Fem nya aktiva år planeras

Publicerad: 30 november, 2023

SSTT har vuxit mycket under de senaste åren, både i antal medlemmar och i synlighet på olika plattformar. Nu har styrelsen beslutat om en ny femårsplan för åren 2024-2029 där ambitionsnivån höjs ytterligare. Mycket fokus finns på att göra schaktfritt ännu mer känt i flera sammanhang med stor vikt på de uppenbara hållbarhetsvinsterna.

På SSTT’s NoDig-konferens i Drammen presenterade idag Jan Stenersen, SSTT’s vice ordförande, den nya femårsplanen. Stort fokus ligger på informationsspridning av olika slag, kompetenshöjning, miljö, ekonomi och hållbarhet. Planen inkluderar 6 olika arbetsområden med både vad som planeras att utföras och när det lämpligast sker under femårsperioden.

De 6 områdena är:

  • Informationsspridning
  • Kompetensförsörjning – skola
  • SSTT kursverksamhet
  • Internt arbete
  • Forskning och standarder
  • Samverkansprojekt

 

En del av arbetet kommer ske vid vissa bestämda tidpunkter, andra kommer man jobba med kontinuerligt under perioden. Planen kommer att användas av både styrelse och arbetsgrupper som ett ”levande arbetsdokument” under perioden och har beaktats redan under hösten i det pågående budgetarbetet, även om planen inte börjar gälla förrän 2024.

Informationsspridning samt kompetensökning via information

Bland de allmänna ledorden för arbetsområdet finns att förmedla relevant information, öka profilering/synlighet samt kompetenshöjande information. Bland det som planeras att utföras finns exempelvis att fortsätta att skapa projekteringsanvisningar för samtliga förekommande metoder samt att diskutera möjligheten att skapa en egen databas med nyckeltal. I planen finns också ambitionen att utveckla informerande filmmaterial som kompletterande information och att fortsätta utveckla hemsidan. Man kommer också informera om teknik för förnyelse av dricksvattenledningar där Norge och Sverige använder olika metoder samt informera om schaktfritt inom andra användningsområden än VA. Ett steg som redan har tagits är att STVF och RIN nyligen har startat ett samarbete där man gemensamt ser över möjligheten att utveckla riktlinjer för rörinspektion av dricksvattenledningar tillsammans.

Kompetensförsörjning – skola

Inom detta område är ambitionen att bidra till kompetenshöjning och informationsspridning inom skolan och allmänna ledord där är ett utökat informationsmaterial samt att skapa nya kommunikationskanaler gentemot elever/studenter. Det ska ske genom att informera i skolor/till elever om ekonomiska fördelar med schaktfritt, att utveckla informerande filmmaterial samt att informera om schaktfri teknik inom fler användningsområden än inom VA.

SSTT Kursverksamhet

För arbetet med kursverksamheten är ledorden ökad hållbarhet, tidsbesparing samt ett ökat deltagande. Det ska åstadkommas genom att skapa kortare ämnesspecifika fokuskurser, digitala kursevent, skapa byggledarkurs inom schaktfritt samt ta fram en uppföljningskurs/fördjupningskurs i NoDig- metoder/schaktfritt (förslagsvis med inriktning mot vatten/avlopp). Dessutom är planen att hålla fler temadagar och erbjuda kurser om specifika metoder.

Internt arbete

För det interna arbetet är de allmänna ledorden att jobba med ökad hållbarhet, tidseffektivisering, digitala/fysiska möten samt att öka medlemsintresset/engagemanget. I planen ingår att hålla fler digitala möten, tillgängliggöra medverkande/en utökad mötesstrategi samt att skapa ett bredare engagemang på flera sätt. Dels erbjuda fysiska nätverk för nya personer i SSTT’s medlemsorganisationer dels bjuda in yngre till befintliga nätverk och skapa mentorsprogram. En plan kommer också tas fram för ersättare inom olika positioner internt för säkerställande av framtidens verksamhet.

Forskning och standarder

För att säkra framtiden krävs också ett engagemang inom forskningsområdet och bland de allmänna ledorden i femårsplanen finns informationshöjning och informationsspridning samt att driva på utveckling och ta plats i referensgrupper. Bland de aktiviteter som planeras de kommande åren finns att bistå i framtagandet av Norsk Vanns nya Vannstandard samt införa en sida med befintliga standarder för branschen. I planen finns även att jobba med energineutralitet och beskriva klimatpåverkan av minskat läckage samt att bidra till forskningsrapporter på olika sätt. Att börja jobba med nya metoder som T-rör finns också med liksom att inleda en dialog med Arbetsmiljöverket/Arbetstillsynet, SIS, Standard Norge samt diverse myndigheter.

Samverkansprojekt

I femårsplanen finns en ambition att utreda om SSTT kan bidra till samverkansprojekt mellan olika kommuner för att den vägen bidra till en allmän ökad spridning av kunskap kring schaktfri teknik.

 
 

Ylva Sjönell