Revision av VA-ledningsnätet visade brister

Publicerad: 12 juni, 2023

Bild: PwC

Bild: PwC

En kommun som tar riskerna med ett bristande underhåll av VA-systemen på allvar är Tingsryds kommun. På uppdrag av dem har PwC utfört en granskning av arbetet med förnyelse och underhåll av VA-ledningsnätet, en granskning som visade på allvarliga brister.

Kerstin Petersson är ordförande för revisorerna i Tingsryds kommun. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnder tar sitt ansvar och sköter de verksamheter de ansvarar för på ett ändamålsenligt sätt.

-        Vi ska vara oberoende gentemot politiken och har därför en egen förvaltning och egna upphandlade sakkunniga konsulter. Vår uppgift är att granska att verksamheterna utför sin interna kontroll på ett tillräckligt vis och bidra till att kommunens invånare får största möjliga nytta av den skatt som man betalar.

PwC fick uppdraget att granska

Kommunrevisorerna upphandlar sakkunnigt stöd och för närvarande är det revisionsföretaget PwC som har uppdraget. Under år 2022 fick PwC i uppdrag att göra en fördjupad granskning av kommunens arbete med underhåll och förnyelse av VA-ledningsnätet.

-        VA är en relativt liten del av kommunens verksamhetsansvar, men en mycket viktig del. Vi hade inte granskat den verksamheten mer specifikt på ett tag så det var dags. År 2018 genomfördes en mer övergripande granskning av hela VA-systemet men nu ville vi granska just arbetet med ledningsnäten. Ett av skälen till det är att vattenuttaget i kommunen ligger nära bristningsgränsen så vi behöver hushålla med vattenresurserna, vilket gör att vi vill ha så lite läckage i våra ledningar som möjligt.

Hos PwC fick Carl-Gustaf Folkeson som är certifierad kommunal revisor ansvaret för att utföra granskningen.

-        Vi inledde med att skaffa oss en översiktlig bild av hur VA-systemet sköts. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig styrning och kontroll av underhåll av VA ledningsnätet. Granskningen genomfördes med hjälp av intervjuer och relevant dokumentation som styrdokument mm.

Revisionen bidrar till en positiv utveckling

För kommunrevisorerna är det viktigt att de revisionsrapporter de tar fram bidrar till utvecklingen i kommunen.

-        Vi lyfter fram både brister som vi ser och saker som sköts bra. Alla brister vi ser följs av rekommendationer för hur de kan åtgärdas. Det handlar om åtgärder på både kort och lång sikt samt hur ekonomin för åtgärderna ska hanteras, konstaterar Kerstin Petersson.

I granskningsrapporten av ledningsnäten som PwC lämnade till kommunrevisorerna i Tingsryd fanns en lång lista på rekommenderade åtgärder till följd av ett antal identifierade brister.

-        Den viktigaste bristen var nog att det inte finns en underhålls- och förnyelseplan för VA. En sådan måste de ta fram snarast där de också graderar risker och prioriterar åtgärder. En annan viktig del vi såg var att den politiska styrningen är för svag, det behövs en ökad strategisk styrning där politikerna bestämmer en ambitionsnivå på förnyelsearbetet. Det betyder i sin tur att politikerna måste lära sig mer om VA-systemet för att kunna bedöma behoven kopplade till det, förklarar Kerstin Petersson.

Mer styrning och kontroll krävs

I inledningen till rapporten har PwC sammanfattat behovet av styrning med:

”Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av förnyelse/underhåll avseende VA-ledningsnätet med ett långsiktigt perspektiv”

Som förslag på åtgärd av den slutsatsen rekommenderar PwC att kommunstyrelsen tar fram en verksamhetsplan för hela VA-verksamheten, utöver den underhålls-/förnyelseplan av ledningsnäten som också måste upprättas.

-        Den verksamhetsplanen behövs för att förtydliga den politiska styrningen avseende VA-verksamheten. En sådan plan bör enligt vår mening bland annat innehålla mål för verksamheten, budget, prioriteringar avseende investeringar och driftåtgärder. Även nyckeltal i form av olika statistikuppgifter anser vi som värdefulla att beakta. Vidare ser vi en fördel om exempelvis SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunity och Threats), omvärldsanalys och känslighetsanalys redovisas i verksamhetsplanen, konstaterar Carl-Gustaf Folkeson.

Kommunfullmäktige ska återkomma med åtgärder

Kerstin Petersson presenterade revisionsrapporten om VA-ledningsnäten på kommunfullmäktige i februari och inväntar nu svar på åtgärder.

-        När vi revisorer lämnar en rapport till fullmäktige så ska de återkomma med förslag på hur de avser att hantera resultaten av rapporten, det ska de göra inom ca tre månader och revisionen inväntar nu deras svar. Revisionens uppgift är att sätta ljuset på vad som är viktigt att förbättra i kommunens olika verksamheter och ge förslag på hur det kan göras. Men det är också vårt ansvar att följa upp att brister som revisorerna pekar på verkligen hanteras, förklarar hon.

Som ett exempel på hur revisorerna jobbar så har PwC nu fått i uppdrag att följa upp alla granskningar som revisorerna utförde under 2020-2021.

-        På det sättet håller vi diskussionerna om verksamheternas ansvar levande och bidrar till att utvecklingen går åt rätt håll i kommunen.

Även kompetensförsörjningen ett problem

Hon konstaterar att granskningen av ledningsnäten även visade på en bristfällig hantering av beredskap för läckor och annat.

-        Det finns uppenbarligen ingen dokumenterad beredskapsplan för VA i vår kommun, dock finns en plan för nödvatten.

Vid sidan av de mer tekniska utmaningarna och krav på bättre dokumentation finns även problem med kompetensförsörjningen inom VA.

-        Det kräver specialistkompetenser, så det är både en teknisk- och bemanningsutmaning att hantera de här frågorna hållbart över tid. Ett sätt att komma till rätta med kompetensunderskottet skulle kunna vara att flera kommuner skapar samarbeten kring vissa kritiska verksamheter som VA och delar på resurser. Jag har under de år jag har varit förtroendevald revisor sett många olika samverkansorganisationer skapas, men faktiskt ingen inom VA ännu, konstaterar Kerstin Petersson.

 

Ylva Sjönell