Forskningsstyrelse förstärks från SSTT

Publicerad: 12 februari, 2024

Erik Karlsson, som sedan ett par år är styrelsemedlem i SSTT, är ny medlem i Mistra Inframaints styrelse. Det är ett forskningsprogram där forskare och kommuner tillsammans tar fram verktyg för beslutsstöd, bättre processer och smartare kommunal organisation för en mer hållbar infrastruktur. 

Idag jobbar Erik Karlsson som strateg på Svenskt Vatten. Han har en gedigen bakgrund inom VA-området där han bland annat jobbat länge på Stockholm Vatten och Avfall samt erfarenheter av såväl konsultverksamhet som arbete på mindre kommun. Genom att få in en representant från Svenskt Vatten stärker Mistra Inframaint kontakterna med landets alla kommuner och VA-organisationer.

-        På Svenskt Vatten har vi en kontinuerlig dialog med alla våra medlemmar och bra koll på deras behov vilket kan bidra till forskningsprogrammets relevans för alla som jobbar inom VA ute i kommunerna, förklarar han.

Vill bidra till utvecklingen

Han har alltid varit intresserad av utvecklingsfrågor och suttit i styrelsen för KTH:s Vattencentrum samt som ordförande för det Vinnova-finansierade kompetenscentrumet Drizzle.

-        -Det är viktigt att alla aktörer kan samverka för att föra fältet framåt, att de utmaningar och möjligheter som vi har inom VA-området möts på ett bra sätt. Mitt bidrag till styrelsen för Inframaint, som representant från Svenskt Vatten, blir att verka som en brygga mellan programmet och de kommunala verksamheterna, stora som små.

Schaktfritt ger hållbara lösningar

Att han även sitter i styrelsen för SSTT lyfts i hans presentation som ny styrelsemedlem i Inframaint och han ser själv stora fördelar med att föra in schaktfria tekniker när man talar om hur man ska lösa framtidens infrastruktur på ett rimligt sätt.

-        SSTT och Inframaint har mycket gemensamt, man har samma målgrupp och delar många utmaningar med att effektivisera och förnya ledningsnäten. Att använda schaktfritt överallt där det går gör det arbetet betydligt mer hållbart ur både miljö- och kostnadsperspektiv, förklarar Erik Karlsson.

Han skulle gärna se att fler från SSTT engagerade sig i Inframaints olika aktiviteter, det finns exempelvis olika samverkansgrupper där man delar erfarenheter och diskuterar olika lösningar.

-        Inframaint handlar inte bara om olika forskningsprojekt utan minst lika mycket om att sprida kunskaper från dem till alla som jobbar dagligen med infrastruktursfrågor. Att engagera sig i samverkansgrupper gör att fördelarna med schaktfria metoder kan spridas till bredare målgrupper. Jag ser en stor potential att visa vad SSTT gör och nyttan med schaktfritt.

Organisatoriskt fokus

Bland de stora fördelarna med Inframaint-programmet är att det nu är inne på sin andra sexårsperiod och man har hunnit reflektera över arbetet och resultaten från den första perioden.

-        För den andra perioden kommer fokus ligga lite mer på organisatoriska frågor som är viktiga för förnyelsearbetet. Projekt under den första perioden visade på den stora betydelsen som en ändamålsenlig organisation har för att man ska lyckas med en effektiv renovering och förnyelse av infrastruktur.

Ett annat fokus under andra perioden kommer vara samverkansfrågor som en viktig del i att sprida kunskapen bredare.

-        Det är betydligt lättare att genomföra sitt uppdrag om man kan göra det i samverkan med andra i liknande situation. Speciellt mindre och medelstora kommuner tror jag har mycket att vinna på att driva projekt tillsammans.

Ser stora synergier

Erik Karlsson ser definitivt synergier med att han sitter i styrelserna för både SSTT och Mistra Inframaint.

-        Ska vi lyckas med arbetet framöver är schaktfria metoder en stor del av lösningen. Inframaint jobbar mer övergripande med kapaciteter och förmågor och kan man få in schaktfritt på den nivån har man vunnit mycket. Samtidigt kan SSTT få hjälp att få en bättre förståelse för hur man organisatoriskt kan effektivisera arbetet med de befintliga utmaningarna.

Han konstaterar också att det är bra om man kan lyckas fasa in sina budskap i andras budskap, då når man ut bredare.

 

 

Ylva Sjönell