Kommunal rørfornyelse: Hva er barrierene?

Publicerad: 22 maj, 2023

Illustrasjonsbilde fra et NoDig-prosjekt i en kommune som systematisk benytter grøftefrie metoder. Hvorfor gjøres det ikke oftere, når det er rimeligst, raskest og mest bærekraftig?

Illustrasjonsbilde fra et NoDig-prosjekt i en kommune som systematisk benytter grøftefrie metoder. Hvorfor gjøres det ikke oftere, når det er rimeligst, raskest og mest bærekraftig?

Hele 30 informanter fra 24 kommuner stilte opp i totalt 61 dybdeintervjuer gjennom et forskningsarbeid som gikk over tre år. I tillegg kommer samtaler, spørreundersøkelse og mer ustrukturerte intervjuer.

Målet? Å bidra til å identifisere potensielle barrierer for kommunal rørfornyelse i Norge, og mulighetene for å redusere disse. 

Etterslepet for ledningsfornyingen i Norge er høgt og økende, og fornyingshastigheten er for lav ut fra en antatt rørlevetid på 100 år. Problemet er velkjent. Nylig ble det (igjen) bekreftet i en rapport, denne gangen fra Riksrevisjonens undersøkelse knyttet til myndighetenes arbeid med trygt drikkevann. Regningen til befolkningen kommer på toppen av renteøkninger samt økte vare- og arbeidskostnader, og kommunene varsler (igjen) gebyrøkninger.

Det sentrale spørsmålet er: Hvorfor benyttes ikke NoDig i større utstrekning? NoDig koster betydelig mindre enn konvensjonelle metoder for rørfornying, arbeidet går raskere og er i tillegg mindre belastende for omgivelsene og miljøet.

Resultatene fra studien

Bjørn Solnes Skaar, Phd-kandidat ved NMBU, fikk for en tid siden publisert artikkelen «Barriers for pipe renewal - a comprehensive study.» Artikkelen tar sikte på å finne svarene på denne utfordringen ved å identifisere potensielle barrierer for kommunal rørfornyelse i Norge og mulighetene for å redusere disse barrierene.

Studien fant at hovedbarrierene for rørfornyelse var i organisasjons- og prosjekt-gjennomføringssegmentene til fornyelsesprosjektene. De mest fremtredende gruppene av barrierer var koordinering og samarbeid, etterfulgt av barrierer for interne ressurser som tilgjengelige menneskelige ressurser, tid og økonomi. Tekniske aspekter under installasjonen var mindre viktige.

Presentasjon på NoDig-konferansen

For å øke fornyelsestakten må man enten bruke ekstra ressurser, både økonomiske og menneskelige, eller bruke dagens ressurser mer effektivt. Norge har mangel på utdannede ingeniører for kommunal vannforsyning og sanitærtjeneste. En vei for å dempe dette problemet og fornye flere rør innebærer å bruke mer effektive metoder for planlegging og gjennomføring av fornyelsesprosjekter for rørnett.

Under årets NoDig-konferanse i Drammen, 29. og 30. november, vil Bjørn Solnes Skaar i et foredrag presentere resultatene fra studien. I foredraget vil han også knytte metodevalg for NoDig opp mot bærekraftsøylene, og spisse dette opp mot økonomisk bærekraft.

En vei ut av problemet

Her ligger artikkelen. Den beskriver metodene som ble benyttet i forskningen, forskningsresultatene og muligheter for bedre ressursutnyttelse, som potensialer knyttet til digitalisering av inputdata til beslutningsstøtteverktøy ved bruk av eksisterende metodikk.

Fra artikkelen: «Når hovedbegrensningen i rørfornyelse er knyttet til barrierer i menneskelige ressurser, tid og finansiering, er den åpenbare løsningen å øke kapasiteten til hver planlegger ved å implementere beslutningsstøtteverktøy. Parallelt med dette bør man utforske fordelene med økt digitalisering og mulige muligheter knyttet til digitalisering av inputdata til beslutningsstøtteverktøy ved bruk av eksisterende metodikk (Feliciano et al. Citation2021). Dette kan redusere tidsbruken på oppgaver i fornyelsesprosjekter og frigjøre midler til økt rørfornyelse, og dermed redusere etterslepet. Beslutningsstøtteverktøy ble kun nevnt av én informant; disse er sannsynligvis ikke mye brukt i dag og kan representere en mulighet til å effektivisere prosjektgjennomføring og øke fornyelsestakten.»

Følg med på SSTTs hjemmesider og nyhetsbrev for mer informasjon om programmet til årets NoDig-konferanse i Drammen. Og reserver datoene 29. og 30. november i kalenderen din! 

 

 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.