Hög kvalitet på mässan

Publicerad: 27 oktober, 2023

Tomas Helenius talade om vikten av ett planerat underhåll Bild: Karin Lundwall Welin

Tomas Helenius talade om vikten av ett planerat underhåll Bild: Karin Lundwall Welin

När Vatten 2023 nu avslutats blir sammanfattningen att det var en väldigt trevlig mässa med hög kvalitet på mässupplägget och hög professionalitet hos alla utställare, alla har verkligen gett allt. För SSTT’s räkning blev resultaten mycket positiva med många intressanta diskussioner i montern och välbesökta seminarier.

Det konstaterar Karin Lundwall Welin som lagt mycket tid och engagemang i förberedelser och genomförande av SSTT’s deltagande i mässan. Hon är mycket nöjd med utfallet och imponerad av både arrangörerna och besökarna.

-        Det märktes på besökarna att det var ett nytt mässformat. Alla var positiva och nyfikna vilket ledde till en väldigt trevlig stämning bland montrarna. Under första dagen var det många besökare från kommuner runt om i landet och de var bland annat intresserade av att lära sig mer om schaktfria metoder. Jag visade dem att de kan läsa mer på vår hemsida, under Metodöversikt, så den sidan tror jag kommer bli rätt välbesökt framöver, förklarar hon med ett leende.

Andra dagen blev det mycket diskussioner i montern om rörinspektioner och olika metodfrågor, medan den tredje dagen blev mer av en blandning av allt.

-        Våra seminarier var också väldigt uppskattade, vi hade tre på de två scenerna ute i mässhallen och ett i det slutna seminarieprogrammet som man fick köpa biljetter till.  Intresset för schaktfritt ökar absolut då det uppdagas vilka stora behov det finns av reinvesteringar i ledningsnäten framöver. Med schaktfritt kan man renovera dubbelt så många ledningar än om man väljer att gräva, konstaterar Karin Lundwall Welin.

Under torsdagen ansvarade SSTT för tre programpunkter varav en handlade om en helt ny utbildning för spoltekniker, mer information om det finns i en egen artikel på SSTT.se. De andra två seminarierna under torsdagen handlade dels om vikten av auktorisation för rörinspektörer dels ett mer generellt om nyttan med schaktfria metoder.

Varför Auktoriserad rörinspektör?

Philip Hellström, som är medlem i STVF’s arbetsgrupp, beskrev i ett av seminarierna vilken stor nytta branschen har av att det idag finns en utbildning som leder fram till en auktorisation som rörinspektör. Han har jobbat i branschen under många år och är själv auktoriserad sedan 2005.

-        STVF Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.
Utbildningen och auktorisationens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 700 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen.

Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

-        För att bli auktoriserad krävs 1 års yrkeserfarenhet, då pratar vi riktig yrkeserfarenhet och inte enbart en kontorstjänst hos ett företag som har spolbilar.  Det skall styrkas av firmatecknare eller VD som skriver under på heder och samvete. Dessutom behövs genomgången kurs samt ett godkänt prov hos STVF. Auktorisationen gäller i fem år, tillsammans med löpande medlemskap.

Den teoretiska kunskapen får man genom Svenskt Vattens Publikation P122 & P91 samt i STVF´s handbok T25:2022.

Planerat underhåll – trist med lönsamt

I SSTT’s seminarium i det slutna konferensprogrammet förklarade Tomas Helenius, ordförande i SSTT, och Mikael Hölttä, medlem i den svenska arbetsgruppen inom SSTT, vilken stor nytta schaktfria metoder kan bidra med i den stora uppgiften som Sverige har framöver med att förnya och renovera hela landets ledningsnät.

-        Sveriges ledningsnät räcker 5 varv runt jorden och beräkningar från Svenskt Vatten visar att det kommer krävas reinvesteringar på 540 miljarder kronor fram till år 2040.  Med schaktfria metoder minimerar man utsläppen av koldioxid, minskar resursåtgången samt störningar på infrastruktur, samhällsservice, natur och handel, konstaterar Tomas Helenius.

Bedömningen är att Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr.

-        Då den årliga investeringstakten ligger runt 20 mdkr och VA-organisationerna år 2021 investerade 21 mdkr innebär det en årligt återkommande underinvestering på ca 10 mdkr. Med schaktfria metoder kan man renovera och förnya dubbelt så många ledningar för samma kostnad, fortsatte han.

VA-organisationerna behöver därför stärka sin förmåga att genomföra investeringar. Det handlar om att stärka den organisatoriska kapaciteten gällande kompetens, planeringsförmåga, investeringsförmåga och genomförandeförmåga.

-        Ska VA-organisationerna lyckas möta investeringsbehovet behöver därför även ytterligare personella resurser föras in i sektorn, förklarade Tomas Helenius.

Mycket höga samhällskostnader vid schaktning

VA Syd, där Mikael Hölttä jobbar, har genomfört en större studie där de beräknat de samlade samhällskostnaderna om man använder schaktning respektive schaktfria metoder.

-        I ett av exemplen utgår studien från ett större projekt inne i Malmö som skulle kräva en avstängning, hel eller halv, av trafiken under 25 dagar. I beräkningarna tar man med både nyttor, som att bullret minskar och näringslivet får ökad omsättning, och kostnader, med allt ifrån påverkan på personer, koldioxidutsläpp till omläggning av busslinjer och genomförandekostnader för hela projektet. Nettokostnaden för samhället landade på 40 miljoner kronor vid hel avstängning och 22 miljoner för halv avstängning.

Om man tar med alla samhällskostnader, som man har gjort i den studien, så framstår vikten av att använda så effektiva metoder för renovering och förnyelse som möjligt.

-        Vi vet att schaktfria metoder minskar samhällspåverkan betydligt, både genom mindre störningar för personer och trafik, snabbare genomförande, lägre kostnader samt betydligt mindre utsläpp av koldioxid. Det är därför vi på VA Syd alltid ser om vi kan använda schaktfritt i alla projekt.

Mikael Hölttä hade slutligen ett par goda råd till alla som vill undvika kostsamma insatser framöver på grund av eftersatt underhåll:

  • Identifiera de ledningar som kan ställa till stora konsekvenser vid ras eller liknade. Spola och filma ledningarna så man får en dagsaktuell lägesbild på dem.
  • Dåliga ledningar blir inte bättre för att man väntar.
  • Väntar man för länge så får man gräva och då blir det dyrt och komplicerat.
  • Utvärdera i alla lägen om va-arbetena går att utföra med en schaktfri arbetsmetod.
  • Stora vinster för klimat, miljö och för ekonomin och med minimala störningar för omgivningarna om man väljer schaktfria metoder.

 

 

 

 

 

 

VA Syd har gjort beräkningar på samhällskostnader vid schaktning Bild: Mikael Hölttä

VA Syd har gjort beräkningar på samhällskostnader vid schaktning Bild: Mikael Hölttä

Ylva Sjönell