Ny rapport om täthetskontroller av VA-rör

Publicerad: 20 februari, 2024

En ny SVU-rapport från Svenskt Vatten släpptes i förra veckan på temat ”Göra rätt-hålla tätt” med fokus på täthetskontroller av tryckrörssystem inom VA. Syftet med rapporten är att ge underlag till en uppgradering av publikationerna P78 och P79.

De publikationerna togs fram på 1990-talet och mycket har hänt sedan dess. Det är främst P78, som avser plastledningar i Polyeten (PE), som behöver revideras.

-        Ett skäl är att det hänt en hel del med plastmaterialen sedan 1990-talet och man använder idag även större dimensioner. Det har också utvecklats nya metoder som behöver verifieras i fält. Erfarenheter visar exempelvis att en ledning kan få godkänt trots befintligt läckage men även att en ledning kan bli underkänd trots att den är tät. Därför behövs en uppdatering till dagens kunskapsläge och praxis, förklarar Daniel Ejdeholm som varit projektledare för SVU-projektet.

Projektgruppen har bestått av Daniel Ejdeholm (GPA), Magnus Bäckström (Bodens kommun), Fredrik Johansson, Stenungssunds kommun/Kretslopp och Vatten Göteborgs stad, Robin Norgren, 3VA, samt Rickard Cedervall och Dinko Lukes, Stockholm Vatten och Avfall.

Den nya rapporten finns hittills bara tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar, senare i vår kommer den bli tillgänglig för alla.

Bygger vidare på P78 och P79

Under studien har de testat flera olika typer av täthetskontroller, förutom P78 och P79 även sådana som är mer förenklade och mer komplicerade.

-        Våra slutsatser blev att resultaten var relativt likartade. Därför är vår rekommendation att täthetskontroll enligt P78 och P79 är etablerade metoder som är värda att behålla och utveckla.

En av de viktigaste slutsatserna i den nya rapporten är att även om täthetskontroller är viktiga för att verifiera kvaliteten på ett tryckrörsystem så räcker de inte.

-        Att hålla en hög kvalitet och sträva efter en lång livslängd är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det minskar exempelvis resursåtgången för att åtgärda akuta störningar och skyddar resursen vatten från att förloras via läckage. Vi ser därför att ett helt nytt utvecklat tänk kring kompetenskrav och koll på hela rörsystemet med alla komponenter behövs. Täthetskontroll måste ta hänsyn till, och kontrollanten måste känna till, rörsystemet och alla dess anordningar.

En kompletterande kvalitetsfilosofi

I rapporten finns en sammanfattning av det nya tänket, en kontrollfilosofi, som föreslås när VA-ledningsnät ska byggas, besiktigas och tas i drift. Den baseras på fem olika typer av kontroller som alla måste genomföras för att säkerställa kvaliteten, där täthetskontroller bara är en.

De fem kontrollerna är:

  • Täthetskontroll av både huvudledning och anslutningar
  • Kontrollprogram och uppföljning under byggfasen
  • Besiktning och inspektioner under byggfas
  • Utbildning och kompetens
  • Materialstandard och mottagningskontroll

Daniel Ejdeholm pekar också på att när det kommer till arbetsmiljön vid täthetskontroll då höga tryck används är det viktigt att alla delar i systemet klarar av det tilltänkta provningstrycket.

-        Ändhuvar i ett rörsystem måste vara av minst samma tryckklass som ledningen samt liksom för plastledningen uppfylla krav enligt SS-EN 12842.

Vill återgå till ursprungsforskningen

Under studien har de också upptäckt att den forskning som låg till grund för framtagandet av P78 och P79 inte har följts fullt ut i de publikationerna.

-        Exempelvis så visade forskningsresultaten att provningstiden för plaströr bör vara 7 timmar men i P78 anges 5 timmar.

En annan slutsats gäller provningstrycket som i dagens version av P78 anges till 1,3XPN.

-        Studien visar att provningstrycket inte bör vara högre än rörets tryckklass, ett av skälen är att ett högre provningstryck riskerar att minska rörets livslängd.

Dessutom har begreppet kontrollvattenmängd, acceptabelt läckage, införts i P78 i efterhand, det fanns inte med från början.

-        Vår slutsats är att kontrollvattenmängd bör ses som ett acceptabelt mätfel vid förlängd provning (7 timmar).

Vill förenkla och förbättra

Som en del av arbetet med studien har ett par workshoppar hållits där man samlat erfarenheter och synpunkter från de som jobbar ute i fält med täthetskontroller.

-        Det har då framkommit att publikationerna P78 och P79 är ganska komplext skrivna vilket har lett till feltolkningar som inneburit att kontrollerna sällan utförs på likartat sätt. Därför behöver publikationerna både förenklas och förbättras så att alla kan använda dem på rätt sätt, lika över hela landet.

Daniel Ejdeholm avslutar med att konstatera att många tror att täthetskontroller är svårare att utföra än de faktiskt är, man har dessutom ofta en för stor tilltro till resultaten.

-        Med de förenklingar och förbättringar som föreslås för P78 och P79 hoppas vi att det ska bli enklare att genomföra täthetskontroller och att beställarna kan bli bättre på att säkerställa en hög kvalitet på tryckrörsystem inom VA. I den kvalitetsfilosofin som föreslås i rapporten finns exempelvis rekommendationen att en byggledare ska finnas på plats oftare för att följa arbetet och se till att kontroller genomförs på rätt sätt vid rätt tid.

 

Ylva Sjönell