Vinneren av bedreVANN 2022!

Publicerad: 13 september, 2023

Stavanger ble under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse i går tildelt prisen som årets bedreVann-kommune. Stavanger har brukt bedreVANN målrettet siden starten, til å vurdere kvaliteten på tjenestene og for å måle om utviklingen går i riktig retning.

– De gode resultatene er en konsekvens av engasjerte og kompetente medarbeidere. En fornuftig regional organisering, som bidrar til gode løsninger og lavt kostnadsnivå. Vi er opptatt av å finne og bruke nye metoder og ny teknologi som bidrar til bedre og mer effektive tjenester, sa avdelingssjef Jarle Furre på vegne av kommunen i forbindelse med tildelingen, 

Hele uttalelsen hans er lengre nede i artikkelen. Den ligger også i bedreVANN-rapporten 2022, som ble publisert i går.

Formålet med bedreVANN er produksjon av nasjonal og kommunal statistikk som grunnlag for forbedring av vannbransjens:

  • kvalitet på vann- og avløpstjenestene til abonnentene 
  • kostnadseffektivitet og bærekraft 
  • resultatutvikling og sammenligning for den deltakende kommune og selskap 

Hovedtendenser fra VA-Norge 2022

77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap har vært deltakere i 2022, der 3,55 millioner innbyggere er tilknyttet VA-tjenestene. Dette er 77 prosent av de 4,62 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt nett i Norge. 

Innen vannforsyning er resultatene klart best i de store kommunene, der over 20 000 innbyggere er tilknyttet tjenesten. Gjenstående utfordringer er knyttet til alternativ forsyning i noen av kommunene og for høye vannlekkasjer i de fleste kommunene. I de mindre kommunene er ikke sikkerheten i vannproduksjonen god nok. Det er mangelfull dokumentasjon av den hygieniske barrieresikringen og andelen som har god alternativ forsyning er lav. Vannlekkasjer er et mindre problem i små enn store kommuner. 

På avløp er hovedutfordringen at kun 71 prosent av innbyggerne er tilknyttet renseanleggene som overholdt kravene i 2022 (KOSTRA). I tillegg er det gitt eller vil bli gitt mer omfattende rensekrav som må oppfylles i årene framover. Det er bedre renseresultater i de store kommunene enn de mindre. Utfordringene med fremmedvann og overløpsutslipp er størst i de større kommunene. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse siste tre årene var 0,63 prosent innen vann og 0,66 prosent innen avløp. Det utgjør henholdsvis 76 prosent og 75 prosent av behovet (SINTEF 2021). De største kommunene er mer ajour med ledningsfornyelse enn de mindre kommunene. 

Gjennomsnittlig årsgebyr for vann og avløp i 2022 var 11 021 kr inkl. mva, men kommunen med høyest gebyr hadde kr 22 579. Gebyrene varierer mye, særlig i de minste kommunene som både har de laveste og de høyeste gebyrene. I snitt er årsgebyret 30 prosent høyere i de minste kommunene enn de største. 

Vinnerens systematiske innsats

Stavanger er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og samarbeid i IVAR IKS, har gode og bærekraftige VA-tjenester. Stavanger har hatt gode tjenester over mange år, men har fortsatt utfordringer med reduksjon av vannlekkasjer og fremmedvann. 

Det følgende er hentet fra bedreVann-rapporten 2022

– Det var en veldig kjekk nyhet for oss å bli kåret til årets bedre- VANN kommune, uttaler avdelingssjef Jarle Furre på vegne av kommunen. 

Stavanger har brukt bedreVANN målrettet siden starten, til å vurdere kvaliteten på tjenestene våre, og for å måle om utviklingen går i riktig retning. Helt siden hovedplan fra 2010, er det satt mål om at kommunen skal bli fullt tilfredsstillende på samtlige av kriteriene i bedreVANN. Hvert år legges resultatene fram for politikerne, med kommentarer på hva som fungerer godt og hva som er utfordringene framover. De gode resultatene er en konsekvens av engasjerte og kompetente medarbeidere. En fornuftig regional organisering, som bidrar til gode løsninger og lavt kostnadsnivå. Vi er opptatt av å finne og bruke nye metoder og ny teknologi som bidrar til bedre og mer effektive tjenester. I Stavanger er vi også heldige som har politikere som er villige til å sette vann og avløp på dagsorden og som gir administrasjonen nødvendig handlingsrom. 

 

Stavanger ble under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse i går tildelt prisen som årets bedreVann-kommune.

Stavanger ble under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse i går tildelt prisen som årets bedreVann-kommune.

Inger Anita Merkesdal