Stor risk för läckage i brunnar

Publicerad: 17 november, 2023

Del av tabell ur Svensk Vatten P122

Del av tabell ur Svensk Vatten P122

Rörinspektioner har under många år bidragit till att många problem har upptäckts och åtgärdats. Dock har de högkvalitativa inspektionerna handlat om ledningarna mellan brunnar medan inspektioner av själva brunnarna varit bristfälliga. Samtidigt är riskerna för skador i brunnar statistiskt sett betydligt större per meter än i ledningar.

Det konstaterar Philip Hellström på IRG Rörinspektion som under många år jobbat med inspektioner av ledningsnät och som nu fokuserar på brunnsinspektioner.

-        Det finns flera förklaringar till att brunnar inte inkluderats i de mer högkvalitativa inspektionerna. Idag finns det dock ett flertal tekniker för brunnsinspektioner med mycket bra bildkvalitet som även kan användas som underlag för planerade renoveringar.

Viktig dokumentation

De tekniker som finns på den svenska marknaden håller en hög klass när det kommer till bildkvalité, de använder själva IBAK-lösningen. Att flera kameror nu finns på marknaden samtidigt som flera VA-databaser klarar av att läsa in olika filer gör att betydligt fler ledningsnätsägare borde inkludera brunnar i alla inspektioner som utförs.

-        Dock är det bara ett fåtal som faktiskt gör det. Men jag har goda förhoppningar till att brunnsinspektion kommer öka rejält i samband med att p122 implementeras mer och mer. I Svenskt vatten p122 rekommenderas brunnsinspektion och ligger med som ”bör göras” under ”normal konditionsfilmning” (se bifogad bild från p122) i tabellen 3-1 ”Sammanställning av krav samt lämpliga för- och tilläggsarbeten”. Det borde göra att fler får upp ögonen för att beställa brunnsinspektion framåt. Det finns så mycket att vinna på att inspektera även brunnarna, inte minst nu när problemen med tillskottsvatten blir alltmer allvarliga.

En av de största vinsterna med de nya teknikerna för brunnsinspektionerna är att filmerna lätt kan föras över till olika VA-databaser, som VA-banken, där de dokumenteras och sparas.

-        Idag finns i princip ingen bra sparad okumentation på brunnarna vilket är problematiskt. Sådan dokumentation är ju väldigt viktig för att få en överblick av hela VA-systemets kondition och kunna göra rätt prioriteringar av underhåll och förnyelse. Om man hoppar över brunnarna kan stora investeringar göras i onödan då stora läckage fortfarande finns kvar i brunnarna.

Brunnar den svaga länken

Bland de vanligaste problemen i brunnar finns, inläckage, rotinväxt, otätheter mellan betongringarna, utfällningar och annat.

-        Man kan ibland se brunnarna som en svag länk i ett ledningsnät, speciellt om man jobbar med tillskottsvatten i samband renoveringar med relining. Då skapar man i princip nya ledningar mellan brunnar, men historiskt åtgärdar man inte brunnarna i samma utsträckning som ledningarna. Slarvar man i samband med anslutning mot brunnarna så kommer stora läckage fortfarande att finnas kvar där reliningen öppnas upp, alternativt i otäta brunnsringar om trycket från vatten utanför reliningen höjs upp i samband med reliningen. Det gör att stora delar av det vatten som ledningsägaren försökt hålla borta kommer in tillslut ändå och kan orsaka problem för bland annat reningsverken. Historiskt har det varit ett problem, även om kunskapen och metoderna är någorlunda bättre idag förklarar Philip Hellström.

Han förklarar vidare att det i den uppdaterade publikationen P122 för rörinspektioner finns med en mer ingående brunnsinspektion i kriterierna för inspektioner av ledningsnätens kondition.

-        Jag upplever att det är lite trögstartat ute hos ledningsnätsägarna. De nya teknikerna för brunnsinspektion har funnit ett antal år nu, och sedan ett par år även möjligheter att leverera inspektionsfilerna i TV3- och TV4-format, så de kan läsas in i exempelvis VA-banken. Men fortfarande är det en mycket liten andel av kommunerna som jobbar med brunnsinspektioner.

Problemen med tillskottsvatten ökar

Samtidigt ökar problemen med tillskottsvatten och reningsverk renar betydligt större mängder vatten än de skulle behöva.

-        Många reningsverk börjar nå sin övre gräns och kommuner kan behöva bygga ut dem. Om man kunde minska andelen tillskottsvatten skulle de inte behöva byggas på länge än, men då måste man jobba med alla möjliga läckagekällor. För att få bukt med tillskosvatten gäller det att ta ett helhetsgrepp, och där är många gånger en brunn en mycket större källa än många kan tro.

Mycket hög bildkvalitet

Han framhåller också fördelarna med den höga bildkvaliteten som de filmer som de nya teknikerna för brunnsinspektion ger.

-        De filmerna kan man med fördel använda vid planering av reparationsåtgärder, man behöver alltså inte skicka dit en person som mäter och kollar brunnen. Med filmerna kan man ”gå” uppåt och nedåt i brunnen och bedöma brunnens insida runt om med stor detaljrikedom. Filmerna finns även sparade så man kan jobba med dem vid ett senare tillfälle.

Philip Hellström och hans kollegor använder brunnsinspektioner mycket vid tillskottsvattenutredningar, men tekniken har även visat sig användbar på andra sätt.

-        Vi använder den även för inspektioner av mindre pumpstationer och många kommuner har visat intresse av det. Tekniken är inte utvecklad för det ändamålet, men det visar sig att den fungerar utmärkt även för sådana inspektioner, förklarar han.

 

Tabellen 3-1 ”Sammanställning av krav samt lämpliga för- och tilläggsarbeten” ur P122

Tabellen 3-1 ”Sammanställning av krav samt lämpliga för- och tilläggsarbeten” ur P122

Ylva Sjönell