktiskt är. Många schaktar dessutom fortfarande ofta, med schaktfritt kan man minska både projekt- och samhällskostnaderna drastiskt.

Vid vissa typer av projekt är schaktfria metoder dessutom den enda möjligheten, exempelvis ställer Trafikverket krav på schaktfri metod när ledningar ska korsa större vägar och järnvägar. Syftet med webinariet den 25 april är att ge intresserade på kommuner och VA-bolag möjligheten att få en bättre överblick av vilka schaktfria metoder som finns tillgängliga samt hur de används på bästa sätt.

Bygger på beprövad teknik

Under de över trettio år som SSTT samlat erfarenheter och kunskaper inom olika schaktfria metoder har mycket arbete lagts på att bygga upp gedigna kvalitetssystem. Syftet är att säkra en hög kvalitetsnivå på de arbeten som utförs. Inom SSTT finns arbetsgrupper som jobbar med auktorisationssystem för utförarna och sedan ett antal år finns auktorisation för rörinspektörer som jobbar med filmning och dokumentering av ledningsnäten. Gruppen för läcksökning jobbar även mycket med utveckling av AI-verktyg för att snabbt kunna identifiera och förebygga läckor, allt för att säkerställa att den senaste tekniken är kvalitetssäkrad och finns tillgänglig för beställare och utförare.

Ett brett program

Webinariet består av ett antal programpunkter där specialister inom olika områden på ett illustrativt sätt beskriver olika metoder och metodval samt delar med sig av sina erfarenheter av schaktfria projekt där både fördelar och eventuella utmaningar tas upp. Inledningsvis presenteras även tjänsterna rörinspektion och spolning av ledningar samt deras användningsområden. Ämnet läckagekontroll kommer också att lyftas.

Under programmet kommer det även att finnas gott om utrymme för frågor och diskussioner för att tydliggöra olika moment som presenteras.

 

Anmäl dig till webinariet här:  https://invitepeople.com/events/fdf35d3412

Mer information om SSTT finns här: www.sstt.se

För frågor mejla gärna: kontakt@sstt.se

 

 

 

 

Ylva Sjönell